Tutkimuslähteitä sukupuolten tasa-arvosta

Tällä sivulla

Sukupuoli

Aho, Timo & Nieminen, Jiri & Salo, Arttu (2021) (toim.) Miestutkimuksen metodologiaa. Tampere: Vastapaino.

Husso, Marita & Heiskala, Risto (2016) (toim.) Sukupuolikysymys. Helsinki: Gaudeamus.

Husu, Liisa & Rolin, Kristina (2005) (toim.) Tiede, tieto ja sukupuoli. Helsinki: Gaudeamus.

Julkunen, Raija (2010) Sukupuolen järjestykset ja tasa-arvon paradoksit. Tampere: Vastapaino

Keskinen, Suvi & Vuori, Jaana & Hirsiaho, Anu (2012) (toim.) Monikulttuurisuuden sukupuoli. Kansalaisuus ja erot hyvinvointiyhteiskunnassa. Tampere: Tampere University Press.

Kinnunen, Merja (2001) Luokiteltu sukupuoli. Tampere: Vastapaino.

Kivijärvi, Antti & Huuki, Tuija & Lunabba, Harry (2018) (toim.) Poikatutkimus. Tampere: Vastapaino.

Koivunen, Anu & Liljeström, Marianne (1996) Avainsanat. 10 askelta feministiseen tutkimukseen. Tampere: Vastapaino.

Lempiäinen, Kirsti (2003) Sosiologian sukupuoli. Tampere: Vastapaino.

Liljeström, Marianne (2004) (toim.) Feministinen tietäminen. Keskustelua metodologiasta. Tampere: Vastapaino.

Markkola, Pirjo & Östman, Ann-Catrin & Lamberg, Marko (2014) (toim.) Näkymätön sukupuoli. Mieheyden pitkä historia. Tampere: Vastapaino.

Ojanen, Karoliina & Mulari, Heta & Aaltonen, Sanna (2011) (toim.) Entäs tytöt. Johdatus tyttötutkimukseen. Tampere: Vastapaino.

Ruoho, Iiris & Torkkola, Sinikka (2010) Journalismin sukupuoli. Tampere: Vastapaino.

Saresma, Tuija & Rossi, Leena-Maija & Juvonen, Tuula (toim.) (2010) Käsikirja sukupuoleen. Tampere: Vastapaino.

Saresma, Tuija & Jäntti, Saara (2014) (toim.) Maisemassa. Sukupuoli suomalaisuuden kuvastoissa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Tolonen, Tarja (2008) (toim.) Yhteiskuntaluokka ja sukupuoli. Tampere: Vastapaino.

Syrjintä sukupuolen perusteella

Alarotu, Outi (2003) Perheen ja pätkätyön yhdistäminen – raskaussyrjinnän kiellosta määräaikaisissa palvelussuhteissa. Oikeus 32:4, 376–396. 

Anttila, Outi (2005) Sukupuolisyrjinnän kielto Suomen ja EU:n oikeudessa. Oikeustiede – Jurisprudentia XXXVIII, Suomalaisen lakimiesyhdistyksen vuosikirja 2005, 81–149.

Anttila, Outi (2006) Määräaikaiset palvelussuhteet ja tasa-arvolain mukainen välillisen syrjinnän kielto. Lakimies 1/2006, 42–64. 

Czimbalmos, Mercédesz & Rask, Shadia (2022) Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt ulkomaalaistaustaisessa väestössä Suomessa. Intersektionaalinen analyysi. Raportti 10/2022. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Kuoppamäki, Markku (2008) Yhdenvertaisuus ja syrjintä työelämässä. Helsinki: Edita. 

Nieminen, Kimmo (2005) Tasa-arvolaki työsuhteessa. Helsinki: WSOY.

Nousiainen, Kevät (2011) Syrjintää vastaan – Kepein vai porkkanoin? Teoksessa Hyttinen, Tatu & Weckström, Katja (toim.) Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta 50 vuotta. Turku: Turun yliopisto, 425–444.

