Undersökningen Hälsosamma Finland: Betydande skillnader i arbetsförmågan och den fysiska funktionsförmågan mellan städerna

Utgivningsdatum 24.4.2024 1.15
Nyhet

Det finns stora skillnader mellan städerna i många mätare av hälsa och arbetsförmåga, stärker undersökningen Hälsosamma Finland.

10 städer deltog i kommunenkäten Hälsosamma Finland: Esbo, Helsingfors, S:t Karins, Grankulla, Kuopio, Nokia, Uleåborg, Rovaniemi, Salo och Åbo.

I undersökningen observerades att det finns tydliga skillnader mellan dessa städer i fråga om den upplevda arbetsförmågan, den fysiska funktionsförmågan samt genomförandet av rekommendationen om hälsomotion. 

Andelen som upplever sig vara arbetsoförmögna är minst i huvudstadsregionen. Den fysiska funktionsförmågan är bäst i Esbo, Grankulla, Helsingfors och Uleåborg.

"Befolkningens åldersstruktur eller utbildnings- eller inkomstnivå kan påverka skillnaderna mellan städerna, men alla skillnader förklaras inte med dem. Vi behöver mer forskning om faktorerna som påverkar skillnaderna", konstaterar utvecklingschef Suvi Parikka

"Stora regionala skillnader är ett stort problem både med tanke på jämställdhetsmålet för välfärden och med tanke på hela befolkningens hälsa, funktions- och arbetsförmåga. Kommunerna och välfärdsområdena har en stor möjlighet att påverka dessa fenomen", fortsätter Parikka. 

Antalet personer som upplever sig vara arbetsoförmögna är färre i huvudstadsregionen än i hela landet i genomsnitt 

I hela landet upplever 20 procent av personerna i arbetsför ålder, dvs. 20–64-åringar, sig vara helt eller delvis arbetsoförmögna. 

Andelen som upplever sig vara helt eller delvis arbetsoförmögna är störst i en jämförelse mellan tio städer i Rovaniemi och Kuopio (27 % i båda städerna). Andelen som upplever sig vara arbetsoförmögna är minst i huvudstadsregionen, där 17 procent i Esbo och Helsingfors och 14 procent i Grankulla upplever sig vara arbetsoförmögna.

Under hälften av alla över 20 år motionerar tillräckligt

I hela landet rör sig mindre än hälften av alla över 20 år enligt rekommendationen för hälsomotion: 46 procent av männen och 38 procent av kvinnorna.  

Av städerna motionerar varannan över 20 år i Grankulla, Uleåborg, Esbo och Helsingfors enligt rekommendationen för hälsomotion. Däremot rör man sig i Salo och Åbo under landets medelnivå: 37 % i Salo och 41 % i Åbo rör sig enligt rekommendationerna. 

Rekommendationen för hälsomotion omfattar motion både i arbetet, på arbetsresan och på fritiden. Rekommendationen uppfylls om man per vecka rör på sig 

  • i minst 2 h 30 min på ett sätt som höjer pulsen, eller i minst 1 h och 15 min så att man blir andfådd och
  • genom att upprätthålla muskelkonditionen och rörelsekontrollen minst 2 gånger i veckan.

Var tionde person i arbetsför ålder upplever svårigheter med löpning på 100 meter

I hela landet upplever var tionde person i arbetsför ålder stora svårigheter med att springa 100 meter. 11 procent av kvinnorna och 8 procent av männen upplever 100 meters löpning som svårt. 

En jämförelse mellan städerna visar att de största svårigheterna med löpning på 100 meter är i Salo, där 18 procent av alla under 75 år upplever det som svårt. Minst svårigheter att springa förekommer i Esbo, Grankulla, Uleåborg och Helsingfors (under 10 %).

Kommunen och välfärdsområdet kan tillsammans påverka invånarnas hälsa och välfärd

Kommunens livskraft och invånarnas välfärd är starkt förknippade med varandra. Målet är att alla boende ska förbli arbets- och handlingskraftiga så länge som möjligt. 

"Främjandet av hälsa och välfärd är effektivast när alla kommunala och välfärdsområdets förvaltningsområden samt andra aktörer, såsom den privata och tredje sektorn, bryter gränser och tillsammans främjar invånarnas välfärd i samma riktning. Arbetet kräver tillsammans utarbetade mål, åtgärder och verksamhetsuppföljning", berättar utvecklingschef Tapani Kauppinen. 

Mångsidiga resultat för städernas användning

THL har publicerat mångsidig information om invånarnas hälsa, välfärd och serviceanvändning i de städer som deltog i kommunenkäten. 

Resultaten ger kommunerna och välfärdsområdena möjlighet att utveckla sin service samt planera och rikta in åtgärder som stöder invånarnas välfärd.

De resultat från städerna som nu publiceras har samlats in i två skeden:

  1. hösten 2022–vintern 2023 samlade man in material från en riksomfattande enkätundersökning som omfattar alla välfärdsområden
  2. hösten 2023–vintern 2024 samlades dessutom material in från 10 städer som hade beställt ett tilläggsurval. 

Källa:

Vuxenbefolkningens upplevda välfärd i 10 kommuner – Resultaten av undersökningen Hälsosamma Finland 2023 (på finska). En sammanfattning av forskningen 20/2024 THL

Resultaten av kommunenkäten Hälsosamma Finland (på finska)

Resultat från undersökningen Hälsosamma Finland
Resultat på nationell nivå och enligt välfärdsområde.

Mer information:

Suvi Parikka
utvecklingschef, ansvarig forskare
THL
tfn 029 524 7959
[email protected]

Tapani Kauppinen
utvecklingschef
THL
tfn 029 524 7053
[email protected]

Undersökningen Hälsosamma Finland

Elintavat ja ravitsemus Huvudwebbplats Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen Toimintakyky tutkimusohjelma3hyte