Tillgång till vård inom primärvården

THL publicerar information om tillgången till primärvård både i form av databasrapporter som uppdateras regelbundet och en statistikrapport som publiceras två gånger per år.
Databasrapporter

Statistikrapport

I den statistikrapport som publiceras två gånger per år granskas tillgången till vård inom primärvården och mun- och tandvården och de förändringar som skett i tillgången regionalt och i hela landet. I kvalitetsbeskrivningen för statistikrapporten bedöms hur tillförlitlig statistiken är och hur väl den lämpar sig för olika ändamål.

Skärpningen av vårdgarantin påskyndade tillgången till läkarvård våren 2024

I mars 2024 gällde flera maximitider för icke-brådskande vård inom primärvården, inom vilka patienten måste få vård efter att patienten tagit kontakt och en yrkesutbildad person gjort en bedömning av vårdbehovet. 

Av besöken inom primärvårdens öppna sjukvård genomfördes 91 procent inom 14 dygn hos legitimerade yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården i mars 2024. 72 procent av besöken under maximitiden på 14 dygn genomfördes av sjukskötare eller hälsovårdare. Nästan alla av besöken hos vårdarna (95 %) genomfördes inom maximitiden på 14 dygn. Vårdarna genomförde alltså största delen av besöken för att få vård och det gick mycket snabbt att få icke-brådskande vård. 

Icke-brådskande vård av läkare inom den öppna sjukvården genomfördes i mars 2024 inom två veckor i 71 procent av besöken, medan 58 procent av besöken året innan genomfördes inom två veckor. När lagen om vårdgaranti ändrades den 1 september 2023 fick man alltså besöka läkare betydligt snabbare än tidigare.

76 procent av de fortsatta besöken hos läkare inom välfärdsområdenas öppna sjukvård genomfördes inom den maximala tiden på sju dygn.

I en del av vårdbesöken var maximitiden tre månader, till exempel vid hälsokontroller för körkort. Av dessa besök förverkligades 99 procent inom maximitiden.

I mars 2024 genomfördes 93 procent av de icke-brådskande tandläkarbesöken inom munhälsovården inom fyra månader. 

Rapporteringen om utfallet av maximitiderna för tillgången till vård som trädde i kraft den 1 september 2023 förutsatte att de resultatkoder som används för att registrera bedömningarna av vårdbehovet uppdateras i patientdatasystemen. I 14 välfärdsområden och Helsingfors kunde man senast i mars 2024 registrera alla nya maximitider i en del eller i alla patientdatasystem som användes.

Uppgifterna om tillgången till vård i Kajanalands välfärdsområde saknades nästan helt.

Ladda ner hela statistikrapporten (Julkari)

Av besöken hos läkare för att få vård genomfördes 71 procent inom 14 dygn.
Figur. Andelen väntetider för icke-brådskande besök hos läkare inom den öppna sjukvården 10/2019–03/2024, %
* Fysiska besök och distanstransaktioner samt besök enligt ny och gammal lagstiftning.

Tabeller

Bakgrundsinformation

Statistikbeskrivning

Statistiken om primärvård innehåller uppgifter om primärvården verksamhet som baserar sig på Vårdanmälningsregistret. Statistiken innehåller uppgifter om serviceproducent, invånarnas användning av tjänster, tillgång till vård, befolkningens hälsoproblem, spridningen av epidemier, klientens/patientens hemkommun och kön, besök efter åldersgrupp, öppenvårdsbesök efter serviceform, besöksorsaker, åtgärder och fortsatt vård, medicinering och vaccinering samt hälsofrämjande undersökningar av gravida kvinnor, barn och ungdomar. För patienter på vårdavdelningar anges dessutom antal vårddygn och -perioder samt uppskattad ändamålsenlig vårdplats.

Datainsamlingen om offentlig öppen primärvård ersattes år 2011 med elektronisk dataöverföring som sker direkt ur patientjournalsystemen via Avohilmo. THL producerar aktuella rapporter om uppgifterna som finns tillgängliga på webben. Datainnehållet i statistiken har således i betydande grad utvidgats i början av år 2011, eftersom uppgifterna samlas in med personbeteckning som dagliga dataöverföringar från organisationerna.

Källa

Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2024
Tillgången till vård inom primärvården våren 2024

Statistikrapport 28/2024, 4.6.2024. THL.

Ytterligare information

Tiina Marttila

Raimo Mahkonen

Kaisa Pyrhönen

e-post: avohilmo(at)thl.fi