Genomförandet av ESPAD undersökningen

Undersökningen genomförs nästa gång år 2019 i ca. 300 slumpmässigt utvalda skolor och en klass ur varje skola väljs ut för att delta i undersökningen. För att få så jämförbar information som möjligt krävs det att alla skolor och klasser som utväljs deltar i undersökningen. Eleverna fyller i frågeformuläret under en lektion i en situation som påminner om ett skriftligt prov. 

Datainsamlingen

De utvalda skolornas rektorer ombeds uppge en kontaktperson. Kontaktpersonen tillfrågas senare om klasser med 9:e årskursens elever. Under vecka 11 får kontaktpersonerna frågeformulären och noggrannare instruktioner om hur datainsamlingen går till. De får även information om undersökningen som skall vidarebefordras till föräldrarna i den valda klassen. Datainsamlingen sker huvudsakligen under vecka 14 (även veckorna 13 och 15 är möjliga).

En enskild respondents uppgifter förblir hemliga   

Eleverna besvarar enkäten anonymt, vilket innebär att forskarna inte känner till identiteten på de enskilda respondenterna. Datasekretessen är av största vikt och det insamlade datamaterialet används endast av undersökningens forskare. Datamaterialet arkiveras även centralt i ESPAD:s internationella databank. Undersökningens resultat publiceras endast på en generell nivå vilket innebär att enskilda elever, klasser eller skolor inte kan identifieras.

Resultatrapportering

De första resultaten från ESPAD 2019 undersökningen ska publiceras i början av 2020. Resultaten publiceras i nationella och internationella publikationer och utnyttjas även i THL:s expertarbete.  

Artiklar och andra publikationer som grundar sig på tidigare ESPAD undersökningar finns listade under PublikationerF