Den europeiska undersökningen om skolungdomars användning av alkohol och andra droger (ESPAD)

Sneaker tjej

Projektperiod:

1995–

Organisationsenhet:

Alkohol, droger och beroenden

På andra webbplatser:

Huvudsyftet med den europeiska skolundersökningen (ESPAD) är att producera jämförbara data över 15-16 åriga europeiska skolungdomars drogvanor. Med hjälp av datamaterialet kan man undersöka hur utbredd skolungdomars användning av alkohol, tobak och narkotika är samt förutse kommande trender i droganvändning, inte bara i Finland men även i andra Europeiska länder. Med undersökningen får vi även vetskap om hur utbrett penningspel har blivit bland ungdomar i Finland och i Europa. 

ESPAD undersökningen har utförts vart fjärde år sedan 1995 i 23-36 Europeiska länder. Materialet samlas nästa gång in under våren 2019. Med hjälp av undersökningen försöker man hitta svar på bland annat följande frågor:

  • Ökar eller minskar alkoholkonsumtion och tobaksrökning bland finländska ungdomar?
  • Hur vanligt är experimenterande med narkotika bland ungdomar?
  • Hur vanligt är penningspel bland ungdomar?
  • Varifrån får ungdomar tag på alkohol och droger?
  • Har ungdomars attityder gentemot olika droger skärpts eller blivit lindrigare? 
  • Skiljer sig utvecklingstrenderna mellan flickor och pojkar?

På finska:
ESPAD 2015