Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE

Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE korvasi entisen valtakunnallisen vammaisneuvoston. Muutos liittyy vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn YK:n yleissopimuksen toimeenpanoon Suomessa. Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnasta VANE:sta, sen tehtävistä ja kokoonpanosta säädetään valtioneuvoston asetuksella
Valtioneuvoston asetus vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnasta (Finlex)

Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä yleissopimuksen mukaisena koordinaatiojärjestelmänä. Neuvottelukunnan tehtävänä on helpottaa vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen täytäntöönpanoon liittyvää toimintaa valtionhallinnon ja yhteiskunnan eri aloilla ja tasoilla.

Neuvottelukunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja enintään 16 muuta jäsentä. Kullakin jäsenellä puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa lukuun ottamatta on henkilökohtainen varajäsen.

Neuvottelukunnan muut jäsenet edustavat eri ministeriöitä sekä niiden lisäksi ainakin vammaisia henkilöitä tai heidän omaisiaan, alue- ja paikallishallintoa sekä työmarkkinajärjestöjä. Muista jäsenistä vähintään viiden on edustettava vammaisia henkilöitä tai heidän omaisiaan. Vammaiset henkilöt tai heidän omaisensa nimetään vammaisjärjestöjen esityksestä.

Neuvottelukunnan asettaa valtioneuvosto neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Lähteet

Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE