Julkaisut

Tälle sivulle on koottu kulttuuriseen moninaisuuteen, maahanmuuttoon, turvapaikanhakijoihin ja paperittomiin liittyviä THL:n julkaisuja.

Vertaisarvioidut julkaisut
Raportit
Tutkimuksesta tiiviisti
Käsikirjat
Väitöskirjat
Pro gradu -tutkielmat
Muut julkaisut

Vertaisarvioidut julkaisut

2023

2022

2021

 

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2011

2010

Raportit

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2014

2013

2012

2009

2008

Tutkimuksesta tiiviisti

Käsikirjat

2023

2020

2018

Väitöskirjat

2022

2021

2020

2019

2018

2014

Pro gradu -tutkielmat

2022

2020

 • Abdisalam Ismail M  (2020). Initial health assessment from the asylum seekers’ perspective: a qualitative study in Finland. Master’s thesis. University of Tampere, Faculty of Social sciences.
 • Somersalo L (2020). Terveyspalveluissa koetun kohtelun yhteys terveyskeskuslääkäripalveluiden riittävyyteen ulkomaalaistaustaisilla Suomessa. Pro gradu -tutkielma. Itä-Suomen yliopisto, Hoitotieteen laitos.

2019

 • Ahmed Haji Omar A (2019). Good Practices and Challenges in the Data Collection of the Asylum Seekers’ Health and Wellbeing (TERTTU) Survey - A Qualitative Interview Study with the Fieldwork Personnel. Master’s thesis. University of Gothenburg.
 • Hepola A-M (2019). Ulkomailla syntyneiden henkilöiden elintapojen yhteys suunterveyteen. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta.
 • Nykänen S (2019). The association between employment status and quality of life among foreign origin populations in Finland. A secondary analysis of the survey on work and well-being among people of foreign origin (UTH, 2014). Master's thesis. Uppsala University.
 • Pöyhönen A, Kokkonen E (2019). Kotona olevien ja työssä käyvien maahanmuuttajataustaisten naisten psykososiaalinen hyvinvointi ja mielenterveyspalveluiden käyttö - Väestötutkimus venäläis-, kurdi- ja somalitaustaisten ryhmissä. Pro-gradu –tutkielma. Itä-Suomen yliopisto.  Filosofinen tiedekunta.

2017

 • Agafonova A (2017). The association between BMI, Waist-to-height ratio and blood pressure in Russian, Somali and Kurdish migrants residing in Finland. Master’s thesis. University of Tampere, Faculty of Social sciences.

2016

 • Adam A (2016). Ylipainon ja lihavuuden esiintyvyys ja yhteydet taustatekijöihin venäläis-, somali- ja kurditaustaisilla maahanmuuttajilla Suomessa. Pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto. Terveystieteiden yksikkö.
 • Haukirauma-Ilmarinen N (2016). Koetun elämänlaadun yhteys ruokatottumuksiin työikäisillä maahanmuuttajilla Suomessa. Pro gradu -tutkielma. Itä-Suomen yliopisto. Lääketieteen laitos.

2013

 • Ballou S (2013). Self-reported Health in Immigrants Living in Finland: Treatment Obstacles, Quality of Life and Language Ability as Mediators to Health. Master’s Thesis. University of Helsinki. Faculty of Social Sciences. REMS Social Psychology.
 • Rantanen S (2013). Venäläistaustaisten maahanmuuttajien saaman esimiestuen ja perehdytyksen yhteys työniloon ja itsearvioituun työkykyyn. Pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto. Terveystieteiden yksikkö.

Muut julkaisut

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

 • Castaneda A & Kauppinen T (2015). Luku 10. Asuminen ja tulojen riittävyys. Omistusasunnossa asuminen ulkomaalaistaustaisilla harvinaisempaa kuin Suomen koko väestössä. Teoksessa Nieminen T, Sutela H, Hannula U (toim.) (2015): Ulkomaista syntyperää olevien työ ja hyvinvointi Suomessa 2014. Väestö. Helsinki: Tilastokeskus.
 • Castaneda A & Kauppinen T (2015). Luku 15. Elämänlaatu. Ulkomaalaistaustaiset ovat tyytyväisempiä ihmissuhteisiinsa kuin Suomen koko väestö. Teoksessa Nieminen T, Sutela H, Hannula U (toim.) (2015): Ulkomaista syntyperää olevien työ ja hyvinvointi Suomessa 2014. Väestö. Helsinki: Tilastokeskus.
 • Koponen P, Skogberg N, Suominen L, Borodulin K, Laatikainen T & Koskinen S (2015). Luku 11. Elintavat. Ulkomaalaistaustaisilla vaihtelevasti terveyttä edistäviä ja heikentäviä tottumuksia. Teoksessa Nieminen T, Sutela H, Hannula U (toim.) (2015): Ulkomaista syntyperää olevien työ ja hyvinvointi Suomessa 2014. Väestö. Helsinki: Tilastokeskus.
 • Koponen P, Jokela S, Skogberg N, Castaneda A, Suvisaari J, Laatikainen T & Koskinen S (2015). Luku 12. Terveys. Ulkomaalaistaustaiset kokevat terveytensä hyväksi, mutta terveysongelmien yleisyydessä on suuria eroja. Teoksessa Nieminen T, Sutela H, Hannula U (toim.) (2015): Ulkomaista syntyperää olevien työ ja hyvinvointi Suomessa 2014. Väestö. Helsinki: Tilastokeskus.
 • Koponen P, Manderbacka K, Jokela S, Castaneda A, Suvisaari J & Suominen L (2015). Luku 14. Sosiaali- ja terveyspalvelujen tarve ja käyttö. Ulkomaalaistaustaiset kokevat saaneensa riittävästi sosiaali- ja terveyspalveluja. Teoksessa Nieminen T, Sutela H, Hannula U (toim.) (2015): Ulkomaista syntyperää olevien työ ja hyvinvointi Suomessa 2014. Väestö. Helsinki: Tilastokeskus.
 • Koponen P, Skogberg N (2015). Maahanmuuttajille ja etnisille vähemmistöille kohdennetut terveyden edistämistoimet Euroopassa. Pro-terveys lehti, 6.
 • Rask S, Sainio P, Koponen P & Koskinen S (2015). Luku 13. Toimintakyky ja työkyky. Työ- ja toimintakyvyssä suuria eroja ulkomaalaistaustaisten ryhmien välillä. Teoksessa Nieminen T, Sutela H, Hannula U (toim.) (2015): Ulkomaista syntyperää olevien työ ja hyvinvointi Suomessa 2014. Väestö. Helsinki: Tilastokeskus.

2014

 • Weiste-Paakkanen A, Koponen P, Manderbacka K, Keskimäki I, Rask S, Kuusio H, Mölsä M, Castaneda A, Koskinen S (2014). Maahanmuuttajien terveyspalveluiden käyttö ja luottamus eri instituutioihin: tuloksia ja kokemuksia Maahanmuuttajien terveys- ja hyvinvointitutkimuksesta (Maamu). Teoksessa: Oikeus sosiaaliturvaan ja terveydenhuoltoon maahanmuuttajan näkökulmasta. Helsinki: Euroopan muuttoliikeverkosto. p. 75–83.
 • Wikström K, Haikkola L, Laatikainen T (2014). Maahanmuuttajataustaisten nuorten terveys ja hyvinvointi - Tutkimus pääkaupunkiseudun somali- ja kurditaustaisista nuorista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Työpaperi : 17/2014.

2013

 • Bergbom B,Koponen P, Koskinen S (2013). Luku 13. Työterveyshuolto. Teoksessa Toivanen M, Väänänen A, Airila A (toim.): Venäläis-, kurdi- ja somalialaistaustaisten työ ja terveys Suomessa -samankaltaisuudet ja erot kantaväestöön. Helsinki: Työterveyslaitos.
 • Airila A, Toivanen M, Koskinen A, Castaneda A, Rask S, Koponen P, Härkänen T, Koskinen S (2013). Luku 2. Tutkimusaineisto ja menetelmät. Teoksessa Toivanen M, Väänänen A, Airila A (toim.): Venäläis-, kurdi- ja somalialaistaustaisten työ ja terveys Suomessa -samankaltaisuudet ja erot kantaväestöön. Helsinki: Työterveyslaitos.
 • Koponen P, Bergbom B, Castaneda A, Koskinen S, Martelin T (2013). Luku 11. Koettu terveys, työkyky, sairauspoissaolot ja työtapaturmat. Teoksessa Toivanen M, Väänänen A, Airila A (toim.): Venäläis-, kurdi- ja somalialaistaustaisten työ ja terveys Suomessa -samankaltaisuudet ja erot kantaväestöön. Helsinki: Työterveyslaitos.
 • Kauppinen TM, Castaneda AE (2013). Maahanmuuttajaryhmien elinoloissa on eroja. Hyvinvointikatsaus 3, 32–7.

2012

 • Castaneda A, Rask S, Koponen P, Koskinen S (2012). Maahanmuuttajien terveyttä ja hyvinvointia tutkittiin Helsingissä. Terveiset 2012;4:22–3
 • Solovieva N, Castaneda AE, Koponen P, Laatikainen T, Koskinen S (2012). Inequalities among migrants in cardiovascular risk factors and self-rated health:  The Migrant Health and Wellbeing Study in Finland. Tolerance and Intolerance in the Modern Society extended abstract (19-20.9.2012), Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia.

2011

 • Castaneda A & Gaily S (2011). Maahanmuuttajien hyvinvointia ja terveyttä tutkitaan. Hyvinvointikatsaus, 2, 83-5.
 • Kuusio H, Koivusalo M, Elovainio M, Heponiemi T, Aalto A-M & Keskimäki I (2011). Cross-border mobility of health professionals in Finland. In: Health Professional Mobility and Health Systems. Evidence from 17 European countries. Edited by Matthias Wismar, Claudia B. Maier, Irene G. Glinos, Gilles Dussault and Josep Figueras. European Observatory on Health Systems and Policies.