Paperittomat

Paperiton henkilö elää maassa ilman laillista oleskeluoikeutta. Paperittomat ihmiset muodostavat erityisen haavoittuvan väestöryhmän, jonka elinoloja vaikeuttavat muun muassa sairaudet ja puutteellinen terveydenhuolto, asuinolosuhteet sekä köyhyys.

Terveyden- ja sosiaalihuollon näkökulmasta kaikilla alueella oleskelevilla paperittomilla on oikeus välttämättömiin sosiaalihuollon palveluihin. Aikuiset paperittomat henkilöt ovat oikeutettuja kiireellisen hoidon lisäksi terveydenhuollon ammattihenkilön katsomiin kiireettömiin palveluihin. Alle 18-vuotiailla paperittomilla lapsilla on oikeudet samoihin palveluihin kuin kuntapaikan omaavilla lapsilla.
Lisätietoa paperittomien terveydenhuollosta Suomessa (Sosiaali- ja terveysministeriö)

Paperittomuutta määritellään eri yhteyksissä eri tavoin

Paperiton tarkoittaa henkilöä, joka on:

  • maassa ilman oleskelulupaa, muualta kuin EU- tai Eta-valtiosta tai Sveitsistä tullut henkilö, jonka oleskelulupa on umpeutunut, maahan tulo tai maassa oleskelu ei ole laillista.

  • tullut Suomeen muualta kuin EU- tai Eta-valtiosta tai Sveitsistä, jonka oleskeluluvan tai viisumin edellytyksenä on ollut yksityinen sairasvakuutus, mutta vakuutusturva on päättynyt tai se ei ole kattava.

Paperittomien kanssa rinnasteisessa asemassa olevilla on laillinen oikeus oleskella Suomessa, mutta he ovat sosiaali- ja terveyspalveluiden ulkopuolella:

  • EU-kansalaiset, jotka eivät kotimaassaan kuulu sosiaaliturvan piiriin, esimerkiksi Itä-Euroopan romanit, joilla ei ole vakuutusturvaa kotimaassaan.
  • ulkomaiset opiskelijat, joiden sairasvakuutus on päättynyt tai ei ole kattava.
  • henkilö, joka on saapunut maahan viisumilla, mutta ei ole kattavaa sairasvakuutusta.

Turvapaikanhakijat eivät ole paperittomia, sillä heillä on lupa oleskella maassa ja he ovat oikeutettuja tiettyihin palveluihin. Turvapaikanhakija voi joutua paperittoman asemaan, jos hän jää maahan saatuaan kielteisen oleskeluluvan.

Suomessa oleskelevien paperittomien tai vastaavassa asemassa olevien kokonaismäärää on vaikea arvioida. Paperittomien määrän oletetaan kasvavan maassamme kielteisten turvapaikkapäätösten takia.

Lisätietoa paperittomista

Nykänen, E, Keskimäki, Ilmo, Kuusio, H. (2017). Paperittomien ulkomaalaisten oikeus terveyspalveluihin. Teoksessa Sosiaaliturvan rajoilla. Kirjoituksia kansainvälisestä sosiaalioikeudesta. Helsinki, Kela.

Keskimäki, I, Nykänen, E, Kuusio, H. Paperittomien terveyspalvelut Suomessa. THL raportti 2014 (Julkari)

Paperittomien terveydenhuolto (STM)

Salmi, H. ym. (2016) Kuinka hoidan paperitonta potilasta?, Lääkärilehti

PALOMA-koulutus

Osa 10, Paperittomat

Katso PALOMA-koulutus -sivusto

Muualla verkossa

Global Clinic
Global Clinic on terveyden- ja sairaanhoitoa sekä juridista neuvontaa tarjoava vapaaehtoisvoimin ylläpidetty klinikka.