Tasa-arvon edistäminen

Brunila, Kristiina (2009) Parasta ennen. Tasa-arvotyön projektitapaistuminen. Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitoksen julkaisuja 222. Helsinki: Helsingin yliopisto. 

Brunila, Kristiina (2010) Tasa-arvotyön projektitapaistuminen. Teoksessa Saresma, Tuija & Rossi, Leena-Maija & Juvonen, Tuula (toim.) Käsikirja sukupuoleen. Tampere: Vastapaino, 88–91.

Holli, Anne Maria (2003) Discourse and politics for gender equality in late twentieth century Finland. Acta Politica 23. Helsinki: Helsinki University Press.

Holli, Anne Maria & Kantola, Johanna (2007) State Feminism Finnish Style: Strong Policies clash with Implementation Problems. Teoksessa Outshoorn, Joyce and Kantola, Johanna (toim.) Changing State Feminism. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Holli, Anne Maria & Saarikoski, Terhi & Sana, Elina (toim.) (2002) Tasa-arvopolitiikan haasteet. Porvoo: WSOY. 

Honkanen, Katriina (1997) Tasa-arvoideologia suomalaisessa naishistoriassa. Naistutkimus-Kvinnoforskning 10:3, 2–15.

Jokinen, Arto (2010) Kriittinen mies- ja maskuliinisuustutkimus. Teoksessa Saresma, Tuija & Rossi, Leena-Maija & Juvonen, Tuula (toim.) Käsikirja sukupuoleen. Tampere: Vastapaino, 128–138.

Jokinen, Arto (toim.) (2012) Mieskysymys. Miesliike, -työ, -tutkimus ja tasa-arvopolitiikka. Tampere: Tampere University Press. 

Julkunen, Raija (2010) Sukupuolen järjestykset ja tasa-arvon paradoksit. Tampere: Vastapaino.

Juvonen, Tuula (2010) Naisaktivismin muuttuvat ehdot. Teoksessa Saresma, Tuija & Rossi, Leena-Maija & Juvonen, Tuula (toim.) Käsikirja sukupuoleen. Tampere: Vastapaino, 257–274.

Kantola, Johanna & Koskinen Sandberg, Paula & Ylöstalo, Hanna (toim.) (2020) Tasa-arvopolitiikan suunnanmuutoksia – Talouskriisistä tasa-arvon kriiseihin. Tallinna: Gaudeamus.

Kantola, Johanna & Nousiainen, Kevät & Saari, Milja (toim.) (2012) Tasa-arvo toisin nähtynä: oikeuden ja politiikan näkökulmia tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen. Helsinki: Gaudeamus.

Saari, Milja (2012) Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen tasa-arvopolitiikan strategiana. Teoksessa Kantola, Johanna & Nousiainen, Kevät & Saari, Milja (toim.) Tasa-arvo toisin nähtynä: oikeuden ja politiikan näkökulmia tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen. Helsinki: Gaudeamus, 175-197.

Ylöstalo, Hanna (2012) Tasa-arvotyön tasa-arvot. Tampere: Tampereen yliopisto. 

Ylöstalo, Hanna (2013) Väärinymmärryksiä ja vastustamista – sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen käytännön ongelmia. Politiikka 55:4, 223–238.

Väkivalta ja häirintä

Aaltonen, Sanna (2007) Tytöt, pojat ja sukupuolinen häirintä. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto & Nuorisotutkimusseura.

Attila, Henna & Keski-Petäjä, Miina & Pietiläinen, Marjut & Lipasti, Laura & Saari, Juhani & Haapakangas, Kimmo (2023) Sukupuolistunut väkivalta ja lähisuhdeväkivalta Suomessa 2021: Loppuraportti. Tilastokeskus

Fagerlund, Monica & Peltola, Marja & Kääriäinen, Juha & Ellonen, Noora & Sariola, Heikki (2014) Lasten ja nuorten väkivaltakokemukset 2013. Lapsiuhritutkimuksen tuloksia. Poliisiammattikorkeakoulun raportteja 110. Tampere: Poliisiammattikorkeakoulu. 

