Genomförande

Enkäten om penningspel 2016 består av: 

1) En befolkningsundersökning, som är en longitudinell undersökning riktad till den vuxna befolkningen. Till undersökningen har slumpmässigt utvalts 20 000 personer som är 18 år eller äldre och bor i Nyland, Birkaland och Kymmenedalen. En person som valts till undersökningen kan inte ersättas med en annan person. Befolkningsenkäten besvaras främst på internet, men respondenterna kan även välja alternativet postenkät.

2) Tvärsnittsstudier som samlas in från Spelklinikens klienter. Spelkliniken ligger i Helsingfors och är en servicehelhet specialiserad på penningspelproblem. Kliniken erbjuder olika aktörers tjänster. 

Spelklinikens klienter kan delta i undersökningen om: 
Klienten söker hjälp eller vård för sitt eget penningspelproblem 
Klienten är 18 år eller äldre
Klientens kunskaper i svenska eller finska möjliggör deltagande i undersökningen

Spelklinikens klientenkät besvaras endast på internet. Respondenterna kan om de så vill använda Spelklinikens datorplatta för att svara.

Uppgifterna är konfidentiella

Befolkningsundersökningen

Till befolkningsenkätmaterialet som samlas in bifogas bakgrundsuppgifter från administrativt material som Statistikcentralen och THL har. 

Statistikcentralen och THL kan överlåta material och kombinationer av material endast för vetenskaplig forskning och statistiska utredningar. Materialet överlåts till forskare vid Samhällsvetenskapliga dataarkivet vid Tammerfors universitet. Andra uppgifter kan senare sammanföras med materialet som överlåts. Överlåtelsen görs alltid så att det inte är möjligt att direkt identifiera dem som deltagit i undersökningen.

Spelklinikens klientdata

Forskningsmaterialet i Spelklinikens klientdata bildar inte ett personregister. Svaren lämnas fullständigt anonymt. 

Statistikcentralens personal har lagstadgad tystnadsplikt. Statistikcentralen överlåter undersökningsmaterialet till THL:s forskare. Undersökningsresultaten rapporteras så att enskilda personers svar inte kan identifieras.