Keskuslaskimokatetrin käsittely ja hoito

Tämä ohje on luonteeltaan suositus. Se on tarkoitettu avuksi alueellisille ja paikallisille infektiontorjunnan asiantuntijoille, kun he laativat omia ohjeitaan. Ohje ei ole juridisesti velvoittava. 

Ohje ei koske erikoiskatetreja, kuten tunneloituja katetreja tai laskimoportteja. Lisäksi lasten katetrit voivat vaatia erilisiä ohjeita.

Keskuslaskimokatetrien käyttö on sairaalapotilailla yleistä. Vuonna 2022 tehdyn Euroopan hoitoon liittyvien infektioiden prevalenssitutkimuksen mukaan suomalaisten akuuttisairaaloiden potilaista 7,1prosentilla  (vuonna 2016: 6,4 %) oli keskuslaskimokatetri.

Keskuslaskimokatetri on ihonläpäisevä vierasesine, jonka käyttöön liittyy infektioriski. Pistokohdassa voi esiintyä paikallisia infektioita. Myös vakavia, henkeä uhkaavia yleisinfektiota esiintyy, osassa ilman paikallisoireita. Keskuslaskimokatetrin käsittelyssä ja hoidossa tulee noudattaa aseptisia toimintatapoja ja hyvää käsihygieniaa.

Käsihygienia ja aseptinen tekniikka

Kädet desinfioidaan aina ennen ja jälkeen keskuslaskimokatetrin, nesteensiirtolaitteiston tai sidosten käsittelyn.

Kädet desinfioidaan uudelleen, jos katetrin käsittelyn aikana joudutaan koskemaan muualle.

Jos käytetään suojakäsineitä, kädet desinfioidaan alkoholihuuhteella ennen käsineiden pukemista ja niiden riisumisen jälkeen.

Sidosten poistossa ja vaihdossa käytetään tehdaspuhtaita käsineitä. Suojakäsineet vaihdetaan likaisten sidosten poiston jälkeen sekä veren ja eritteiden puhdistamisen jälkeen ennen uusien sidosten asettamista.

Katetrintyveä tai pistokohtaa ja kantakappaletta kosketetaan vain steriileillä suojakäsineillä tai steriileillä tuotteilla.    

Nesteensiirtolaitteiston ja lisäosien huolto ja vaihto

Infuusioletkujen ja kolmitiehanojen määrä pidetään mahdollisimman vähäisenä ja tarpeettomat poistetaan.

Injektioportin (esimerkiksi kolmitiehana) eritteet puhdistetaan mekaanisesti keittosuolaan kostutetuilla taitoksilla. 

Injektioportti (esim. kolmitiehana) desinfioidaan ennen yhdistämistä ja käyttöä alkoholitaitoksilla 15 sekunnin ajan. Desinfektion jälkeen injektioportin/kolmitiehanan annetaan kuivua 5–10 sekunnin ajan ennen käyttöä.

Käyttämätön injektioportti (esim. kolmitiehana) suljetaan uudella steriilillä korkilla. Tarkista valmistajan ohjeet venttiilitulppien ja desinfioivien korkkien käytöstä.

Nesteensiirtolaitteiston ja lisäosien vaihto

Nesteensiirtolaitteiston ja lisäosien, esimerkiksi kolmitiehanan ja venttiilitulpan, vaihtoa harkitaan 96 tunnin välein, jos niillä ei ole infusoitu  

 • rasvaliuoksia, jolloin vaihto vähintään 24 tunnin välein tai pullon tai pussin vaihdon yhteydessä
 • propofolia, jolloin vaihto pullon tai pussin vaihdon yhteydessä ottaen huomioon valmistajan suositukset
 • verta tai verituotteita, jolloin vaihto viimeistään neljännen valmisteen jälkeen tai 12 tunnin kuluttua verensiirron aloituksesta.

Määräajoin toistuvissa infuusioissa tarkista valmistajan ohjeet.

