Forskning och utvärdering

Forskning inom KATI-programmet

I KATI-programmet undersöks och utvärderas effekterna av teknologi som stöder hemmaboende på olika delområden. THL och VTT utvärderar konsekvenserna samordnat tillsammans med projekten. Dessutom utvärderar projekten själva sin verksamhet.  

Mål

Syftet med THL: s undersökning är att utreda 

 • Hur användningen av teknologi påverkar klienternas funktionsförmåga, hälsotillstånd och användning av tjänster
 • Hurdana förutsättningar användningen av teknologi kräver av klienterna, deras närstående och personalen 
 • Hur användningen av teknologi förändrar arbetet och serviceprocesserna
 • Hur användningen av teknologi påverkar personalens arbetstillfredsställelse och arbetshälsa
 • Hurdana kostnader användningen av teknologi medför
 • Hur teknologin används hemma hos klienten och inom hemvården

VTT stöder THL: s utvärdering och forskning genom att producera information ur följande synvinklar: 

 • Teknisk funktion och användbarhet, såsom integritetsskydd och datasäkerhet
 • Interoperabilitet med serviceprocesser och informationssystem
 • Upphandling, anordnande av och tillgång till utbildning
 • Stöd för utnyttjande, såsom logistik, underhåll, användarstöd och rådgivning 
 • Utvidgning för nationellt bruk

Dataskyddsmeddelande

Genomförande

Uppgifterna om undersökningen samlas in genom intervjuer, enkäter och registeruppgifter. Under projektperioden gör THL följande datainsamlingar:

 • Individuell enkät för hemvårdspersonalen: teknologier och de anställdas välbefinnande
 • Gruppenkäter till hemvårdspersonalen: Arbetsprocesser
 • Gruppintervjuer med hemvårdspersonalen: Ibruktagande av teknologi och inställning till teknologi
 • Urval av kundens uppgifter från RAI-materialet

Resultat

Resultaten rapporteras i nationella och internationella publikationer samt i Innobyn under undersökningstiden och efter att den avslutats.

KATI-programmet i Innobyn (på finska)

Etik och forskningstillstånd

KATI-undersökningen har förordats av Institutet för hälsa och välfärds forskningsetiska arbetsgrupp och vederbörliga tillstånd av forskningsorganisationerna. 

KATI-projektens egna utvärderingar

Effekterna av ibruktagandet av teknologi bedöms också utifrån forsknings- och utvecklingsverksamheten inom de regionala KATI-projekten. Därför gör projekten upp planer för egna utvärderingar. THL stöder deras enhetlighet och utnyttjar projektutvärderingar i den gemensamma utvärderingen av programmet.

Projekten gör sin slutrapport utifrån planerna för egna utvärderingar och för resultaten till Innobyn.

KATI-programmet och -projekten i Innobyn (på finska)