Tjänster för asylsökande

I Finland har vuxna asylsökande rätt till brådskande och nödvändig vård. Minderåriga asylsökande har rätt till hälso- och sjukvård på samma grunder som kommuninvånarna.

Både vuxna och barn har rätt till nödvändiga socialvårdstjänster.  I alla kommuner ska tillgången till offentliga förebyggande hälso- och sjukvårdstjänster säkerställas för barn, unga och gravida kvinnor.

  • Asylsökande barn hänvisas till kommunens barnrådgivning.
  • Skolelever får gå i skola och besöka skolhälsovården.
  • Gravida kvinnor hänvisas till mödrarådgivningen.

År 2016 fanns det betydande regionala skillnader i genomförandet av den inledande undersökningen, vaccinationer och de kommunala förebyggande tjänsterna för asylsökande (THL).

Hälso- och sjukvårdens mottagningstjänster för asylsökande

Hälso- och sjukvårdens bastjänster är frivilliga för asylsökande. Man informerar asylsökande om vilka tjänster de får och varför de erbjuds till dem.  Asylsökandena fyller i ett skriftligt samtycke om att delta i screeningundersökningar, vaccinationer och hälsoundersökningar.

Hälsorådgivning

På mottagningscentralerna ordnas ett möte två veckor efter att asylsökande har kommit till landet. Vid mötet ger mottagningscentralens hälsovårdare information om de tjänster som asylsökande är berättigade till, Finlands hälso- och sjukvårdssystem samt kort om de vanligaste sjukdomarna. Under mötet kan deltagarna diskutera och ställa frågor med hjälp av en tolk.

Inledande hälsointervju

En sjuk- eller hälsovårdare på mottagningscentralen gör en inledande hälsointervju inom två veckor från att asylsökande har kommit till landet. Vid intervjun konstateras omedelbara behov av vård samt bedöms risken för smittsamma sjukdomar och hänvisar vid behov den asylsökande för fortsatt vård.
Inledande hälsoundersökning av asylsökande : Handbok

Screeningundersökningar för smittsamma sjukdomar

SHM har gett anvisningar om förebyggande av asylsökandes infektionsproblem. Den yrkesutbildade person inom hälso- och sjukvården som utför den inledande hälsoundersökningen bedömer den asylsökandes risk för att insjukna i smittsamma sjukdomar bland annat utifrån sjukdomsanamnesen och situationen för smittsamma sjukdomar i utgångslandet. Även till exempel vistelse i flyktingläger påverkar riskbedömningen. Sjukdomar som screenas är tuberkulos, hepatit B, hiv, syfilis och tarmparasiter.

Vaccinationer

THL rekommenderar att vaccinationerna av asylsökande inleds så snabbt som möjligt efter att de har anlänt till landet. Vaccinationerna av asylsökande kan ordnas på mottagningscentralerna.

Brådskande och nödvändig sjukvårdsmottagning för vuxna

Alla har rätt till brådskande sjukvård oberoende av hemkommun. Brådskande mun- och tandvård, psykisk vård, missbruksvård och psykosocialt stöd är också brådskande vård.

Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården bedömer behovet av nödvändig vård individuellt för varje patient. På grund av att patientens behov av nödvändig vård bedöms individuellt är det inte möjligt att ge allmänna anvisningar. Mödrarådgivningstjänster är nödvändig hälso- och sjukvård.

Asylsökande har inte permanenta personsignum, vilket inverkar på överföringen av klient- och patientuppgifter mellan vårdenheterna. 

Anordnare av tjänster

På mottagningscentralerna arbetar hälsovårdare och sjukskötare enligt antalet boende på centralen. De koordinerar hälsotjänsterna för asylsökande, utför de inledande hälsoundersökningarna, håller akutmottagning och ordnar hälsoinformationsmöten. Vissa centraler besöks även av läkare, tandläkare, psykologer, psykiatriska sjukskötare samt tandskötare och -hygienister som frivilligarbetare.

  • Mottagningscentralen skaffar de hälsotjänster som asylsökande behöver inom privatsektorn (t.ex. screeningprov, besök hos allmänläkare) eller av en offentlig tjänsteproducent.
  • Sjukhusen ger jourmässig vård samt specialiserad sjukvård.
  • Kommunerna utför mödrarådgivnings-, barnrådgivnings- och skolhälsovårdstjänster, ger jourmässig vård och munhälsovård samt ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar på sina områden.
  • Rehabiliteringscentret för tortyroffer (Kidutettujen kuntoutuskeskus) i Helsingfors och Rehabiliteringstjänsten för tortyroffer (Kidutettujen kuntoutuspalvelu) i Uleåborg är specialiserade på vård av personer som har utsatts för tortyr.

Migrationsverket ansvarar för ordnandet av tjänsterna och betalar de kostnader som produktionen av tjänsten orsakar. Migrationsverket styr, planerar och övervakar genomförandet av hälso- och sjukvården för sylsökande samt följer i samarbete med THL genomförandet av hälso- och sjukvården för asylsökande.

Eftersom asylsökande inte har permanenta personbeteckningar är enhetliga registeruppgifter om asylsökandes hälsa, användning av tjänster och kostnader inte tillgängliga.