Tillsyn över socialvården

Genom den nya lagen om tillsynen över social- och hälsovården (741/2023) som trädde i kraft den 1 januari 2024 förändrades mycket gällande tillsynen. I den nya lagen föreskrivs om tillsynen över anordnare av social- och hälsovårdstjänster, om privata och offentliga tjänsteproducenters verksamhetsförutsättningar och om registrering, egenkontroll och myndighetstillsyn.

I och med att lagen träder i kraft upphävs de gällande lagarna om privat socialservice (922/2011) och privat hälso- och sjukvård (152/1990). Även de flesta bestämmelser i lagstiftningen om tjänsterna inom social- och hälsovård som gäller tillsyn upphävs.

Lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården, lagen om patientens ställning och rättigheter, samt lagarna om yrkesutbildade personer inom socialvården gäller fortfarande.

Observera detta! 

I lagen om tillsynen över social- och hälsovården finns bestämmelser om skyldighet och rätt att kontrollera straffregisterutdrag för arbetstagare inom socialservice och hälso- och sjukvårdstjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning. Gällande personal som jobbar med personer med funktionsnedsättning träder rätten och skyldigheten att granska straffregisterutdraget i kraft 1.1.2025. Mer information om tillämpningen av tillsynslagen finns i SHM:s anvisningar.

Läs mer: Anvisning om tillämpningen av den nya lagen om tillsynen över social- och hälsovården (SHM)

Sidans innehåll

 • Syftet med den nya tillsynslagen 
 • Nytt registreringsförfarande 
 • Egenkontroll 
 • Tjänsteproducentens egenkontroll 
 • Tjänsteproducentens och personalens anmälningsskyldighet 
 • Myndighestillsyn 

Syftet med den nya tillsynslagen 

Syftet med lagen om tillsynen över social- och hälsovården är att säkra klient- och patientsäkerheten inom social- och hälsovården och social- och hälsovårdstjänster av god kvalitet samt främja samarbete mellan tjänsteproducenter och tillsynsmyndigheter.

Genom styrning och tillsyn strävar man efter att säkerställa att kundernas grundläggande rättigheter tillgodoses. Den förändrade verksamhetsmiljön och nya serviceformer ska beaktas. 

Helheten av tillsyn omfattar:

 1. förhandstillsyn, det vill säga ett nytt registreringsförfarande
 2. egenkontroll, det vill säga tillsyn över den egna verksamheten
 3. reaktiv myndighetstillsyn, det vill säga tillsynsmyndigheternas laglighetskontroll i efterhand

Nytt registreringsförfarande

Det nya registreringsförfarandet ersätter det tidigare tillstånds- och anmälningsförfarandet. För att inleda tjänsteverksamhet inom social- och hälsovården förutsätts att både tjänsteproducenten och tjänsteenheten har registrerats i registret över tjänsteproducenter och tjänsteenheter inom social- och hälsovården (Soteri) och att ett beslut om registrering har meddelats.

Registreringsskyldigheten gäller både offentliga och privata tjänsteproducenter. Även välfärdsområdets egna enheter ska registreras. Med tjänsteenhet avses en funktionellt och administrativt organiserad helhet som upprätthålls av en offentlig eller privat tjänsteproducent och där det produceras socialservice och hälso- och sjukvårdstjänster. Även distanstjänster och digitala tjänster samt tjänster som tillhandahålls i hemmet kan bilda en tjänsteenhet, definitionen förutsätter således inga fysiska lokaler. 
 
Socialservice får produceras endast av registrerade tjänsteproducenter och tjänsteenheter. Valvira fattar beslut om registrering. En förutsättning för registrering är att tjänsteproducenten och tjänsteenheten uppfyller de ekonomiska, funktionella och administrativa förutsättningar som föreskrivits för den. Uppgifterna registreras i Valviras riksomfattande register Soteri.
 
Mer information om registreringsförfarandet finns på Valviras webbplats.
Registret över tjänsteproducenter Soteri
Evenemang (på finska, Valvira)

Egenkontroll 

En tjänsteanordnare och -producent ska övervaka sin verksamhet och säkerställa att den till innehåll, omfattning och kvalitet svarar mot klienternas behov. De ska också sörja för säkerheten. Målet med egenkontrollen är att säkerställa att rättigheterna för dem som använder tjänsterna tillgodoses på förhand så att man inte behöver ingripa i verksamheten i efterhand med hjälp av myndighetstillsyn. 

Begreppen tjänsteanordnare och tjänsteproducent definieras i 4 § i tillsynslagen.
Tillsynslagen 4 § 

Programmet för egenkontroll och tjänsteproducentens plan för egenkontroll är centrala dokument i anslutning till egenkontrollen. 

Omfattningen av tjänsteanordnarens egenkontroll 

Egenkontroll innebär förutseende tillsyn över verksamheten och ingripande i de problem som observerats i den. 