Heiskanen, Markku & Ruuskanen, Elina (2010) Tuhansien iskujen maa – miesten kokema väkivalta Suomessa. Helsinki: HEUNI. 

Honkatukia, Päivi (2011) Uhrit rikosprosessissa – haavoittuvuus, palvelut ja kohtelu (pdf 784 kt). Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimuksia 252. Helsinki: Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos.

Husso, Marita (2003) Parisuhdeväkivalta. Lyötyjen aika ja tila. Tampere: Vastapaino.

Husso, Marita & Piippo, Sisko & Houtsonen, Jarmo & Mela, Marianne & Tihveräinen, Sonja & Haapanen, Jasmina & Hakkarainen, Louna & Knihtilä, Anna (2024) Naisiin kohdistuvaan digitaaliseen väkivaltaan puuttumisen haasteet poliisin työssä, rikosprosessissa ja tukipalveluissa. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2023:65.

Jokinen, Arto (2000) Panssaroitu maskuliinisuus. Mies, väkivalta ja kulttuuri. Tampere: Tampere University Press. 

Karkulehto, Sanna & Rossi, Leena-Maija (toim.) (2017) Sukupuoli ja väkivalta: Lukemisen etiikkaa ja politiikkaa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Keskinen, Suvi (2010) Sukupuolistunut väkivalta. Teoksessa Saresma, Tuija & Rossi, Leena-Maija & Juvonen, Tuula (toim.) Käsikirja sukupuoleen. Tampere: Vastapaino, 243–254.

Lahti, Annukka & Kyllönen, Miika & Pusa, Sanna & Tolvanen, Asko & Laakso, Nina (2020) Häirintä suomalaisessa kilpaurheilussa (pdf 3,2 Mt). Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry

Niemi, Johanna & Kainulainen, Heini & Honkatukia, Päivi (toim.) (2017) Sukupuolistunut väkivalta. Oikeudellinen ja sosiaalinen ongelma. Tampere: Vastapaino.

Näre, Sari & Ronkainen, Suvi (toim.) (2008) Paljastettu intiimi. Sukupuolistuneen väkivallan dynamiikkaa. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus.

October, Martta (toim.) (2018) Lasten, nuorten ja aikuisten kokemuksia väkivallasta: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kysely- ja väestötutkimusten tuloksia. Työpaperi 28/2018. Helsinki: THL.

Piispa, Minna & Heiskanen, Markku & Kääriäinen, Juha & Sirén, Reijo (2006) Naisiin kohdistunut väkivalta 2005 (pdf 1,3 Mt). Helsinki: Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos

Ronkainen, Suvi (2008): Kenen ongelma väkivalta on? Suomalainen hyvinvointivaltio ja väkivallan toimijuus. Yhteiskuntapolitiikka 4/2008, 388–401. 

Roth, Venla (2010) Defining Human Trafficking, Identifying its victims. A Study on the Impact and Future Challenges of the International, European and Finnish Legal Responses to Prostitution-Related Trafficking in Human Beings. Turku: Turun yliopisto.

Saarikoski, Helena (2012) Mistä on huonot tytöt tehty? Tutkimus huora-sanan käytöstä ja tyttöjen kokemasta kiusaamisesta. 2. korjattu painos. Helsinki: Partuuna.

Shemeikka, Riikka & Ramadan, Farid & Alitalo, Erna & Sihvonen, Ari-Pekka & Lindroos, Maria & Laine, Emma & Kemppainen, Jaana & Kommeri, Hanna & Pietilä, Piia & Salakka, Ilja (2023) Lähisuhdeväkivallan sovittelu: Yleiset piirteet ja osapuolten kokemukset prosessista. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2023:11.

Siltala, Heli & Hisasue, Tomomi & Hietamäki, Johanna & Saari, Juhani & Laajasalo, Taina & October, Martta & Laitinen, Hanna-Leena & Raitanen, Jani (2022) Lähisuhdeväkivallasta aiheutuva palveluiden käyttö ja kustannukset terveys-, sosiaali- ja oikeuspalveluissa. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2022:52.

