Skärpningen av vårdgarantin har i synnerhet påskyndat tillgången till läkarbesök – tidsfristen på två veckor förverkligas allt oftare

Utgivningsdatum 4.6.2024 6.54 | Publicerad på svenska 4.6.2024 kl. 8.02
Pressmeddelande

Det framgår av THL:s färska statistikrapport att skärpningen av vårdgarantin från förra hösten har i synnerhet påskyndat tillgången till läkarbesök. Enligt den fick patienterna i mars 2024 inom primärvårdens öppna sjukvård icke-brådskande läkarvård eller undersökning inom två veckor – till och med inom en vecka – betydligt oftare än i mars 2023.

I mars genomfördes 71 procent av läkarbesöken inom 14 dygn från bedömningen av vårdbehovet, medan motsvarande siffra föregående år var 58 procent. Inom en vecka genomfördes 57 procent av besöken, medan siffran föregående år var 46 procent.

"För att påskynda tillgången till vård ha välfärdsområdena utvecklat sin verksamhet bland annat genom digitala tjänster samt genom att utnyttja team- och egenläkarmodeller. Det är positivt att vårdens kontinuitet förbättras i båda modellerna", berättar Tiina Hetemaa, utvärderingschef vid THL.

Lättnaderna i vårdgarantin torde öka skillnaderna i tillgången till vård 

Lagstiftningen om maximitider för icke-brådskande vård inom den offentliga primärvården skärptes den 1 september 2023 och flera maximitider trädde i kraft.

Inom primärvården är vårdgarantin 14 dygn eller 3 månader och inom mun- och tandvården 4 månader. Maximitiden på 3 månader gäller vissa, separat nämnda vårdhändelser. 

Vårdhändelsen i anslutning till tillgången till vård ska vara på mottagning hos en legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården, såsom en läkare, sjukskötare eller hälsovårdare.
Regeringen föreslog vid vårens ramförhandlingar att vårdgarantin för 14 dygn ska lättas upp till 3 månader. När det gäller mun- och tandvården skulle tidsfristen lättas till 6 månader.

"Det är tyvärr sannolikt att skillnaderna i tillgången till vård ökar. För klienterna är detta en tydlig försämring. Som självstyrande områden kan välfärdsområdena dock fortsätta sträva efter att få så smidig och snabb vård som möjligt", bedömer Hetemaa.

Diagram om statistik
Andelen väntetider för icke-brådskande besök hos läkare inom den öppna sjukvården 10/2019–03/2024, %.

Största delen av besöken genomfördes av sjukskötare och hälsovårdare

Sammanlagt 91 procent av besöken inom primärvårdens öppna sjukvård i mars 2024 genomfördes inom 14 dygn, då även andra yrkesutbildade personer räknades med utöver läkarna. 

Största delen av besöken, 72 procent, genomfördes av sjukskötare och hälsovårdare. Av dessa förverkligades 95 procent på två veckor och 90 procent på redan en vecka.

Enligt lagändringen i september skulle läkarens fortsatta besök genomföras inom en vecka om den första mottagaren var någon annan än en läkare. Av läkarens fortsatta besök genomfördes 76 procent inom maximitiden.

I en del av besöken för att få vård förblev maximitiden på 3 månader. Sådana är till exempel det första besöket inom rehabiliteringstjänster samt tjänster som främjar hälsa och välfärd. Av dessa förverkligades 99 procent inom maximitiden. 

"Som en summering kan man säga att alla icke-brådskande primärvårdspatienter vårdas i praktiken senast inom 3 månader oberoende av ärendet", konstaterar THL:s specialplanerare Tiina Marttila.

Även tillgången till tandläkare har blivit något snabbare

I mars 2024 fick man även tillgång till tandläkare lite snabbare än under våren 2023.  

Av de icke-brådskande tandläkarbesöken genomfördes 93 procent inom fyra månader och 85 procent inom tre månader efter att klienten tog kontakt och vårdbehovet bedömdes. 

Tillgången till vård hos en munhygienist hade till skillnad från andra yrkesutbildade personer försämrats något jämfört med för ett år sedan.

Uppgifter om tillgången till vård har ännu inte erhållits på ett heltäckande sätt om de maximitider som trädde i kraft i september

Lagändringen i september förutsatte också ändringar i registreringen av uppgifter av välfärdsområdena.

Endast i tre välfärdsområden och i Helsingfors kunde man fram till mars registrera alla maximitider enligt lagändringen i alla patientdatasystem. 

"Regeringens planerade nya ändring av lagen om vårdgaranti utmanar registreringen i välfärdsområdena, eftersom ändringarna i informationssystemen och ibruktagandet i välfärdsområdena delvis genomförs med fördröjning. Det kan hända att alla ännu inte har tagit i bruk de tidigare ändringarna innan lagen ändras igen", berättar Marttila.

Regionala uppgifter finns i THL:s rapporter

Uppgifterna om tillgången till primärvård finns tillgängliga i THL:s databasrapporter i realtid. I rapporterna finns uppgifterna per regionförvaltningsverk, välfärdsområde och verksamhetsenhet. Uppgifterna uppdateras varje månad.

För granskningen av kvaliteten på och omfattningen av uppgifterna om tillgången till vård finns kvalitetsrapporter om tillgången till vård för varje serviceproducent. Det finns också anvisningar för registrering av uppgifter och användning av rapporter.
Databasrapporter om tillgången till primärvård, kvalitetsrapporter och dokumentationsanvisningar (På finska)

I rapporteringen ingår de icke-brådskande besöken som föregåtts av en bedömning av vårdbehovet som gjorts av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Med besök avses besök eller distanskontakter med yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. 

Tillgång till vård inom den specialiserade sjukvården

Statistikrapporten om tillgången till specialiserad sjukvård publiceras senare i juni på THL:s webbplats. Uppföljningen och lagstiftningen av tillgången till vård inom den specialiserade sjukvården avviker från motsvarande inom primärvården.
Tillgång till vård inom den specialiserade sjukvården (På finska)

Källa

Tillgång till vård inom primärvården våren 2024 

Mer information 

Kontakta i första hand den gemensamma e-posten avohilmo(at)thl.fi, gällande statistikrapporten.

Tiina Marttila (statistikrapport)
specialplanerare
tfn  029 524 8533
[email protected] 

Raimo Mahkonen (statistikrapport)
specialplanerare
tfn 029 524 7669
[email protected] 

Tiina Hetemaa (tillgången till vård i välfärdsområdena)
utvärderingschef
THL
tfn 029 524 7903
[email protected] 

Ulla Harjunmaa (munhälsovård)
äldre tandläkare
THL
tfn 029 524 7375
[email protected]

Huvudwebbplats Sote-palvelujen johtaminen tilastouutinen