Nationellt program för suicidprevention 2020–2030

Projektperiod:

11.2.2020 – 31.12.2030

Organisationsenhet:

Jämlikhet

På andra webbplatser:

Strategi för psykisk hälsa 2020-30, logo.

Det  nationella programmet för suicidprevention 2020–2030 innehåller 36 åtgärdsförslag för att förebygga suicid i vårt land.

Mål

I Finland har suicidfallen statistikförts sedan 1751. Antalet fall har halverats sedan 1990. Den positiva vändningen skedde under det riksomfattande projektet för suicidprevention (1986–1996). Den positiva utvecklingen kan inte förväntas fortsätta i Finland utan preventiva åtgärder.

Suicidprevention kräver nu en starkare insats och nya åtgärdsmodeller. Det nationella programmet for suicidprevention 2020–2030 innehåller 36 åtgärdsförslag. Förverkligandet samt effektiviteten av åtgärderna inom varje temablockuppföljs via data samlat specifikt som indikatorer.

Genomförande

Förslag till hur riktlinjens mål ska uppnås:

Samarbetspartner

Social- och hälsovårdsministeriet

Finansiering

Social- och hälsovårdsministeriet

Kontaktinformation

Timo Partonen
forskningsprofessor
tfn. 029 524 8859
E-post: [email protected]