Suonpää, Karoliina & Koskela, Tarja & Sutela, Mika &Törölä, Miisa & Aaltonen, Mikko (2023) Naisiin kohdistuvat parisuhdetapot: Tapahtumaketjut, taustat ja ehkäisy. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2023:16.

Utriainen, Terttu (2010) Raiskaus rikosoikeudellisena ongelmana. Rovaniemi: Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta.

Työ ja toimeentulo

Sievänen, Riikka & Vähämaa, Emilia & Ittonen, Kim & Haga, Jesper & Nikander, Jussi & Hytti, Jenna & Paunisaari, Essi & Tuominen-Thuesen, Minna & Lehmuskoski, Terhi (2023) Listayhtiöiden hallitus- ja johtoryhmätehtävät : Naisten urakehityksen haasteet. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2023:7.

Attila, Henna & Koskinen, Hanna (2020) Työpaikkojen tasa-arvosuunnitelmat ja palkkakartoitukset 2020. Raportteja ja muistioita 2020:33. Sosiaali- ja terveysministeriö.

European Migration Network (2022) Maahanmuuttajanaisten kotoutuminen – Suomen kansallinen raportti (pdf 552 kt)

Haataja, Anita & Pylkkänen, Elina (2014) Verotus ja sukupuolten tasa-arvo – ei suomalainen ongelma? Sukupuolentutkimus 27:3, 32–36.

Heikkinen, Suvi & Jyrkinen, Marjut & Lämsä, Anna-Maija & Niemistö, Charlotta (toim.) (2020) Yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti kestävä työelämä. Tasa-arvoa tutkimassa ja toteuttamassa. Forskningsrapporter 77 - Research reports 77. Hanken Svenska handelshögskolan - Hanken School of Economics.

Husu, Liisa (2001) Sexism, Support and Survival in Academia. Academic Women and Hidden Discrimination in Finland. Helsinki: Helsingin yliopisto.

Husu, Liisa & Hearn, Jeff & Lämsä, Anna-Maija & Vanhala, Sinikka (toim.) (2011) Women, Management and Leadership – Naiset ja johtajuus (pdf 1,2 Mt). Forskningsrapporter från Svenska handelshögskolan. Hanken School of Economics. Research Reports 72, Helsinki. 

Kauhanen, Antti & Napari, Sami (2009) Työurat Suomessa – Onko sukupuolella merkitystä? Tutkimus teollisuustoimihenkilöistä 1981–2006. ETLA B 238. Helsinki: Elinkeinoelämän tutkimuslaitos.

Kolehmainen, Sirpa (1999) Naisten ja miesten työt. Työmarkkinoiden segregoituminen Suomessa 1970–1990. Helsinki: Tilastokeskus.

Korvajärvi, Päivi (1998) Gendering Dynamics in White-Collar Work Organisations. Tampere: Tampereen yliopisto.

Kurvinen, Heidi (2019) "Minusta tuntuu, ettei suomalaisille naisille sovi iskulauseiden sorvaaminen": Toimittajien tasa-arvokeskustelu 1980- ja 1990-luvulla. Media & Viestintä 42:3, 141–164.

Kyyrö, Tomi (2007) Studies on Wage Differentials and Labour Market Transitions. Helsinki: VATT.

Leinonen, Minna & Nikkanen, Risto & Otonkorpi-Lehtoranta, Katri (2012)
Sukupuolten tasa-arvo puolustusvoimissa - Kehittämistarpeiden näkökulma asepalvelusta suorittavien ja henkilöstön kokemuksiin. Työelämän tutkimuskeskuksen työraportteja 88/2012. Tampereen yliopisto: Työelämän tutkimuskeskus. 

Luoto, Riitta & Kauppinen, Kaisa & Luotonen, Aino (2012) Perhevapaalta takaisin työelämään. Tutkimusraportti 42. Helsinki: Työterveyslaitos.

Määttä, Paula (2008) The ILO Principle of Equal Pay and Its Implementation. Tampere: Tampere University Press.

Ojala, Satu & Nätti, Jouko & Kauhanen, Merja (2015) Työn laatu ja myöhempi työura osa- ja määräaikaisessa työssä. Työsuojelurahaston tutkimushanke 2013–2014. Loppuraportti. Tampere: Tampereen yliopisto, Työelämän tutkimuskeskus.

