Turvapaikanhakijoiden terveydenhuoltopalvelut

Aikuiset turvapaikanhakijat ovat Suomessa oikeutettuja kiireelliseen ja välttämättömään hoitoon.

Kiireellistä hoitoa ovat esimerkiksi

 • kiireellinen lääketieteellinen hoito
 • kiireellinen suun terveydenhuolto
 • kiireellinen mielenterveyshoito, päihdehoito ja psykososiaalinen tuki
 • synnytyksen hoito.

Välttämätön hoito tarkoittaa niitä tutkimuksia, taudinmääritystä sekä siihen liittyvää hoitoa, jonka terveydenhuollon ammattihenkilö katsoo välttämättömäksi.

Alaikäiset turvapaikanhakijat ovat oikeutettuja terveydenhuoltoon samoin perustein kuin kuntalaiset.

Kaikissa kunnissa on taattava lasten, koululaisten ja raskaana olevien pääsy julkisiin ennalta ehkäiseviin terveyspalveluihin:

 • Turvapaikkaa hakevat lapset ohjataan kunnalliseen lastenneuvolaan.
 • Koululaiset pääsevät kouluun ja oppilashuoltoon.
 • Raskaana olevat ohjataan äitiysneuvolaan.

Aikuiset ja lapset ovat oikeutettuja välttämättömiin sosiaalihuollon palveluihin. Vastaanottokeskukset tarjoavat lisäksi majoituksen, mahdollisuuden vastaanottorahaan, työ- ja opintotoimintaa, erilaisia aktiviteetteja ja neuvontaa.

Kunta järjestää oppivelvollisuusikäisten asiakkaiden perus- ja esiopetuksen sekä vastaa lastensuojelun toiminnasta alueellaan.

Myös järjestöt voivat järjestää toimintaa vastaanottokeskuksissa.

Turvapaikanhakijoiden terveydenhuolto vastaanottovaiheessa

Terveydenhuoltopalvelut ovat turvapaikanhakijalle vapaaehtoisia.

Terveysneuvonta

Vastaanottokeskuksessa järjestetään infotilaisuus kahden viikon kuluttua turvapaikanhakijan maahan saapumisesta. Tilaisuudessa terveydenhoitaja ja sairaanhoitaja kertovat palveluista, joihin turvapaikanhakijat ovat oikeutettuja, Suomen terveydenhuoltojärjestelmästä sekä lyhyesti keskeisimmistä sairauksista. Tilaisuudessa voidaan keskustella ja kysyä tulkkien avustuksella.

Alkuterveystarkastus

Vastaanottokeskuksen sairaan- tai terveydenhoitaja tekee alkuterveystarkastuksen kahden viikon kuluessa turvapaikanhakijan maahan saapumisesta. Tarkastuksessa selvitetään turvapaikanhakijan yleinen terveydentila, sekä hoitoa vaativat sairaudet ja palveluiden tarve. Lisäksi alkuterveystarkastuksessa annetaan terveysneuvontaa ja tietoa terveydenhuoltopalveluista.

Turvapaikanhakijan alkuterveystarkastus

Alkuterveystarkastusmalli kehitettiin THL:n TERTTU-hankkeessa yhteistyössä Maahanmuuttoviraston kanssa. 
Turvapaikan­hakijoiden alkuterveys­tarkastuksen valtakunnallinen kehittämishanke (TERTTU)

Sairausvastaanotto

Vastaanottokeskuksen terveydenhoitaja tai sairaanhoitaja pitää keskuksessa vastaanottoa, johon turvapaikanhakija voi hakeutua terveysasioissa.

Tartuntatautien seulontatutkimukset

Turvapaikanhakijoiden infektio-ongelmia ehkäistään Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ohjeistuksen mukaisesti.

Alkuterveystarkastuksen tekevä terveydenhuollon ammattilainen arvioi turvapaikanhakijan riskin sairastaa tarttuvia tauteja muun muassa sairaushistorian ja lähtömaan tartuntatautitilanteen pohjalta. Myös esimerkiksi pakolaisleirillä oleskelu vaikuttaa riskinarvioon. Seulottavia tauteja ovat tuberkuloosi, hepatiitti B ja C, HIV, kuppa ja suolistoloiset.

Vastaanottokeskuksen terveydenhoitaja tekee riskinarvion perusteella lähetteen seulontatutkimuksiin.

THL suosittelee, että turvapaikanhakijoiden rokotukset aloitetaan mahdollisimman pian maahan saapumisen jälkeen. Turvapaikanhakijoiden rokotukset voidaan järjestää vastaanottokeskuksessa.

Maahanmuuttaneiden terveyspalvelut ja tartuntatautien ehkäisy (Infektiotaudit ja rokotukset-aihesivusto)
Maahanmuuttaneet ja tartuntatautien seulonta (Infektiotaudit ja rokotukset-aihesivusto)
Infektiotaudit ja rokotukset-aihesivusto

Terveydenhuoltopalveluiden järjestäminen turvapaikanhakuvaiheessa

Terveydenhuoltopalveluja järjestävät ja tuottavat vastaanottokeskukset itsessään sekä yhdessä ulkopuolisten julkisten ja yksityisten palveluntuottajien kanssa.

Erikoissairaanhoidon palveluita järjestävät pääasiassa hyvinvointialueet.

Kunnat vastaavat päivystysluonteisesta hoidosta, äitiys- ja lastenneuvolapalveluista ja koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta.

Tiettyjä palveluita hankitaan yksityisiltä palveluntuottajilta. Näitä ovat esimerkiksi yleislääkäripalvelut ja tartuntatautien seulontatutkimukset.

Palveluiden koordinointi ja vastuut

Vastaanottokeskuksissa työskentelevät sairaanhoitajat ja terveydenhoitajat koordinoivat vastaanottokeskusten terveydenhuollon kokonaisuutta:

 • Huolehtivat maahantulovaiheen alkuhaastatteluista ja niihin liittyvistä tutkimuksista.
 • Pitävät sairausvastaanottoa.
 • Ohjaavat ulkopuolisiin palveluihin.
 • Kirjaavat potilastiedot vastaanoton potilasrekisteriin.

Maahanmuuttovirasto vastaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskustoiminnan ohjauksesta, suunnittelusta ja valvonnasta, terveydenhuolto mukaan lukien.

Maahanmuuttovirasto ja vastaanottokeskukset vastaavat turvapaikanhakijoiden terveydenhuoltopalveluista aiheutuvista kustannuksista ellei asiasta ole muuta säädetty.

Terveydenhuoltopalveluiden kokonaisuuden valvonnassa ja seurannassa tehdään viranomaisyhteistyötä.

Lisätietoa

Turvapaikanhakijoiden terveys ja hyvinvointi : Tutkimus Suomeen vuonna 2018 tulleista turvapaikanhakijoista (Julkari)

Turvapaikanhakijoiden sekä oleskeluluvan ja kuntapaikan saaneiden kunnalliset sote-palvelut. THL, Raportti 18/2016 (Julkari)

Turvapaikanhakijoiden terveydenhuollon toteutuminen 2015–2016. THL, Raportti 19/2016 (Julkari)

Turvapaikanhakijoiden sosiaaliturva ja palvelut Suomessa (STM)

Kuntainfo: Kuntien on annettava turvapaikanhakijoille kiireelliset ja välttämättömät terveyspalvelut (STM)

Kuntainfo: Maahanmuuttajataustaisten lasten ja raskaana olevien naisten oikeus terveydenhuollon palveluihin Suomessa

Kuntainfo: Alaikäisillä turvapaikanhakijoilla on oikeus lastensuojelun palveluihin

Vastaanottopalvelut turvapaikanhakijoille (Maahanmuuttovirasto)

Pakolaiset ja turvapaikan­hakijat (EU-terveydenhoito.fi)