ESPAD undersökningens bakgrund och målsättning

Den internationella ESPAD undersökningen (The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) genomförs sjunde gången år 2019. Motsvarande undersökning har tidigare gjorts åren 1995, 1999, 2003, 2007, 2011 och 2015. Med hjälp av undersökningen kartläggs och jämförs 15-16 år gamla skolungdomars användning av alkohol, tobak och narkotika i olika Europeiska länder. Utöver detta fås information om skolungdomars penningspel. Undersökningen stöds bland annat av Utbildningsstyrelsen, Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (EMCDDA) och Europeiska rådets Pompidou grupp.

Fortsätter nykterhetstrenden bland ungdomar?

Nykterhet bland ungdomar har blivit vanligare och berusningsdrickandet minskat alltsedan millennieskiftet. Likaså har attityderna gentemot alkoholkonsumtionen skärpts. En liknande trend existerar även för ungdomarnas tobaksrökning. Undersökningen ger även information om fortsatta trender för alkoholanvändning och tobaksrökning och även om andra fenomen som hänger ihop med dessa.

Cannabis är aktuellt

Attityderna i samhället gentemot cannabis verkar ha blivit mer liberala i Finland men även internationellt. Detta är fallet även hos skolungdomar. I tillägg till information om skolungdomars attityder om cannabis belyser undersökningen bland annat även hur utbrett cannabisbruk är bland ungdomar.

Med undersökningen kan man även klarlägga användningen av andra droger 

Med ESPAD undersökningen kartlägger man även annan droganvändning än bruk av alkohol, tobak och cannabis. Som ett nytt fenomen granskas till exempel användningen av syntetiska preparat, s.k. designdroger. Med hjälp av frågorna som ställs i undersökningen kan man även studera blandmissbruk av olika droger.

Forskning om penningspel fortsätter

I enkäten ställs även frågor om penningspel, som tillåter uppföljning av trenderna och problemen som hör ihop med penningspel bland skolungdomar.

Följande undersökning innehåller även frågor som berör använding av internet och sociala medier samt digitala spel.