Työkaluja mielenterveystyöhön

Kaksi henkilöä keskustelemassa, toinen tekee muistiinpanoja.

Sivustolle on koottu PALOMA-työssä tuotettua materiaalia ja työkaluja. Lisäksi sivulta löytyy PALOMA-työssä pilotoituja työkaluja.

Ammattilaisille tarkoitetut, monipuoliset materiaalit on koottu tälle sivulle, ja niiden aiheita ovat:

Ammatillisen osaamisen vahvistaminen

PALOMA-käsikirja

Pakolaisten mielenterveyden tuki Suomessa eli PALOMA-käsikirja tarjoaa kattavasti tietoa ja suosituksia pakolaistaustaisten mielenterveyden tukemisesta eri sektoreille ja toiminnan tasoille.
Pakolaisten mielenterveyden tuki Suomessa. PALOMA-käsikirja

PALOMA-koulutus

PALOMA-koulutus on laaja verkkopohjainen koulutuskokonaisuus, josta saa hyvät perustiedot ja -taidot pakolaistaustaisen asiakkaan kohtaamiseen ja heidän hyvinvointinsa ja mielenterveytensä tukemiseen. Koulutus on tekstitetty suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
Työn tueksi: PALOMA-koulutus (Maahanmuutto ja kulttuurinen moninaisuus-sivusto)
PALOMA-koulutus (Innokylä)

PALOMA-podcast

PALOMA-podcast-sarjassa viisi eri kotoutumisen asiantuntijaa pohtii kukin omasta näkökulmastaan kotoutumista ja pakolaistaustaisten ihmisten yhdenvertaista kohtaamista.
Työn tueksi: PALOMA-podcast (Maahanmuutto ja kulttuurinen moninaisuus-sivusto)

Infograafeja

Maahanmuuttoon liittyviä infograafeja voi hyödyntää vapaasti. Käytön yhteydessä tulee mainita lähde.
Maahanmuuton terveysriskit (pdf 149 kt)

Mielenterveystulkkauksen täydennyskoulutus tulkeille

Tulkeille tarkoitettu mielenterveyden kysymyksiin keskittyvä täydennyskoulutus rakennettiin yhteistyössä Mieli ry:n, Tampereen aikuiskoulutuskeskuksen (TAKK) ja THL:n kanssa. Koulutus lisää tulkkien teknistä ja henkistä valmiutta mielenterveys- ja muihin haastaviin tulkkaustilanteisiin. Täydennyskoulutus on jäänyt osaksi TAKK:n opetustarjontaa.
Tutkimuksesta tiiviisti: Mielenterveystulkkaus eroaa perinteisestä tulkkauksesta

Tietoa asiakkaan tarpeisiin rakennettujen koulutusten suunnitteluun

Koulutuksesta tukea työhön -toimintamalliin on koottu vinkkejä ja hyviä käytäntöjä
asiakkaan tarpeiden mukaan toteutettavien koulutusten suunnittelun ja toteutuksen tueksi.
PASEK-hankkeen kehittämä toimintamalli korostaa taitoja, jotka edistävät pakolaisten mielenterveyttä ja tukevat ammattilaisten kulttuurista osaamista.
Koulutuksesta tukea työhön -toimintamalli (Innokylä)

Mielenterveyden edistäminen

Mielenterveyssanasto osaksi suomi toisena kielenä -opetusta

Mielenterveyssanastoa voidaan opettaa jo kotoutumiskoulutuksen alkuvaiheessa osana Suomi toisena kielenä (S2) -opetusta. Sanaston vahvistaminen arkipäiväistää mielenterveydestä puhumista ja normalisoi asiaa sekä purkaa mielenterveyteen liittyviä tabuja. Aiheesta tehdyssä tutkimuksessa opettajat hyödynsivät itsenäisesti MIELI ry:n perusopetukseen ja nuorisotyöhön tekemiä mielen hyvinvointiin liittyviä materiaaleja. Linkit vapaasti hyödynnettäviin materiaaleihin löytyvät alla olevan linkin kautta löytyvästä Tutkimuksesta tiiviisti -julkaisusta. 
Tutkimuksesta tiiviisti: S2-opetuksessa voidaan arkipäiväistää mielenterveyspuhetta 