Ojala, Satu & Pyöriä, Pasi (toim.) (2020) Pirstoutuvatko työurat? Teollisuusalat talouden ja teknologian murroksissa. Tampere: Tampere University Press.

Pietiläinen, Marjut (toim.) (2013) Työ, talous ja tasa-arvo. Helsinki: Tilastokeskus.

Riihelä, Marja & Viitamäki, Heikki (2015) Veromuutosten vaikutukset sukupuolen mukaan vuosina 1993–2012. Helsinki: VATT tutkimukset. 

Saarinen, Jaana (2003) Naistutkijat tiedemaailmassa. Kertomuksia tutkimusprosesseista. Rovaniemi: Lapin yliopisto.

Suoranta, Anu (2009) Halvennettu työ: Pätkätyö ja sukupuoli sopimusyhteiskuntaa edeltävissä työmarkkinakäytännöissä. Tampere: Vastapaino.

Yousfi, Saara (2005) Kahden uran perheet työmarkkinoilla ja aluedynamiikassa. Turku: Turun yliopisto.

Perheet ja vanhemmuus

Aalto, Ilana & Kolehmainen, Jani (2004) (toim.) Isäkirja. Tampere: Vastapaino.

Antikainen, Mari (2007) Sosiaalityöntekijän asiantuntijuus lapsen huolto- ja tapaamissopimuspalvelussa. Kuopio: Kuopion yliopisto.

Hautanen, Teija (2010) Väkivalta ja huoltoriidat. Tampere: Tampere University Press.

Jallinoja, Riitta & Hurme, Helena & Jokinen, Kimmo (2014) (toim.) Perhetutkimuksen suuntauksia. Helsinki: Gaudeamus.

Jallinoja, Riitta (2006) Perheen vastaisku. Helsinki: Gaudeamus.

Jokinen, Eeva (1996) Väsynyt äiti. Äitiyden omaelämäkerrallisia esityksiä. Helsinki: Gaudeamus.

Lammi-Taskula, Johanna & Salmi, Minna (2013) Perhevapaat ja sukupuolten tasa-arvo. Teoksessa Pietiläinen, Marjut (toim.) (2013) Työ, talous ja tasa-arvo. Helsinki: Tilastokeskus, 187–201.

Mussino, Eleonora & Tervola, Jussi & Duvander, Ann-Zofie (2018) Decomposing the determinants of fathers’ parental leave use: Evidence from migration between Finland and Sweden. Journal of European Social Policy 1-16. SAGE.

Salmi, Minna & Närvi, Johanna (2017) (toim.) Perhevapaat, talouskriisi ja sukupuolten tasa-arvo. Raportti 4/2017. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Sevón, Eija & Notko, Marianne (2008) (toim.) Perhesuhteet puntarissa. Helsinki: Gaudeamus.

Valkama, Elisa & Litmala, Marjukka (2006) Lasten huoltoriidat käräjäoikeuksissa (pdf 769 kt). Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 224. Helsinki: Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos. 

Vuori, Jaana (2001) Äidit, isät ja ammattilaiset. Sukupuoli, toisto ja muunnelmat asiantuntijoiden kirjoituksissa. Tampere: Tampere University Press.

Vuori, Jaana & Nätkin, Ritva (2007) (toim.) Perhetyön tieto. Tampere: Vastapaino.

Koulutus ja kasvatus

Aapola, Sinikka (1999) Murrosikä ja sukupuoli. Julkiset ja yksityiset ikämäärittelyt. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Berg, Päivi (2010) Ryhmärajoja ja hierarkioita: etnografinen tutkimus peruskoulun yläasteen liikunnanopetuksesta. Helsinki: Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian laitos.

Brunila, Kristiina & Hakala, Katariina & Lahelma, Elina & Teittinen, Antti (2013) (toim.) Ammatillinen koulutus ja yhteiskunnalliset eronteot. Helsinki: Gaudeamus.

