Funktionsvariation i samhället

Teamet Funktionsvariation i samhällets uppgifter hör i stor utsträckning samman med funktionsnedsättningar. I arbetet fokuserar vi särskilt på tjänster och servicesystemet.

Teamets centrala produkt är den elektroniska handboken Handbok om funktionhinderservice, genom vilken vi delar information bland annat som stöd för tillämpning av lagstiftningen. Information delas även på olika slags evenemang, nätverksmöten och via publikationer.

Teamet är med och utvecklar och genomför en systematisk datainsamling om funktionshinderservice. Även olika slags forsknings- och utvecklingsprojekt hjälper att utveckla servicesystemet samt den sociala jämlikheten utifrån ett funktionshinderperspektiv. Teamet är med även i utvecklings- och förnyelsearbetet av lagstiftningen. Utgångspunkten för teamet Funktionsvariation i samhällets arbete är att främja mänskliga rättigheter och rättvisa. 

Personal