Befästa ett antirasistiskt arbetssätt: stimulans och mainstreaming

Projektperiod:

1.1.2024–30.6.2026

Organisationsenhet:

Jämlikhet

På andra webbplatser:

Projektet stöder olika organisationer och yrkespersoner i att stärka och införliva ett antirasistiskt arbetssätt i organisationernas praxis och strukturer. Inom ramen för projektet bildas dessutom ett kamratnätverk för yrkespersoner med BIPOC-bakgrund (Black, Indigenious, People of color) för att behandla antirasistiska teman ur minoriteternas synvinkel. 

Projektet Befästa ett antirasistiskt arbetssätt: stimulans och mainstreaming är en fortsättning på projektet Webbutbildning om antirasism för yrkespersoner, som genomfördes 2022.

Mål

Projektet syftar till att minska rasism och diskriminering samt identifiera och avveckla strukturer som förhindrar jämlikhet och antirasism. Projektets mål är att 

  • stärka den antirasistiska kompetensen och de antirasistiska strukturerna i organisationen
  • skapa ett nätverk för kamratstöd för yrkespersoner med BIPOC-bakgrund
  • identifiera god praxis för att främja antirasism samt dokumentera och sprida den på bredare front till olika organisationer                                                                                                   

Genomförande

Inom projektet genomförs en accelerationsprocess på ett år för organisationer, där yrkespersonerna får skräddarsydd utbildning, stöd och handledning för att utveckla sina egna arbetsmetoder utifrån ett jämlikt och antirasistiskt arbetssätt. 

Inom projektet bildas dessutom ett nätverk för kamratstöd för yrkespersoner med BIPOC-bakgrund, där teman kring antirasism och jämlikhet behandlas ur minoriteternas synvinkel. 

Under projektets gång identifieras och dokumenteras god praxis både i samband med accelerationsprocessen och nätverket för kamratstöd. Utifrån detta skapas material som olika aktörer kan använda för att utveckla sin egen verksamhet till att bli mer antirasistisk.

Samarbetspartner

Suomen Pakolaisapu ry

Finansiering

Projektet finansieras av Europeiska unionens asyl-, migrations- och integrationsfond AMIF.

Kontaktuppgifter / Kontaktinformation

Mona Eid
projektchef
tel. 029 524 8707

Yacine Kalke
specialplanerare
tel. 029 524 7029

Anna Kanninen
planerare
tel. 029 524 7729

e-post: [email protected]

Finansiering

Medfinansieras av Europeiska unionen.