Kokko, Sirpa (2008) Käsityöt tyttöjen kasvatuksessa naisiksi. Joensuu: Joensuun yliopisto.

Käyhkö, Mari (2006) Siivoojaksi oppimassa. Etnografinen tutkimus työläistytöistä puhdistuspalvelualan koulutuksessa. Joensuu: Joensuun yliopisto.

Lahelma, Elina & Gordon, Tuula (toim.) (2003) Koulun arkea tutkimassa. Yläasteen erot ja erilaisuudet. Helsinki: Helsingin kaupungin opetusvirasto.

Lappalainen, Sirpa (2006) Kansallisuus, etnisyys ja sukupuoli lasten välisissä suhteissa ja esiopetuksen käytännöissä. Kasvatustieteen laitoksen tutkimuksia 206. Helsinki: Helsingin yliopisto.

Lehtonen, Jukka (2003) Seksuaalisuus ja sukupuoli koulussa. Näkökulmana heteronormatiivisuus ja ei-heteroseksuaalisten nuorten kertomukset. Nuorisotutkimusseura. Julkaisuja 31. Helsinki: Yliopistopaino. 

Manninen, Sari (2010) "Iso, vahva, rohkee – kaikenlaista". Maskuliinisuudet, poikien valtahierarkiat ja väkivalta koulussa. Oulu: Oulun Yliopisto.

Ojala, Hanna & Palmu, Tarja & Saarinen, Jaana (2009) (toim.) Sukupuoli ja toimijuus koulutuksessa. Tampere: Vastapaino.

Palmu, Tarja (2003) Sukupuolen rakentuminen koulun kulttuurisissa teksteissä. Etnografia yläasteen äidinkielen oppitunneilla.  Helsinki: Helsingin yliopisto.

Pietiläinen, Marjut (toim.) (2011) Nuori tasa-arvo. Helsinki: Tilastokeskus

Suhonen, Sami (2014) Sukupuolen määrittelyn käytännöt ja itsenään elämisen mahdollisuudet. Teoksessa Gissler, Mika & Kekkonen, Marjatta & Känkänen, Päivi & Muranen, Päivi & Wrede-Jäntti, Matilda (toim.) Nuoruus toisin sanoen. Nuorten elinolot -vuosikirja. Helsinki: THL, 178–186.

Suortamo, Markku & Tainio, Liisa & Ikävalko, Elina & Palmu, Tarja & Tani, Sirpa (2010) (toim.) Sukupuoli ja tasa-arvo koulussa. Jyväskylä: PS-kustannus.

Taavetti, Riikka (2015) ”Olis siistiä, jos ei tarttis määritellä…” Kuriton ja tavallinen sateenkaarinuoruus. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto. 

Tolonen, Tarja (2001) Nuorten kulttuurit koulussa. Ääni, tila ja sukupuolten arkiset järjestykset. Helsinki: Gaudeamus.

Hyvinvointi ja terveys

Anttonen, Anneli (1997) Feminismi ja sosiaalipolitiikka. Miten sukupuolesta tehtiin yhteiskuntateoreettinen ja sosiaalipoliittinen avainkäsite. Tampere: Tampere University Press.

Anttonen, Anneli & Henriksson, Lea & Nätkin, Ritva (toim.) (1994) Naisten hyvinvointivaltio Tampere: Vastapaino.

Berg, Päivi  Kokkonen, Marja (toim.) (2016) Urheilun takapuoli. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus liikunnassa ja urheilussa. Julkaisuja 186. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto & Nuorisotutkimusseura.

Eräsaari, Leena (2010) Miksi hyvinvointivaltio on tärkeä naisille? Teoksessa Saresma, Tuija & Rossi, Leena-Maija & Juvonen, Tuula (toim.) Käsikirja sukupuoleen. Tampere: Vastapaino, 210–222.

Jokela, Satu & Luopa, Pauliina & Hyvärinen, Anni & Ruuska, Tupu & Martelin, Tuija; & Klemetti, Reija (2020) Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien nuorten hyvinvointi: Kouluterveyskyselyn tuloksia 2019. Työpaperi 38/2020. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Luoto, Riitta & Viisainen, Kirsi & Kulmala, Ilona (toim.) (2003) Sukupuoli ja terveys. Tampere: Vastapaino.

