Asiakas- ja potilastietojen harmonisointi toisiokäyttöön

THL yhdenmukaistaa omien rekistereidensä ja Kanta-palveluun arkistoitavien tietojen tietorakenteita. Tarkoitus on hyödyntää Kanta-palveluihin tallennettavaa, rakenteista asiakas- ja potilaskertomustietoa THL:n tietotuotannossa, kuten tilasto- ja rekisteritoiminnassa, tiedolla johtamisessa ja muissa ns. tiedon toissijaisen käytön tarpeissa. 

Tavoitteena on vähentää erillistiedonkeruita ja edistää kertakirjaamisella syntyvän tiedon käyttöä Tietotuotantomalli-käsikirjan periaatteiden mukaisesti. Sote-tiedonhallinnan kansallisen kehittämisen kohteet ja toteutusten aikataulua on kuvattu yhteensovittamisen tiekartassa.

Tietotuotantomalli-käsikirja (sähköinen julkaisu) 

Kanta-palveluiden ja THL:n tilasto- ja rekisteritoiminnan yhteensovittamisen tiekartta (pdf 419 kt)

Tavoitetilassa sosiaalihuoltoa koskevat asiakastiedot ja potilaan hoitoa koskevat terveydenhuollon tiedot saadaan suoraan Kanta-palveluista.

Harmonisoinnin hyödyt 

  • Erillisiä tiedonkeruita voidaan vähentää.
  • Tietojen ajantasaisuus sekä luotettavuus lisääntyvät, kun tiedot saadaan automaattisesti rakenteisista asiakirjoista.
  • Kattava vertailukelpoinen tieto luo pohjan kansallisen sote-toiminnan johtamiselle sekä arvioinnille.
  • Tietoa hyödynnetään myös useissa eri tilastointitarkoituksissa.

Terveydenhuollon tietorakenteiden kehittäminen ja harmonisointi

Terveydenhuollon rekistereitä verrataan Kanta-määrittelyihin rekisterikohtaisesti. Eri rekisterit sisältävät tietoa samoista asioista, joten vertailua tehdään myös rekisterien välillä.

Kanta-palveluiden tietosisältöjen ja Hoitoilmoitusrekisterin (Hilmo) vertailutulokset 2019 (sähköinen julkaisu)

Rekisterien ja Kanta-tietosisältöjen yhtenäistämistä on edistetty esimerkiksi Koodistopalvelimella jaettavien luokitusten päivityksinä.

Hoidon tarpeen arvioinnin tietosisältö toteutetaan Kanta-palveluiden Potilastiedon arkiston kokonaisuuteen. 

Kanta-palveluihin tallennettuja rokotusrekisterin mukaisia tietoja on tarkasteltu ja arvioitu tietojen kattavuutta Potilastiedon arkistossa. Myös Tartuntatautirekisteriä ja Huumehoidon Pompidou-tiedonkeruun aineistoja on verrattu tietorakenteisiin Kanta-palvelussa.

Tietosisältöjen yhtenäistämistyön ja datapilottien lisäksi yhdenmukaistetaan kirjaamisen ohjeistusta. THL toimii yhteistyössä sote-palvelujen tuottajien sekä järjestelmätoimittajien kanssa, jotta tietojen kirjaaminen olisi yhdenmukaisesti toteutettavissa tietojärjestelmiin.

Sosiaalihuollon tietorakenteiden kehittäminen ja harmonisointi

Sosiaalihuollon valtakunnallisissa asiakasasiakirjojen määrittelyissä ja kehittämisessä huomioidaan kansallisten tiedonkeruiden tarpeet ja sisällöt.

Nykyisten sosiaalipalveluita koskevien tiedonkeruiden ja asiakastietoa koskevien määrittelyiden sisällöt eivät ole kaikilta osin yhtenevät. Tarvittavat asiakas- ja tilastotiedot voivat erota toisistaan eri syistä. Esimerkiksi käyttötarpeet ovat erilaisia ja kansallisessa seurannassa tarvitaan myös tietoja, joita ei kirjata asiakastietoihin.

Olemassa olevien sosiaalihuollon tiedonkeruiden ja asiakastietojen harmonisointi

Sosiaalihuollon yksilötasoista tiedonkeruuta laajennetaan koskemaan kaikkia sosiaalipalveluita. Uuden tiedonkeruun sisältöjä on kehitetty kansallisten asiakastietomäärittelyjen pohjalle, jolloin varmistetaan myös tilastotietojen yhdenmukaisuus.

Sosiaalihuollon tiedonkeruu-uudistuksen kehittämispolku -työpaperissa kuvataan tiedonkeruu-uudistuksen tulevien vuosien kehittämistä kohti tavoitetilaa. Kehittämispolku ohjaa uudistuksen toimeenpanoa. 

Sosiaalihuollon tiedonkeruu-uudistuksen kehittämispolku (sähköinen julkaisu)

Sosiaalipalveluiden toiminnassa syntyvien asiakastietojen hyödyntäminen THL:n lakisääteisissä tehtävissä (toisiokäyttö) edellyttää, että asiakastietojen valtakunnalliset määrittelyt on otettu kattavasti käyttöön sosiaalihuollon organisaatioissa. 

Sosiaalihuollon tiedonkeruu-uudistuksen kehittämispolku kuvaa tulevien vuosien harmonisointityötä.

Sosiaalihuollon tiedonkeruu-uudistus: harmonisointi ja tietosisältöjen kehittäminen (sähköinen julkaisu)

Sosiaali- ja terveydenhuollossa yhteisten tietorakenteiden harmonisointi ja kehittäminen

Kotihoidon tietoja Hilmo-tietosisällöistä on vertailtu Kanta-palvelujen sosiaali- ja terveydenhuollon tietorakenteisiin.

Tarkastelu paljasti, mitkä sosiaali- ja terveydenhuollon Kanta-palvelujen mukaiset asiakas- ja potilastiedot ovat yhteneviä kotihoidon Hilmo-tiedonkeruussa käytettävien tietojen kanssa. Lisäksi selvisi, minkä muotoista tietoa sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palveluissa kotihoidosta kertyy vaiheittain Kanta-palveluihin.

Eroavaisuuksien tunnistamisen myötä voidaan ryhtyä yhdenmukaistamistyöhön. Selvityksen pohjalta voidaan tarkentaa kansalliset säännöt tiedon käsittelyyn ja raportointiin. 

Kotihoidon Hilmo-tietosisällön vertailu Kanta-palvelujen sosiaali- ja terveydenhuollon tietorakenteisiin (sähköinen julkaisu)

Lisätietoja:

sotetiedonhallinta(at)thl.fi