Psykisk hälsa, livstillfredsställelse och upplevelse av stöd och service bland unga med funktionsnedsättning efter pandemin (D-youth)

Projektperiod:

1.1.2024 - 31.12.2027

Organisationsenhet:

Folkhälsa och välfärd & Informations-förmedlarna

På andra webbplatser:

D-Youth projektet, finansierat av Nordforsk, är ett nordiskt samarbetsprojekt mellan forskare från Finland, Sverige, Island och Norge. Projektet ger värdefull och omfattande information om unga med funktionsnedsättning i Norden. 

Mål

Det huvudsakliga målet med projektet är att:

 • förstå psykisk hälsa, livstillfredsställelse och upplevelser av stöd och service efter pandemin bland unga med funktionsnedsättning i Norden 
 • stödja jämlikhet och rättigheter för unga med funktionsnedsättning i nordiska skolor och i samhällen
 • kommunicera forskningsresultaten offentligt genom publikationer, seminarie- och konferenspresentationer samt medverka till kunskapsspridning till berörda intressenter
 • stärka det nordiska forskningssamarbetet mellan Finland, Sverige, Norge och Island.

Vårt forskningssyfte är framför allt att

 • undersöka välbefinnande (till exempel psykisk hälsa, livstillfredsställelse, tillgång till hälso- och sjukvård samt stöd) bland unga med funktionsnedsättning och förändringar inom dessa områden efter pandemin jämfört med perioden före och efter pandemin.
 • undersöka om levnadsförhållanden och socioekonomiska bakgrundsfaktorer påverkar välbefinnandet hos unga med funktionsnedsättning och hur det förändras.

Resultatet av projektet

 • Vi vill utveckla riktat stöd för välfärds- och servicesystemen som omfattar unga med funktionsnedsättning i Norden.

Vi vill också ge rekommendationer för att mildra negativa effekter som pandemi och andra liknande kriser har på psykisk hälsa, livstillfredsställelse och tillgång till stöd för unga med funktionsnedsättning.

Metoder

Vi använder flera metoder för att bättre förstå fenomenet på djupet:

 1. Den kvantitativa forskningen bygger på analys av befolknings- och registerbaserade data från Finland och Norge.
 2. Vi fördjupar förståelsen genom kvalitativ forskning bestående av intervjuer och fokusgrupper som genomförs i Norge, Island och Sverige.

Genomförande och intressenters deltagande

Institutet för hälsa och välfärd (THL) samarbetar med Island, Norge och Sverige, där universitetsforskare är involverade som partners.

På THL genomförs projektet som ett samarbete mellan avdelningen för Folkhälsa och välfärd, samt avdelningen för informationsförmedlarna med följande enheter och team:

Folkhälsa och välfärd

Informationsförmedlarna

Enheten Information och styrning av informationshanteringen, teamet Socialvårdens information och informationshantering; Mika Gissler (på engelska)

Medverkan av intressenter

Projektet kommer att genomföras i samarbete med Valteri center för lärande och kompetens, Helsingfors, Finland, som är en del av Utbildningsstyrelsens verksamhetsområde. 

Två funktionshinderorganisationer är involverade i projektet:

 • Finlands handikappforum och deras arbetsgrupp Barn och unga med funktionsnedsättning
 • "Unge funksjonshemmede" – en paraplyorganisation för unga med funktionsnedsättning och kronisk sjukdom i Norge

Samarbetspartners

Finansiering

NordForsk

Kontaktuppgifter

Styrgrupp:

Minna-Liisa Luoma
Fil.dr., docent, projektledare och teamledare, Finland
Institutet för hälsa och välfärd
[email protected] 

Marja Holm
Dr. / Ansvarig forskare, Finland
Institutet för hälsa och välfärd
[email protected] 

Vegar Bjørnshagen
Dr. / Teamledare, Norge
Universitetet Oslo Met 
vegar.bjornshagen(at)oslomet.no

Veronica Lövgren
Fil.dr., docent / Teamledare, Sverige
Umeå Universitet
veronica.lovgren(at)umu.se

Snæfríður Þóra Egilson
Prof. / Teamledare, Island
Islands universitet
sne(at)hi.is