Sosiaalihuollon valvonta

Vuoden 2024 alusta voimaan tullut uusi sote-valvontalaki (laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta 741/2023) muutti paljon valvontaa.  Tässä valvontalaissa säädetään sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjien valvonnasta sekä yksityisten ja julkisten palveluntuottajien toimintaedellytyksistä, rekisteröinnistä, omavalvonnasta ja viranomaisvalvonnasta. 

Samalla, kun valvontalaki tuli voimaan, kumottiin voimassa olevat yksityisistä sosiaalipalveluista annettu laki (922/2011) ja yksityisestä terveydenhuollosta annettu laki (152/1990). Myös sosiaali- ja terveydenhuollon palvelulainsäädännössä olevat valvontaa koskevat säännökset kumottiin pääosin.

Sosiaalihuollon asiakaslaki ja potilaslaki sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilölait ovat edelleen voimassa. 

Huomioi tämä

Sote-valvontalaissa on säädetty velvollisuudesta ja oikeudesta tarkistaa työntekijöiden rikosrekisteriote iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden sosiaali- ja terveyspalveluissa. Vammaisten henkilöiden kanssa työskentelevien osalta oikeus ja velvollisuus rikosrekisteriotteen tarkistamiseen tulee voimaan 1.1.2025. Lisätietoja valvontalain soveltamisesta STM:n ohjeesta. 
Ohje sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalain soveltamisesta julkaistu (STM tiedote 30.11.2023)