Sukupuolentutkimus

Sukupuolentutkimus tarjoaa tiedollisen pohjan tasa-arvotyölle. Sukupuolentutkimuksen avulla voidaan tarkastella esimerkiksi

 • mitä sukupuoli merkitsee yhteiskunnassa, instituutioissa ja yhteisöissä
 • miten sukupuoli kytkeytyy valtaan ja hierarkioihin
 • miten sukupuoleen liitettyä eriarvoisuutta voidaan purkaa.

Sukupuolentutkimuksella ei tieteenalana ole tarkkaa rajausta, mutta kaikkea sukupuolta käsittelevää tutkimusta ei kuitenkaan pidetä sukupuolentutkimuksena. Sukupuolentutkimukselle ominaista on esimerkiksi kaksijakoisen sukupuolikäsityksen kritiikki sekä irtautuminen biologiasta ainoana ihmisen toimintaa selittävänä tekijänä.

Sukupuolentutkimus on monipuolinen tieteenala

Sukupuolentutkimus on monitieteinen lähestymistapa. 2010-luvun lopulla tehdyt sukupuoleen ja tasa-arvoon liittyvät väitöstutkimukset ovat lomittuneet sukupuolentutkimuksen ohella esimerkiksi seuraaville tutkimusaloille:

 • johtaminen
 • kulttuurintutkimus
 • rauhan- ja konfliktintutkimus
 • sosiaalipolitiikka
 • sosiaalityö
 • sosiologia
 • viestintä.

Sukupuolentutkimuksessa hyödynnetään määrällisiä (kvantitatiivisia) ja laadullisia (kvalitatiivisia) menetelmiä sekä näiden yhdistelmiä. Viime vuosina sukupuolentutkimuksen väitöstutkimuksissa on hyödynnetty esimerkiksi kyselytutkimuksia, rekisteriaineiston ristiintaulukointia, etnografista tutkimusotetta sekä erilaisten dokumenttiaineistojen tekstianalyysia.

Monissa tutkimuksissa tarkastellaan sukupuolen ohella myös muita eroja ja niihin liitettyjä valtahierarkioita, esimerkiksi seksuaalista suuntautumista, alkuperää ja luokkaa. Tätä intersektionaalista lähestymistapaa käyttävät tutkimukset tuottavat tietoa myös samaa sukupuolta olevien ihmisten keskinäisistä eroista.
Intersektionaalisuus ja sukupuoli

Sukupuolentutkimuksen tutkimusalaan kuuluvia tai sen kanssa rinnakkaisia tutkimussuuntia ovat esimerkiksi

 • feministinen tutkimus
 • mies- ja maskuliinisuustutkimus
 • poikatutkimus
 • postkolonialistinen tutkimus
 • queertutkimus
 • tasa-arvotutkimus
 • transtutkimus
 • tyttötutkimus.

Tasa-arvotutkimus tarkastelee tasa-arvoa käsitteenä ja ilmiönä. Tutkimus keskittyy tasa-arvon edistämisen keinoihin, tasa-arvoinstituutioihin sekä tasa-arvotoimijoihin poliittisesta tai oikeudellisesta näkökulmasta.

Sukupuolentutkimus vakiintui oppiaineeksi 1980-luvun lopulla

Suomalaisen sukupuolentutkimuksen juuret ovat 1960- ja 70-lukujen naisasialiikkeessä. Sukupuolentutkimus aloitettiin suomalaisissa yliopistoissa naistutkimuksen nimellä 1970–80-lukujen taitteessa, jolloin tutkijat opettivat yksittäisiä naistutkimusta käsitteleviä kursseja osana muiden oppiaineiden opintokokonaisuuksia. Samaan aikaan julkaistiin myös ensimmäiset oppialaa käsittelevät tieteelliset artikkelit sekä oppialakohtaiset teokset.

Naistutkimuksen asema omana oppiaineenaan alkoi vakiintua Suomessa verrattain myöhään 1980-luvun puolivälin jälkeen. Oppiaineen nimi vaihtui naistutkimuksesta sukupuolentutkimukseksi 2000–2010-lukujen taitteessa. Suomalainen sukupuolentutkimus on kehittynyt vuorovaikutuksessa kansainvälisen tutkimuksen kanssa, ja vaikutteita on tullut erityisesti muista Pohjoismaista, Saksasta sekä Yhdysvalloista.

Sukupuolentutkimusta voi opiskella Suomessa kahdeksassa yliopistossa. Sukupuolentutkimuksella on oppiaineena ja tutkimusalana erilaisia painotuksia eri yliopistoissa.

Oppiaineeseen myönnettiin väittelylupa vuonna 2005. Sukupuolentutkimuksesta valmistuneet suuntautuvat tyypillisesti järjestösektorille ja yliopistoihin. Valmistuneiden joukossa on myös esimerkiksi yrittäjiä.

Sukupuolentutkimuksen järjestöt

Lähteet

Aalto, Ilana & Leskelä-Kärki, Maarit (toim.) (2014) Sukupuolihistoria-teemanumero. Sukupuolentutkimus 1/2014.

Heikkinen, Katariina (2014) Sukupuolentutkimuksesta valmistuneita maistereita ja tohtoreita koskeva työelämäselvitys valmistui.

Järviö, Nina (2009) Naistutkimuksesta sukupuolentutkimukseen. Humanistilehti 11/2009, 18–21.

Kantola, Johanna & Nousiainen, Kevät & Saari, Milja (2012) Tasa-arvosta ja sen lukemisesta toisin. Teoksessa Kantola, Johanna & Nousiainen, Kevät & Saari, Milja (toim.) Tasa-arvo toisin nähtynä oikeuden ja politiikan näkökulmia tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen. Helsinki : Gaudeamus, 7–27.

Rossi, Leena-Maija (2010) Sukupuoli ja seksuaalisuus, erosta eroihin. Saresma, Tuija & Rossi, Leena-Maija & Juvonen, Tuula (toim.) Käsikirja sukupuoleen. Tampere: Vastapaino, 21–38.

Sukupuolentutkimuksen väitöskirjat

Sukupuolentutkimuksen lehtiä

Sukupuolentutkimus–Genusforskning
Sukupuolentutkimus–Genusforskning -lehti on avoin, kaksikielinen monitieteinen julkaisu, joka julkaisee etupäässä Suomessa tehtyä feminististä ja sukupuolentutkimusta.

SQS-lehti
SQS-lehti on Suomen Queer-tutkimuksen Seuran julkaisema kolmikielinen (suomi, ruotsi, englanti) tieteellinen verkkojulkaisu.

NORA – Nordic Journal of Feminist and Gender Research
NORA on monitieteinen, etenkin pohjoismaista feminististä tutkimusta ja sukupuolentutkimusta julkaiseva lehti.

NORMA – Nordic Journal of Masculinity Studies
NORMA on pohjoismainen, monitieteinen mies- ja maskuliinisuustutkimuksen julkaisu. 

lambda nordica – Nordic journal of LGBTQ studies 
lambda Nordica julkaisee pohjoismaista LGBT- ja queertutkimusta.