Mitä tiedonhallinta on?

Verkosto

Tiedonhallinta on tiedon keräämistä, organisointia ja tallentamista niin, että tieto saadaan käyttöön tarkoituksenmukaisesti ja hallitusti.

Tiedonhallinta yhdistää tieto- ja viestintätekniikan soveltamisen ja käytännön toiminnan. Se ei ole siis pelkästään teknisiä ratkaisuja, vaan sisältää esimerkiksi organisaatioiden toiminnan ja tiedonkulun yhdistämistä. Tiedonhallinta mahdollistaa erilaisten tietovirtojen hyödyntämisen.

 • Tiedon täytyy olla käytettävässä muodossa, luotettavaa ja laadukasta.
 • Tiedonhallintaan kuuluvat tiedon saatavuus ja tiedon luovuttaminen sekä kysymykset tietoturvasta ja tietosuojasta. Tiedonhallinnassa täytyy pohtia esimerkiksi tiedon omistajuutta ja tiedon käytön vastuita, jotta tiedonhallinta onnistuisi.
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinta on  toiminnan, toimijoiden ja toimintamenetelmien tuottaman tiedon hallintaa.  Se hyödyttää sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä julkisia ja yksityisiä toimijoita että järjestöjä. 

Tiedonhallintapalvelujen kehittäminen

Sähköisten tiedonhallintapalvelujen kehittämisen tavoitteena on

 • asiakas- ja potilastietojen sekä lääkemääräysten tehokas hallinta
 • kansallisesti yhdenmukaiset asiakasasiakirjat
 • tietojen ajantasainen saatavuus, yhteiskäyttö sekä sähköinen arkistointi
 • kansalaisen mahdollisuus katsella ja hallita omia terveystietojaan sekä valita hoitopaikkansa

Kansallisesti yhtenäinen sähköisten tiedonhallintapalvelujen kokonaisuus 

 • luo pohjaa sosiaali- ja terveydenhuollon prosessien uudistamiselle
 • mahdollistaa aiempaa edullisemmat ja vaikuttavammat toimintamallit 
 • edistää potilasturvallisuutta
 • mahdollistaa asiakkaan hoidon ja palvelun ajantasaisilla tiedoilla kaikissa palvelupaikoissa

Vaatimusten yhdenmukaistaminen

Tietojärjestelmiin ja tiedonhallinnan ratkaisuihin kohdistuvia olennaisia vaatimuksia yhdenmukaistetaan valtakunnallisesti.

 • Koodistopalvelimella julkaistaan viralliset, valtakunnalliseen käyttöön tarkoitetut koodistot. Ne ovat tietorakenteita, joita tarvitaan sähköisissä potilas- ja asiakasasiakirjajärjestelmissä, valtakunnallisissa tietojärjestelmäpalveluissa sekä tilasto- ja rekisteritiedonkeruussa.
 • Rakenteisia dokumentteja tai asiakirjoja käytetään toimintatiedon hallintaan. Rakenteinen tieto yhdenmukaistaa ja tehostaa viranomaistoimijoiden tietotuotantoa. 
 • Sote-ammattilaiset muovaavat kerättäviä tietoja, jotta niiden analyysi ja jatkojalostaminen palvelisivat mahdollisimman hyvin kansalaisen, ammattilaisen ja organisaation tiedon tarpeita.
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoita ohjataan riittäviin ja yhdenmukaisiin tietoturva- ja tietosuojakäytäntöihin sertifioinnin ja omavalvontasuunnitelmien avulla.

Koodistopalvelu
Rakenteinen kirjaaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa
Sosmeta

THL vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisesta tietohallinnon ohjauksesta ja toimii yhteistyössä Kelan ja laajan yhteistyöverkoston kanssa. 

Tilastoviranomaisena THL vastaa tilasto- ja rekisteritietovarantojen sekä kansallisten luokitusten ylläpidosta ja kehitystyöstä.

THL tilastoviranomaisena