Perhe Yhtenäiseksi -työskentelymalli

Oulun kaupungin maahanmuuttajapalveluissa kehitetty Perhe yhtenäiseksi-toimintamalli tarjoaa ennaltaehkäisevää tukea pakolaisperheiden mahdollisiin perheen sisäisen elämän haasteisiin. Toimintamalli on voimavarakeskeinen ja keskittyy vahvistamaan perheen sisäistä vuorovaikutusta ja vanhemmuutta sekä tukee perheen yhtenäisyyttä.
Perhe yhtenäiseksi - perheterapeuttista tukea pakolaisperheille (Innokylä)
Esittelyvideo: Perhe yhtenäiseksi -työskentelymenetelmä (YouTube)

Infograafeja

Maahanmuuttoon liittyviä infograafeja voi hyödyntää vapaasti. Käytön yhteydessä tulee mainita lähde.
Pakolaisuuteen liittyvät kokemukset haastavat mielenterveyttä (pdf 138 kt)

Pakolaistaustaisten asiakkaiden mielenterveyden edistäminen kuuluu kaikille. Tiedä ja toimi -kortti.

Kaikille pakolaistaustaisia ihmisiä työssään kohtaaville tarkoitettu Tiedä ja toimi -kortti kertoo mielenterveyden edistämisen merkityksestä ja menetelmistä tiiviissä muodossa. 
Pakolaistaustaisten asiakkaiden mielenterveyden edistäminen kuuluu kaikille. Tiedä ja toimi -kortti.

Arjen Apu -vapaaehtoistoiminnan malli

Arjen apu -vapaaehtoistoiminnan mallin tarkoituksena on auttaa huomioimaan maahanmuuttajien kanssa tehtävän vapaaehtoistoiminnan erityispiirteitä sekä tukea maahanmuuttajien arkea ja kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Toimintamalli on tarkoitettu järjestöille ja yhdistyksille täydentämään ja tukemaan heidän vapaaehtoistoimintaansa sekä lisäämään kulttuurisensitiivisyyttä vapaaehtoistoiminnassa. Malli on luotu osana PALOMA-osaamiskeskuksen toimintaa ja sitä hallinnoi Oulun Diakonissalaitos.
Arjen Apu (Innokylä)

Mielenterveysongelmien tunnistaminen

Mielenterveys puheeksi -kysymyspatteristo pakolaistaustaisen asiakkaan sosiaalitoimen palvelutarvearviossa

Pakolaisasiakkaan palvelutarpeenarviota tehdessä voidaan hyödyntää Mielenterveys puheeksi -lomaketta, jossa on valmiita kysymyksiä ammattilaisten käyttöön. Tavoitteena on kartoittaa asiakkaan mielenterveysasioita ja avata keskustelua mielenterveydestä asiakkaan kanssa.
Mielenterveys puheeksi -kysymyspatteristo pakolaistaustaisen asiakkaan sosiaalitoimen palvelutarvearviossa (Innokylä)

Kiintiöpakolaisten mielenterveyden kartoittaminen alkuterveystarkastuksessa

Turvapaikanhakijan alkuterveystarkastuksen mielenterveyttä kartoittava lomake sisältää kysymyksiä mm. järkyttävistä tapahtumista ja mielenterveysoireista. Lomaketta voidaan hyödyntää myös kiintiöpakolaisten alkuterveystarkastuksessa. Se helpottaa mielenterveyden puheeksi ottamista, sujuvoittaa potilastietojen kirjaamista ja hyödyttää jatko-ohjausta.
Kiintiöpakolaisten mielenterveyden kartoittaminen alkuterveystarkastuksessa (Innokylä)
Turvapaikanhakijan alkuterveystarkastus (Maahanmuutto ja hyvinvointi -sivusto)

Mielenterveyden alkuhaastattelu pakolaisille

Alkuhaastattelu yhdistää mielenterveyden kartoittamisessa kolme näkökulmaa: positiivisen mielenterveyden, traumainformoidun työotteen ja kulttuurisensitiivisen työotteen. Mallin tavoitteena on pakolaisten voimavarojen ja resilienssin huomioiminen aikaisempaa käytäntöä paremmin. Mielenterveystyön ammattilaiset voivat soveltaa mallia kotouttamispalveluiden yhteydessä. 
Mielenterveyden alkuhaastattelu pakolaisille (Innokylä)

Infograafeja

Mielenterveysongelmien tunnistamiseen liittyviä infograafeja voi hyödyntää vapaasti. Käytön yhteydessä tulee mainita lähde.
Pakolaistaustaiset käyttävät vähän mielenterveyspalveluita (pdf 147 kt)
Mielenterveyden haasteisiin liittyy erilaisia oireita ja käsityksiä (pdf 113 kt)

Mielenterveyden tuki ja hoito

Kulttuurinen haastattelu -menetelmä

Kulttuurinen haastattelun tarkoituksena on auttaa kliinistä arvioita tekevää ammattilaista ymmärtämään potilaan kulttuurisen taustan merkitystä hänen sairaudessaan sekä sairautta ja hoitoa koskevissa käsityksissään. Menetelmä on kehitetty Yhdysvaltojen psykiatriyhdistyksessä ja sen käyttöä on tutkittu TYKS:n aikuispsykiatrisessa erikoissairaanhoidossa.

Kulttuurinen haastattelu -menetelmä (Suomen Psykiatriyhdistys) 
Tutkimuksesta tiiviisti: Kulttuurinen haastattelu ammattilaisen tukena mielenterveystyössä 

Mielenterveyden tukea Serene-alkuinfolla

Turun kriisikeskus on kehittänyt Serene-toiminnassa turvapaikanhakijoille suunnattuja alkuinfoja. Alkuinfot sisältävät tietoa stressinhallinnasta, maahanmuuton vaiheista sekä mielenterveydestä, ja ne sopivat käytettäväksi niin turvapaikanhakijoiden kuin kiintiöpakolaistenkin kanssa.
Tutkimuksesta tiiviisti: Psykoedukaatiosta tukea pakolaistaustaisten mielenterveydelle
Serene-toiminta (Turun kriisikeskus)

Kulttuurisensitiivinen vanhemmuuden haastattelu -menetelmä

Kulttuurisensitiivinen vanhemmuuden haastattelu on laadullinen menetelmä, jota voi käyttää joustavasti erilaisissa asiakas- tai potilastapaamisissa. Se on kehitetty ensisijaisesti lasten mielenterveyspalveluiden tarpeisiin, mutta menetelmä sopii käytettäväksi hyvin myös muissa sosiaali- ja terveyspalveluissa. Haastattelun avulla ammattilaisen on mahdollista kiinnittää paremmin huomiota lapsiperheiden sosiokulttuurisiin, kielellisiin ja maahanmuuttoon liittyviin tekijöihin.
Kulttuurisensitiivinen vanhemmuuden haastattelu (Innokylä)
Tutkimuksesta tiiviisti: Kulttuurisensitiivinen vanhemmuuden haastattelu -menetelmän arviointi

Tutustu menetelmään alla olevan videon avulla:

Varhain vakavasti traumatisoituneiden vakautumisryhmämalli

Varhain vakavasti traumatisoituneiden vakautumisryhmämalli on kehitetty TTK Traumaterapiakeskus Oy:ssä. Malli on tarkoitettu varhain vakavasti traumatisoituneille aikuisille, jotka kärsivät lapsuuden kaltoinkohtelusta johtuvista kompleksisen traumaperäisen häiriön (CPTSD) oireista. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä omista traumaoireista ja niiden vaikutuksesta toimintakykyyn sekä tarjota keinoja oireiden kanssa selviytymiseen.

PALOMA2-hankkeessa selvitettiin yhteistyössä THL:n, Oulun kaupungin maahanmuuttajapalvelujen ja Oulun Diakonissalaitoksen Kidutettujen kuntoutuspalveluiden, soveltuuko malli osaksi myös trauman kokeneiden pakolaisten hoitoa. Vakautumisryhmään osallistuneet kokivat saavansa ryhmästä tukea, vaikka traumatisoitumisesta johtuvat vaikeudet jatkuvat.
Tutkimuksesta tiiviisti: Vakautumisryhmä osana trauman kokeneiden pakolaisten hoitoa

Infograafeja

Mielenterveyden tukeen ja hoitoon liittyviä infograafeja voi hyödyntää vapaasti. Käytön yhteydessä tulee mainita lähde: infograafin nimi ja THL 2018.
Yhteinen kieli löytyy tulkin avulla (pdf 148 kt)

Pakolaisuuden haavat -podcast

Diakonissalaitoksen Psykotraumatologian keskuksen asiantuntijat kertovat sodan ja pakolaisuuden aiheuttamista traumoista ja niiden kuntoutuksesta Suomessa. Jaksojen aiheina kidutettujen lasten ja nuorten kuntoutus, sotatraumatisoituneiden kuntoutus ja kidutettujen kuntoutus.
Pakolaisuuden haavat -podcast (Spotify)