Vaihdon päivämäärä ja kellonaika kirjataan ylös.

Keskuslaskimokatetria ei tulisi käyttää verinäytteen ottoon tai verensiirtoon, ellei siihen ole lääkärin lupaa ja/tai erillisiä paikallisia ohjeita.

Luumenien ja katetrin huuhtelu

Kaikki luumenit huuhdellaan päivittäin, vaikka katetri olisi käytössä.

Keskuslaskimokatetri huuhdellaan ennen ja jälkeen lääkkeen, ravitsemusliuoksen tai verituotteiden siirron.

Katetri huuhdellaan pulsoivalla tekniikalla valmiilla, esitäytetyllä huuhteluun tarkoitetulla keittosuolaruiskulla.

Lääkinnälliset lukkoaineet

Lääkinnällisten lukkoaineiden käyttö vaatii paikallisen ohjeistuksen tai toimitaan valmistajan ohjeiden mukaan.

Keskuslaskimokatetrin seuranta

Seurataan, ilmaantuuko keskuslaskimokatetrin pistokohtaan tai sen ympäristöön infektion merkkejä esimerkiksi punoitusta, kuumotusta, turvotusta, eritystä, kipua tai arkuutta.

Jos infektio-oireita ilmaantuu, sidos poistetaan, jotta pistoalue voidaan tutkia. 

Kuume, johon ei liity muuta infektiolähdettä, voi viitata keskuslaskimokatetriin liittyvään (veriviljelypositiiviseen) yleisinfektioon.

Pistokohta tarkastetaan 

 • päivittäin jokaisessa työvuorossa
 • katetrin käytön yhteydessä
 • aina sidosten vaihdon yhteydessä.

Tarkastuksessa huomioidaan

 • keskuslaskimokatetrin kiinnitys
 • ompeleet
 • sidosten kunto.

Lisäksi tunnustellaan pistokohtaa kalvon päältä desinfioiduin käsin. Tehty tarkastus ja mahdolliset löydökset kirjataan potilastietoihin.

Keskuslaskimokatetrin hoito

Keskuslaskimokatetrin pistokohdan ja se ympäröivän ihon hoidossa käytetään steriilejä tuotteita.

Pistokohta ja sitä ympäröivä iho puhdistetaan verestä ja eritteistä sidosten vaihdon yhteydessä steriileillä taitoksilla ja keittosuolalla kiinnityssidosten laajuudelta.

Puhdistuksen jälkeen alue desinfioidaan vähintään 70 %:lla alkoholilla tai 2 %:lla klooriheksidiini-alkoholiliuoksella (ellei klooriheksidiinille ole vasta-aihetta). Puhdistus ja desinfektio tehdään pistokohdasta poispäin varmistaen, että valumissuunta on pistokohdasta poispäin. 

Ihon annetaan kuivua desinfektioaineesta ennen sidosten asettamista.

Keskuslaskimokatetrin kiinnittäminen 

Keskuslaskimokatetrin kiinnittämiseen voidaan käyttää steriiliä

 • läpinäkyvää puoliläpäisevää kalvoa
 • peittävää haava sidosta
 • klooriheksidiinipitoista sidosta (ellei vasta-aihetta)

Peittävä steriili sidos valitaan, jos pistokohta tihkuttaa, vuotaa, erittää, on kostea tai potilas hikoilee runsaasti. Sidos vaihdetaan läpinäkyvään puoliläpäisevään kalvoon mahdollisimman pian.

Klooriheksidiinipitoisen sidoksen käyttöä on tarpeen harkita ainakin silloin, jos

 • potilaan infektioriski on suuri
 • katetria tarvitaan pidempään (˃3 vrk) 
 • infektioiden esiintyvyys yksikössä on korkea, vaikka muita ohjeita on noudatettu.

Sidosten vaihto

Läpinäkyvä puoliläpäisevä kalvo vaihdetaan vähintään 7 vuorokauden välein tai valmistajan ohjeen mukaan.

