Tillgängliga tjänster

Invånarna kan stöta på många hinder eller trösklar i områdets tjänster eller verksamhet. Man måste säkerställa att alla befolkningsgrupper kan utnyttja tjänsterna på lika villkor och att det finns tillräckligt med tjänster i förhållande till olika befolkningsgruppers behov.

Det är viktigt att göra tillgänglighet och jämlikhet till en del av välfärdsområdets servicestrategi. 

Checklista för tillgängliga tjänster

Förmånliga tjänster

Genom att erbjuda antingen avgiftsfria, mycket förmånliga tjänster eller tjänster som är bundna till klientens betalningsförmåga kan man säkerställa att klientavgifterna inte är ett hinder för att använda tjänsten.

Tydliga tjänster

Ju bättre klienten förstår målen med tjänsten, desto mer sannolikt är det att han eller hon förbinder sig till verksamheten och använder tjänsten. Till exempel kan tjänsterna bli tydligare om familjer med invandrarbakgrund får delta i serviceplaneringen och utbildning av personalen i ett kultursensitivt arbetssätt.

Placering av tjänster

Öppettiderna eller avståndet mellan tjänsterna och invånarna kan göra det svårare att få tillgång till tjänsterna. På små orter kan det till exempel vara svårt att få tillgång till tjänster utan bil, och för unga kan det vara svårt att få tillgång till en tjänst om den endast är öppen dagtid.

Transporter, att fundera på öppettiderna tillsammans med invånarna och till exempel tjänster som besöker mindre orter en gång i veckan främjar allas möjligheter att få den service de behöver.

Tillgänglighet i den byggda miljön

En tillgänglig miljö underlättar allas liv, men för många är det en förutsättning för att kunna röra sig och göra saker självständigt.

I offentliga utrymmen påverkas tillgängligheten för rullstolsanvändare till exempel av trösklar, trappor, dörrarnas bredd och av om tar sig in i byggnaden via en ramp. Hissar som går att använda även med hjälpmedel och tillgängliga toaletter är viktiga faktorer som säkerställer tillgängligheten.

Mer information om offentliga byggnaders tillgänglighet (Invalidförbundet, på finska) 

Kommunikation och växelverkan

Informationen om tjänsterna ska finnas i flera kanaler så att alla invånare får den information de behöver och överhuvudtaget vet vilka tjänster som finns.

All information kan till exempel inte vara tillgänglig enbart elektroniskt, eftersom det finns människor som inte har en mobil enhet, dator eller internet eller färdigheter att använda dessa. Till exempel har även unga ofta uppgett att information om tjänster som satts upp på väggarna i skolan når dem bäst.

Det är också bra att erbjuda information och tjänster för olika sinnen. Tolkningstjänst, lättläst språk och visuella anvisningar främjar jämlik tillgång till information. 

Språket i tjänsterna

Det språk som används i tjänsterna ska vara begripligt. För att tjänsten ska vara tillgänglig krävs det att tolkar eller distanstolkning alltid används när det behövs. Det är också viktigt att kommunicera på olika språk så att informationen om tjänsten når alla kundgrupper.

Lättläst språk är en form av finska eller svenska som är lättare att förstå. Den förbättrar tjänstens tillgänglighet och gör det möjligt att använda tjänsten för personer som har svårt att läsa eller förstå allmänspråk.

Möjlighet att använda tjänsten i olika servicekanaler

Tjänsterna är bara tillgängliga om man tryggar att det finns kanaler som passar just den aktuella klienten när han eller hon ska använda tjänsten. För någon förbättras tillgängligheten av möjligheten att använda elektroniska servicekanaler, och för någon annan är det viktigt att få uträtta ärenden per telefon eller på ett verksamhetsställe.

Till exempel fungerar en återuppringningstjänst inte alls för hörselskadade personer. Det kan vara svårt att ringa till tidsbokning för såväl äldre personer, personer med funktionsnedsättning som personer som inte kan språket, till exempel för att de inspelade knappkommandona räknas upp för snabbt. De som behöver mest tjänster nås ofta bäst genom att mobilisera tjänsterna.

Servicens sociala trygghet

Alla människor litar inte på myndigheter och tjänster till exempel på grund av rädsla för diskriminering. Bakgrunden till det kan vara tidigare dåliga erfarenheter. Därför behövs kompetensutveckling för personalen, tillgänglig kommunikation på olika språk och information om vem tjänsten riktar sig till.

Till exempel för personer som tillhör könsminoriteter kan det vara viktigt att veta att det finns kunskap om könsmångfald i de tjänster som myndigheterna tillhandahåller. För en ung person kan det å sin sida vara lättare att berätta ärligt om sin situation om man till exempel inte behöver vara rädd för att bli nekad service för att man använder alkohol eller droger.

Man kan också införa principerna för tryggare rum i tjänsterna. Exempel på principerna för tryggare rum: 
Turvallisempi tila (Sinuiksi ry, på finska)

Respektfullt och jämlikt bemötande

För att tjänsten ska vara trygg är det viktigt att varje människa bemöts med respekt. I stället för generaliseringar och antaganden är det viktigt att fråga klienten om hens egna vanor, värderingar och kultur. Respektfull behandling fokuserar på växelverkan mellan människor och respekt för mångfald.