Tjänsteanordnaren, till exempel ett välfärdsområde som ansvarar för att ordna socialvård, ansvarar alltid för att de tjänster som hör till dess organiseringsansvar är ändamålsenliga. Tjänsteanordnaren ska ingripa i missförhållanden om sådana uppdagas. Egenkontrollen är alltid primär i förhållande till tillsynsmyndigheternas tillsyn i efterhand. 

Tjänsteanordnarens skyldighet att utöva egenkontroll gäller både styrningen och ledningen av välfärdsområdets egen produktion och tillsynen över andra tjänsteproducenter och genomförandet av de avtal som ingåtts med dem.  Tjänsteanordnarens egenkontroll omfattar fortlöpande styrning av och tillsyn över privata tjänsteproducenter (och deras underleverantörer) som producerar tjänster för välfärdsområdet i form av köpta tjänster. 

Organisering av tjänsteanordnarens egenkontroll

En tjänsteanordnare kan själv besluta hur den ordnar egenkontrollen, förutsatt att verksamheten uppfyller de krav som ställs i tillsynslagen. Tillsynsmyndigheten kan styra egenkontrollen, men den kan inte fastställa hur tillsynen konkret definieras. 

Grunden för en högklassig egenkontroll utgörs av definiering av, anvisningar för och kontinuerlig utveckling av de centrala processerna samt högklassiga och säkra vårdkedjor. Tjänsteprocesserna ska utvecklas i multiprofessionellt samarbete och i samarbete med kunderna. 

Tjänsteanordnaren ska kontinuerligt följa upp att det finns tillräckligt med personal inom tjänsterna och bedöma personalens yrkeskompetens samt lokalernas och anordningarnas säkerhet och lämplighet för att genomföra tjänsterna. 

Välfärdsområdet ska i sin egen förvaltningsstadga och i avtal som ingås med privata tjänsteproducenter ta med de bestämmelser som behövs för att genomföra välfärdsområdets organiseringsansvar. 

Bestämmelser om välfärdsområdets skyldighet att styra tjänsteproduktionen finns i 10 § i lagen om välfärdsområden. 
Lagen om välfärdsområden 10 §

Tjänsteanordnarens program för egenkontroll 

Tjänsteanordnaren ska utarbeta ett (elektroniskt) program för egenkontroll för de uppgifter och tjänster som hör till dess ansvar. Programmet för egenkontroll utgör grunden för tjänsteanordnarens egenkontroll och utarbetandet av tjänsteenhetsspecifika planer för egenkontroll. Det sammanställer tjänsteenheternas planer för egenkontroll och planer för läkemedelsbehandling.

Varje tjänsteanordnares program för egenkontroll ska individuellt beskriva strukturerna för samt ordnandet och genomförandet av egenkontrollen. 

I programmet för egenkontroll ska det bestämmas hur fullgörandet av tjänsteanordnarens skyldighet att utöva egenkontroll ordnas och genomförs.

I programmet för egenkontroll ska det anges hur genomförandet, säkerheten och kvaliteten i fråga om social- och hälsovårdstjänsterna samt genomförandet av jämlikhet i tjänsterna för klienterna och patienterna ska övervakas och hur observerade brister ska avhjälpas.

Genomförandet av programmet för egenkontroll ska följas upp utifrån respons som regelbundet samlas in från de klienter och patienter som tillhandahålls tjänster, deras anhöriga och närstående samt från tjänsteenhetens personal.

Tjänsterna ska utvecklas utifrån de iakttagelser som gjorts vid uppföljningen av genomförandet av programmet för egenkontroll och utifrån uppföljningen av att den personal som deltar i kundarbetet är tillräcklig samt utifrån kundernas respons.

Programmet för egenkontroll och de observationer som gjorts och de åtgärder som vidtagits vid uppföljningen av programmet ska offentliggöras i det offentliga datanätet eller på något annat sätt som främjar deras offentlighet. 

Tjänsteproducentens egenkontroll

Tjänsteproducentens egenkontroll är en central del av organisationens ledningssystem. Egenkontrollen är också ett verktyg för personalen som hjälper till att följa upp och utveckla tjänsternas kvalitet och säkerhet i det dagliga kundarbetet. Därför är det viktigt att personalen förstår vilken betydelse egenkontrollen har, dess syfte och mål samt att personalen förbinder sig till egenkontrollen. 

Tjänsteproducentens program för egenkontroll

Även tjänsteproducenten ska utarbeta ett program för egenkontroll som omfattar alla tjänsteenheter, om den har fler än en tjänsteenhet.

Tjänsteproducentens plan för egenkontroll

Planen för egenkontroll omfattar alla tjänster som tjänsteproducenten ansvarar för att genomföra. I planen för egenkontroll som utarbetas vid varje tjänsteenhet fastställs de förfaringssätt för egenkontroll som ska iakttas vid tjänsteenheten samt hur genomförandet av förfaringssätten följs upp. 