Haavasidos vaihdetaan vähintään joka toinen päivä ja tarvittaessa useammin. 

Klooriheksidiinipitoinen sidos vaihdetaan vähintään 7 vuorokauden välein tai valmistajan ohjeen mukaan.

Sidokset vaihdetaan aina, jos ne ovat likaantuneet, kostuneet, irronneet tai katetrin tyvi on verinen.

Keskuslaskimokatetrin ja pistokohdan suojaus

Keskuslaskimokatetri ja pistokohta suojataan läpinäkyvällä kalvolla suihkussa käynnin ajaksi ja sen tiiviys tarkastetaan ennen suihkuun menoa.

Keskuslaskimokatetrin vaihto ja poisto

Keskuslaskimokatetrin rutiininomaista vaihtoa ei suositella. 

Jos epäillään, että keskuslaskimokatetrin asettamisessa ei ole noudatettu asianmukaista aseptiikkaa ja varotoimia esimerkiksi hätätilanteessa, vaihdetaan katetri mahdollisimman pian, viimeistään 48 tunnin kuluessa. 

Jos potilaalla on hoitoon tullessaan keskuslaskimokatetri, olisi katetrin vaihdon tarpeen arvioimiseksi tarkastettava sen asettamisolosuhteet. 

Keskuslaskimokatetrin tarve arvioidaan päivittäin moniammatillisella potilaskierrolla. Tarpeettomat katetrit poistetaan.

Keskuslaskimokatetrin poisto

Keskuslaskimokatetri poistetaan, jos se on tukkeutunut, toimimaton tai rikkoutunut.

Keskuslaskimokatetri poistetaan tai vaihdetaan, jos todetaan paikallisinfektio tai epäillään siihen liittyvää yleisinfektiota. Pelkkä kuumeilu ei ole syy poistaa keskuslaskimokatetria, jos infektion lähde on muualla tai kuumeen syyksi ei epäillä infektiota. 

Katetri poistetaan, jos veriviljelyssä kasvaa Staphylococcus aureus, Pseudomonas-, Acinetobacter-, tai Stenotrophomonas -laji, mykobakteeri tai Candida-suvun hiiva. Poistoa on syytä harkita myös muiden veriviljelypositiivisten infektioiden yhteydessä, jos kolmen vuorokauden kuluessa ei saada odotettua hoitovastetta.

Milloin otetaan viljelynäyte?

Jos keskuslaskimokatetrin pistokohdassa on märkäeritystä, siitä otetaan bakteeriviljelynäyte.

Keskuslaskimokatetriin liittyvää infektiota epäiltäessä potilaasta otetaan veriviljelynäytteet. 

Katetrin kärki viljellään vain, jos katetri poistetaan siihen liittyvän infektioepäilyn vuoksi.

Ilmoittaminen ja seuranta 

Keskuslaskimokatetriin liittyvästä infektiosta tehdään ilmoitus paikallisten ohjeiden mukaan.

Veriviljelypositiivisten keskuslaskimokatetriin liittyvien infektioiden esiintyvyyttä seurataan.  

Lisätietoa

Duodecim Oppiportti. Verkkokurssi Keskuslaskimokatetrin (CVK) laitto ja käyttö

Duodecim Terveysportti. Verensiirto-opas

Pro gradu tutkielma Keskuslaskimokatetriin liittyvien infektioiden ehkäisyohjeet, käyttöönotto ja toteutumisen seuranta (Trepo)

Buetti N, Marschall J, Drees M, Fakih MG, Hadaway L, Maragakis LL, Monsees E, Novosad S, O'Grady NP, Rupp ME, Wolf J, Yokoe D, Mermel LA. Strategies to prevent central line-associated bloodstream infections in acute-care hospitals: 2022 Update. Infect Control Hosp Epidemiol. 2022 May;43(5):553-569. doi: 10.1017/ice.2022.87. Epub 2022 Apr 19. PMID: 35437133; PMCID: PMC9096710.