Koordination för jämlik delaktighet

Projektperiod:

1.4.2023–31.3.2026

Organisationsenhet:

Jämlikhet

På andra webbplatser:

Koordinationen för jämlik delaktighet stöder och koordinerar utvecklingsprojekt inom temana delaktighet, likabehandling och jämställdhet mellan könen inom Europeiska socialfondens (ESF+) särskilda mål 4.3. Målet är att öka projektens genomslagskraft så att resultaten av projektets utvecklingsarbete kan tillämpas i nya verksamhetsmiljöer och på ett bredare plan i samhället.

Koordinationen är en del av EU:s strukturfondsprogram Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 och dess insatsområde 4 Ett sysselsättande, kompetent och inkluderande Finland.

Genomförande

Koordinationen för jämlik delaktighet:

  • stöder utvecklingsprojekt inom det särskilda målet ESF+ 4.3 och skapar förutsättningar för växelverkan och kollegialt lärande mellan dem. Förutom särskilda mål 4.3 erbjuds nätverkande och kollegialt lärande av projekt som främjar jämställdhet mellan könen även till andra jämställdhetsprojekt, särskilt inom insatsområden 4.
  • stöder projekt inom det särskilda målet ESF+ 4.3 i konsekvensbedömning samt beskrivning av verksamhetssätt och -modeller.
  • producerar och förmedlar ny information om projektperiodens särskilda teman.
  • ökar medvetenheten och kompetensen om delaktighet, likabehandling och jämställdhet mellan könen.

Koordinationen utvecklar elektroniska bedömningsmätare avsedda för projekten inom det särskilda målet ESF+ 4.3 för att mäta upplevelsen av delaktighet, arbets- och funktionsförmåga samt upplevelse av diskriminering. Mätarna kommer att innehålla bland annat delaktighetsenkäten (inkl. delaktighetsmätare) och enkäten Förmågaren. Observera att uppgifterna inte överförs från webbtjänsten Förmågaren som upprätthålls av Arbetshälsoinstitutet fram till den 31 juli 2023, eftersom det är fråga om ett helt separat genomförande. Den preliminära tidsplanen för den elektroniska bedömningsmätaren har ändrats och bedömningsmätaren kommer att tas i bruk tidigast hösten 2024.

Målgrupper för koordinationen är utvecklingsprojekt inom Europeiska socialfondens (ESF+) särskilda mål 4.3, finansieringsmyndigheter, riksomfattande substansmyndigheter och andra koordinationsprojekt.

THL:s team för forskning och främjande av delaktighet ansvarar för koordinationen.

Samarbetspartner

Koordinationen samarbetar och kommer att ha en gemensam styrgrupp tillsammans med SOS-barnbyar och Ungdomsakademins koordinationen av delaktighet för barn, unga och familjer (ESF+).

Koordinationen grundar sig på resultat från tidigare koordinationsprojekt, såsom koordinaationprojektet Sokras vertyg och forskning.

Finansiering

Medfinansieras av Europeiska unionen

Läs mer

FINANSIERARE

Medfinansieras av Europeiska unionen

GENOMFÖFARE

Institutet för hälsa och välfärd

Handbok for framjare av delaktighet

Handboken för främjare av delaktighet har översatts till svenska. Handboken finns på Julkari.fi:
Handbok för främjare av delaktighet (THL 2024)

Den svenskspråkiga versionen av handboken har färdigställts av Koordinationen för jämlik delaktighet. Detta är en satsning för att sprida verktygen för att främja delaktighet i det svenskspråkiga Finland och även i de nordiska länderna.