Stödjande av äldre personers funktionsförmåga och förmåga att klara sig hemma

Illustrationsbild: En kvinna plockar bär.

Anslag för hälsofrämjande 2025

Anslaget för hälsofrämjande kommer att användas för att stödja äldre personers funktionsförmåga och förmåga att klara sig hemma. Av anslaget beviljas statsunderstöd för försöks- och utvecklingsprojekt för främjande av hälsa som varar 1–3 år. Utvecklingen genomförs i ett brett förvaltningsövergripande samarbete med bland annat olika kommuner, välfärdsområden, tredje sektorn, äldre personer och deras närstående samt ministerier och ämbetsverk. Utgångspunkten är att äldre personers funktionsförmåga, delaktighet och självbestämmanderätt samt möjligheten att göra val utifrån sina personliga egenskaper och preferenser ska stärkas.

Huvudfokus för anslaget för hälsofrämjande är att pilottesta och etablera befintliga beprövade modeller som har utvecklats inom ramen för tidigare nationella projekt. Dessutom kan nya verksamhetsmodeller utvecklas. Utvecklingsarbetet kopplas i tillämpliga delar till pågående projekt inom Finlands program för hållbar tillväxt och samordnas med det utvecklingsarbete som finansieras genom STEA:s understödsprogram.

Förutsättningarna för att projekt ska kunna finansieras beskrivs närmare på webbplatsen för anslaget för hälsofrämjande. 
Planering av innehållet i ansökan om anslag för hälsofrämjande

Bedömning av effekter och genomslag

THL kommer under projektperioden 2024–2026 att genomföra en utvärdering för att följa upp effekterna och genomslaget av de projekt som finansieras. THL fastställer de indikatorer och mätningar som ska användas i utvärderingen och ger anvisningar om hur de ska användas. 
Genom kontinuerlig utvärdering som genomförs parallellt med och i samarbete med projekten vill man öka projektaktörernas förståelse för faktorer kopplade till verksamhetens genomslag samt projektaktörernas kompetens att bedöma genomslaget. Dessutom genomförs kollegial utvärdering mellan projekten, och aktörerna inom projekten uppmuntras att dela med sig av beprövade metoder till THL:s HYTE-utvärderingsprocess.