Päihdeavainindikaattorit

Tutkimukset osoittavat, että hyvinvointiongelmat kasautuvat helposti. Esimerkiksi koulutuksen puute, työttömyys ja toimeentulovaikeudet lisäävät haitallisen päihteiden käytön riskiä ja toistuvasti humalahakuisesti juovilla nuorilla ilmenee muita enemmän riskikäyttäytymistä. Toistuvan humalajuomisen on myös todettu lisäävän päihde- ja mielenterveyshäiriön riskiä.

Päihdeavainindikaattorit auttavat tarkastelemaan päihteiden käyttöä ennakoivia tekijöitä, saatavuutta ja käyttöä, sekä päihteiden käytön vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin.

Indikaattorit tilannekuvan ja suuntiman ottamisen apuna

Päihdeavainindikaattorit tukevat kuntien lakisääteisen (523/2015) ehkäisevän päihdetyön suunnittelua ja seurantaa sekä alueellista ohjaustyötä. Ne tukevat myös sosiaali- ja terveyspalveluille kuuluvien ehkäisevän päihdetyön tehtävien sekä varhaisen tunnistamisen toimien kehittämistä ja seuraamista.

Kokonaisuuden sisältämien indikaattoreiden rinnalla kannattaa seurata myös päihteiden käytön puheeksiottoa ja mini-interventiota keskeisissä sosiaali- ja terveyspalveluissa. 

Hyvinvointikertomus on kunnan ja alueen resurssiohjauksen keskeinen väline. Indikaattorit täydentävät hyvinvointikertomus- ja suunnitelmatyötä päihteiden käyttöön liittyvien ilmiöiden ja toiminnan osalta. 

Keskeisten indikaattorien valinta vaatii paikallista asiantuntija- ja kokemustietoa ja erityisesti ehkäisevien palveluiden kehittämisen kohdalla kannattaa kääntyä myös kokemusasiantuntijoiden ja järjestöjen puoleen. 

Asukkaiden päihdehaittoja ennakoivat tekijät

Kaikki ennakoivia tekijöitä kuvaavat indikaattorit tulisi huomioida kuntien ja alueiden ehkäisevän päihdetyön suunnittelussa ja asukkaiden palveluntarpeiden ennakoinnissa. 

 • Asunnottomat yksin asuvat / 1 000 asukasta 
 • Asunnottomat yksin asuvat / 1 000 asukasta 
 • Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0 - 17-vuotiaat
 • Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17 - 24-vuotiaat 
 • Toimeentulotukea saaneissa kotitalouksissa asuvat henkilöt
 • Työkyvyttömyyseläkettä saavat 25 - 64-vuotiaat
 • Työttömät

Päihteiden saatavuus ja käyttö kunnissa tai alueella

Saatavuus-indikaattorit ovat keskeisiä muun muassa nuorten päihteiden käytön ehkäisyyn pyrkivän Pakka-työn kohdentamisen ja arvioinnin työkaluja. Käyttöä kuvaavat indikaattorit kertovat kunnan tai alueen päihteiden käyttöön liittyvistä ilmiöistä tai mahdollisista trendeistä.

Indikaattorit tukevat lisäksi sosiaali- ja terveyspalveluille kuuluvien ehkäisevän päihdetyön tehtävien sekä varhaisen tunnistamisen toimien kehittämistä.

Kuntatasolla on saatavilla esimerkiksi: 

 • Alaikäisenä alkoholin, savukkeiden tai sähkösavukkeiden ostoja vähittäismyynnistä 
 • Alaikäisten alkoholin ostot vähittäismyynnistä 
 • Huolta herättävää päihteiden tai tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöä tai rahapelaamista
 • Kokeillut kannabista vähintään kaksi kertaa 
 • Käyttää päivittäin jotain tupakkatuotetta tai sähkösavuketta
 • Nuuskaa päivittäin 
 • Omalla paikkakunnalla helppo hankkia huumeita 
 • Pelaa rahapelejä viikoittain 
 • Tupakoi päivittäin

Eri aluejaotteluilla on saatavissa esimerkiksi:

 • Alkoholia humalahakuisesti käyttävien osuus (AUDIT-1k) (%), 20 - 64-vuotiaat
 • Alkoholia liikaa käyttävien osuus (AUDIT-C) (%), 20 - 64-vuotiaat
 • Päivittäin tupakoivien osuus, 20 - 64-vuotiaat
 • Raskauden aikana tupakoineet, % synnyttäjistä
 • Raskauden ensimmäisen kolmanneksen jälkeen tupakoineet, % synnyttäjistä
 • Pelannut rahapelejä internetissä 12 kk aikana, % 15 - 74-vuotiaasta väestöstä 
 • Pelannut vähintään neljää eri rahapelityyppiä 12 kk aikana, % 15 - 74-vuotiaasta väestöstä 
 • Pelannut vähintään riskitasolla 12 kk aikana, % 15 - 74-vuotiaasta väestöstä 

Päihteiden käytön vaikutus hyvinvointiin 

Suomessa eri väestöryhmien terveyserot ovat suuria. Alkoholin liikakäyttö on yksi keskeisimmistä suomalaisten terveysuhista.

Terveyshaittojen lisäksi käytöstä voi seurata myös suuri määrä erilaisia sosiaalisia ongelmia, kuten riitoja, väkivaltaa ja lasten laiminlyöntiä sekä taloudellisia ongelmia tai ongelmia työelämässä. Ryhmän indikaattorit tukevat kuntien ja alueiden kohderyhmälähtöistä ehkäisevän päihdetyön suunnittelua ja seurantaa sekä asukkaiden palveluntarpeiden ennakointia.

Kunnittain on saatavilla esimerkiksi:

 • Poliisin tietoon tulleet henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset
 • Poliisin tietoon tulleet rattijuopumustapaukset
 • Tapaturma päihtyneenä lukuvuoden aikana
 • Vanhemman liiallinen alkoholinkäyttö aiheuttanut haittaa

Eri aluejaotteluilla on saatavissa esimerkiksi:

 • Alkoholikuolemat, menetetyt elinvuodet (PYLL) ikävälillä 25 - 80 vuotta
 • Alkoholikuolleisuus 20 - 64-vuotiailla
 • Päihdehuollon asumispalveluissa asiakkaita
 • Päihdehuollon avopalveluissa asiakkaita
 • Päihdehuollon erityispalvelujen nettokäyttökustannukset, euroa / asukas
 • Päihdesairauksien vuodeosastohoitojaksot 65 vuotta täyttäneillä
 • Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidetut potilaat
 • C-hepatiitti-infektioita (kaikki tartuntatavat yhteensä)