Planen för egenkontroll innehåller förfaringssätt för att förebygga eller avhjälpa risker, risksituationer och brister i kvaliteten. Programmet innehåller också information om hur yrkeskompetensen hos yrkesutbildade personer säkerställs. 

Ju mer mångformig och riskfylld verksamheten är, desto mer omfattande och detaljerad ska planen för egenkontroll vara. Planen ska publiceras i ett offentligt datanät eller någon annanstans på ett sätt som främjar offentligheten. 

Tjänsteproducentens och personalens anmälningsskyldighet 

Tjänsteproducentens anmälningsskyldighet

Tjänsteproducenten ska trots sekretessbestämmelserna omedelbart underrätta tjänsteanordnaren och tillsynsmyndigheten om missförhållanden som framkommer i tjänsteproducentens egen eller dennes underleverantörs verksamhet: 

 • missförhållanden som i väsentlig grad äventyrar klient- och patientsäkerheten
 • händelser, skador eller tillbud där klient- och patientsäkerheten har äventyrats allvarligt 
 • andra sådana brister som tjänsteproducenten inte har förmått eller inte förmår åtgärda genom egenkontroll. 

Tillsynslagen 29 §

Personalens anmälningsskyldighet

En person som ingår i tjänsteanordnarens eller tjänsteproducentens personal eller arbetar med motsvarande uppgifter i ett uppdragsförhållande eller som underleverantör ska trots sekretessbestämmelserna utan dröjsmål underrätta ansvarspersonen för tjänsteenheten eller någon annan person som ansvarar för övervakning av verksamheten, om han eller hon i sina uppgifter upptäcker eller får kännedom om 

 • ett missförhållande eller  
 • en uppenbar risk för ett missförhållande vid tillhandahållandet av socialvård eller 
 • en lagstridighet av annat slag. 

Syftet är att trygga god vård och omsorg för kunder och patienter inom social- och hälsovården och främja deras välfärd samt stödja egenkontrollen. Anmälningsskyldigheten gäller både offentliga och privata tjänsteproducenters personal. 

Med missförhållande avses till exempel brister i klient- och patientsäkerheten, kränkande behandling av en kund eller patient och åtgärder i verksamhetskulturen som är skadliga för klienten eller patienten. Med kränkande behandling avses verksamhet som orsakas fysiskt, psykiskt eller med läkemedel.

Med annan lagstridighet avses såväl tjänster och deras tillgänglighet eller ordnande som brott mot bestämmelserna om kundens och patientens rättigheter. 

Den som tagit emot anmälan ska underrätta tjänsteanordnaren eller tjänsteproducenten om saken. Tjänsteanordnaren, tjänsteproducenten och ansvarspersonen ska vidta åtgärder för att avhjälpa missförhållandet eller den uppenbara risken för ett missförhållande eller lagstridigheten av annat slag. Anmälan kan göras trots sekretessbestämmelserna.

Syftet med anmälningsskyldigheten är att de missförhållanden och brister som framkommer i genomförandet av kundens och patientens social- och hälsovård avhjälps och att man reagerar i tid på eventuella uppenbara risker för missförhållanden. Missförhållanden och brister ska i första hand kunna åtgärdas genom egenkontrollåtgärder. 

Den som tagit emot anmälan ska och den som gjort anmälan får trots sekretessbestämmelserna underrätta tillsynsmyndigheten om saken, om missförhållandet eller den uppenbara risken för ett missförhållande eller lagstridigheten av annat slag inte avhjälps utan dröjsmål. 

Den som gjort anmälan får inte bli föremål för negativa motåtgärder. 
Tillsynslagen 29 §

Myndighetstillsyn

Tillsynsmyndigheter är Valvira och regionförvaltningsverken. Regionförvaltningsverket (RFV) övervakar inom sitt verksamhetsområde att ordnandet och produktionen av socialservice är lagenlig och ger anvisningar i anslutning till detta. Valvira övervakar regionförvaltningsverkens verksamhet samt övervakar att ordnandet och produktionen av tjänster är lagenlig och ger handledning bland annat i principiellt viktiga ärenden eller omfattande ärenden som gäller verksamhetsområdet.

Tillsynen över helt och hållet privata tjänsteproducenter inom socialvården ankommer i huvudsak på Valvira och regionförvaltningsverket.

Tillsynsmyndigheten undersöker inte ett ärende som är äldre än två år, om det inte finns särskilda skäl till det. 

Källor:

Lag om tillsynen över social- och hälsovården 741/2023

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillsynen över social- och hälsovården och till vissa andra lagar som har samband med den RP 299/2022 rd

Valviras webbsidor (Valvira)