Majlander, Satu & Lehtonen, Jukka & Luopa, Pauliina & Sares-Jäske, Laura & Teräsaho, Mia & Vihtari, Johanna & Nenonen, Tellervo & Hyvärinen, Anni & Klemetti, Reija (2022) Sateenkaarinuoret poikkeusaikana. Teoksessa Kekkonen, Marjatta & Gissler, Mika & Känkänen, Päivi & Isola, Anna-Maria (toim.) Poikkeuksellinen nuoruus korona-aikaan: Nuorten elinolot -vuosikirja 2022. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Myrskylä, Pekka (2012) Hukassa – Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? (pdf 440 kt). EVA Analyysi 19/2012. Helsinki: Elinkeinoelämän valtuuskunta.

Vaarama, Marja & Karvonen, Sakari & Kestilä, Laura & Moisio, Pasi & Muuri, Anu (toim.) (2014) Suomalaisten hyvinvointi 2014. Helsinki: THL. 

Tarkiainen, Lasse & Martikainen, Pekka & Laaksonen, Mikko & Valkonen, Tapani (2011) Tuloluokkien väliset erot elinajanodotteessa ovat kasvaneet vuosina 1988–2007. Suomen Lääkärilehti 48/2011. 

Helldán, Anni & Helakorpi, Satu & Virtanen, Suvi & Uutela, Antti (2013) Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys, kevät 2013. Helsinki: THL. 

Kaikkonen, Risto & Murto, Jukka & Pentala, Oona & Koskela, Timo & Virtala, Esa & Härkänen, Tommi & Koskenniemi, Timo & Ahonen, Juha & Vartiainen, Erkki & Koskinen, Seppo (2014) Alueellisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen perustulokset 2010–2014. Verkkojulkaisu. Helsinki: THL. 

Valta ja päätöksenteko

Bergqvist, Christina & Borchorst, Anette & Christensen, Ann-Dorte & Ramstedt-Silén, Viveca & Raaum, Nina C. & Styrkársdóttir, Auður (toim.) (2001) Tasa-arvoiset demokratiat? Sukupuoli ja politiikka Pohjoismaissa. Helsinki: Edita. 

Hart, Linda & Kovalainen, Anne & Holli, Anne Maria (2009) Gender and power in politics and business in Finland. Teoksessa Niskanen, Kirsti & Nyberg Anita (toim.) Kön och makt i Norden: Del I: landsrapporter (TemaNord; vol. 569). Copenhagen: Nordic Council of Ministers, 65–126. 

Hellsten, Villiina (2006) Demokratia ja sukupuolten välinen tasa-arvo. Teoksessa Borg, Sami (toim.) Suomen demokratiaindikaattorit. Julkaisuja 2006:1. Helsinki: Oikeusministeriö. 

Holli, Anne Maria & Luhtakallio, Eeva & Raevaara, Eeva (2003) ”Maailman huonoin laki”? Kunnallispolitiikka, kiintiöt ja vastarinta. Naistutkimus-Kvinnoforskning 16:4, 4–19.

Holli, Anne Maria & Luhtakallio, Eeva & Raevaara, Eeva (2006) “Quota
trouble. Talking about gender quotas in Finnish local politics.”
International Feminist Journal of Politics 8:2, 169–193.

Holli, Anne Maria & Luhtakallio, Eeva & Raevaara, Eeva (2007)(toim.) Sukupuolten valta/kunta. Politiikka, muutos ja vastarinta suomalaisissa kunnissa. Tampere: Vastapaino.

Holli, Anne Maria & Saari, Milja (2009) Sukupuoli eduskunnan asiantuntijakuulemisissa. TANE-julkaisuja 11. Helsinki: Tasa-arvoasiain neuvottelukunta ja sosiaali- ja terveysministeriö. 

Holli, Anne Maria & Wass, Hanna (2009) Sukupuoli ja äänestäminen. Kirjassa Paloheimo, Heikki (toim.) Vaalit ja demokratia Suomessa. Helsinki: WSOY.

Holli, Anne Maria & Wass, Hanna (2010) Gender-based voting in the parliamentary elections of 2007 in Finland. European Journal of Political Research. 2010; Vol. 49, No. 5, 598–630. 

Kailo, Kaarina (2007) Irti Talousväkivallasta: Reseptejä Solidaariseen Hyvinvointiin. Jääli.

Kantola, Johanna (2010) Sukupuoli ja valta. Teoksessa Saresma, Tuija & Rossi, Leena-Maija & Juvonen, Tuula (toim.) Käsikirja sukupuoleen. Tampere: Vastapaino, 78–87.

Nieminen, Liisa (2005). Kiintiöt, kansanvalta ja tasa-arvo. Lakimies 7–8/2005 s. 1140 – 1164. 

Parviainen, Mervi (2006) Tasa-arvoa laskimella. Tutkimus tasa-arvolain kiintiösäännöksen vaikutuksista kunnallisten toimielinten jäsenvalinnoissa. Helsinki: Edita.

Pikkala, Sari (2011). Parasta naisille? Kuntaliitokset ja naisten edustus kuntien johdossa. Suomen Kuntaliitto. Paras-ARTTU-tutkimuksia nro 7.

Raevaara, Eeva (2005) Tasa-arvo ja muutoksen rajat. Sukupuolten tasa-arvo poliittisena ongelmana Ranskan parité- ja Suomen kiintiökeskusteluissa. TANE-julkaisuja 2005:7. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. 

Sipinen, Josefina & von Schoultz, Åsa & Pekola-Sjöblom, Marianne (2022). Kuntavaaliehdokkaiden suhtautuminen sukupuolten tasa-arvoon: Onko naisten poliittisella edustuksella väliä? Politiikka, 64(4).

Ilkka Ruostetsaari (2014) Vallan sisäpiirissä. Tampere: Vastapaino.

Lait ja politiikka

Ahtela, Karoliina & Bruun, Niklas & Koskinen, Pirkko K. & Nummijärvi, Anja & Saloheimo, Jorma (2006) Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. Helsinki: Talentum.

Jyränki, Juulia (2010) Sukupuolten tasa-arvoa koskeva lainsäädäntö Suomessa. Teoksessa Saresma, Tuija & Rossi, Leena-Maija & Juvonen, Tuula (toim.) Käsikirja sukupuoleen. Tampere: Vastapaino. 307–314.

Kantola, Johanna & Nousiainen, Kevät (2008) Pussauskoppiin, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakien yhdistämisestä. Naistutkimus 2/2008. 6–20.

Nieminen, Kimmo (2005) Tasa-arvolaki työsuhteessa. Helsinki: WSOY.

Nousiainen, Kevät & Pylkkänen, Anu (2001) Sukupuoli ja oikeuden yhdenvertaisuus. Helsinki: Helsingin yliopisto.

Sukupuolentutkimuksen lehtiä

Sukupuolentutkimus–Genusforskning
Sukupuolentutkimus–Genusforskning -lehti on kaksikielinen monitieteinen julkaisu, joka julkaisee etupäässä Suomessa tehtyä feminististä ja sukupuolentutkimusta. Lehti siirtyi avoimeen julkaisemiseen vuonna 2022. 

SQS-lehti
SQS-lehti on Suomen Queer-tutkimuksen Seuran julkaisema kolmikielinen (suomi, ruotsi, englanti) tieteellinen verkkojulkaisu.

NORA – Nordic Journal of Feminist and Gender Research
NORA on monitieteinen, etenkin pohjoismaista feminististä tutkimusta ja sukupuolentutkimusta julkaiseva lehti.

NORMA – Nordic Journal of Masculinity Studies
NORMA on pohjoismainen, monitieteinen mies- ja maskuliinisuustutkimuksen julkaisu. 

lambda nordica – Nordic journal of LGBTQ studies 
lambda Nordica julkaisee pohjoismaista LGBT- ja queertutkimusta.

Muualla palvelussa