Stöd för närståendevårdares ork

Illustrationsbild: En kvinna kopplar av på soffan

Anslag för hälsofrämjande 2025

Anslaget för hälsofrämjande kommer att användas för att stödja närståendevårdares ork. Av anslaget beviljas statsunderstöd för försöks- och utvecklingsprojekt för främjande av hälsa som varar 1–3 år. Genom åtgärder som främjar välbefinnande och hälsa vill man påverka närståendevårdare i alla åldrar och de nätverk i vilka de arbetar. 
För att upprätthålla funktionsförmågan och stödja närståendevårdarens ork införs befintlig god praxis samt utvecklas nya metoder och verksamhetsmodeller. Verksamheten ska ordnas i samarbete med olika aktörer, såsom välfärdsområden, kommuner, organisationer, församlingar, företag och äldreråd. 

Förutsättningarna för att projekt ska kunna finansieras beskrivs närmare på webbplatsen för anslaget för hälsofrämjande. 
Planering av innehållet i ansökan om anslag för hälsofrämjande

Utredning av lägesbilden för närståendevården

Den nationella utvecklingen av närståendevården och riktandet av hälsofrämjande åtgärder förutsätter att en lägesbild utarbetas. THL tar fram utredningar om bland annat grunderna för beviljande av närståendevård i välfärdsområdena, arvoden, arrangemang för närståendevårdarnas ledigheter, närståendevårdares stödbehov samt personer som fallit mellan stolarna i stödsystemet. En uppdaterad lägesbild gör det möjligt att bättre än tidigare rikta de åtgärder som finansieras av anslaget för hälsofrämjande till mångsidigt stöd för närståendevårdare. Målet är att utreda den nuvarande situationen för närståendevården, så att social- och hälsovårdsministeriet på basis av utredningen kan bedöma behovet av eventuella fortsatta åtgärder. 

Bedömning av effekter och genomslag

THL kommer under projektperioden 2024–2026 att genomföra en utvärdering för att följa upp effekterna och genomslaget av de projekt som finansieras. THL fastställer de indikatorer och mätningar som ska användas i utvärderingen och ger anvisningar om hur de ska användas. 
Genom kontinuerlig utvärdering som genomförs parallellt med och i samarbete med projekten vill man öka projektaktörernas förståelse för faktorer kopplade till verksamhetens genomslag samt projektaktörernas kompetens att bedöma genomslaget. Dessutom genomförs kollegial utvärdering mellan projekten, och aktörerna inom projekten uppmuntras att dela med sig av beprövade metoder till THL:s HYTE-utvärderingsprocess.