Mer information till den som deltar i undersökningen

Information om undersökningen FinMonik

Institutet för hälsa och välfärd (THL) genomför undersökningen FinMonik. Sammanlagt 13 650 personer som är födda utomlands till föräldrar av utländskt ursprung har slumpmässigt valts till undersökningen. Dina uppgifter kommer från Befolkningsregistercentralen.

I undersökningen samlas tillförlitlig information om den utländska befolkningens hälsa och välfärd, arbets- och funktionsförmåga samt användning och erfarenheter av tjänster. Dessutom samlar vi in information om sysselsättning och eventuella hinder för att hitta ett jobb samt eventuella upplevelser av diskriminering. Med hjälp av informationen kan vi främja utländska invånares arbets- och funktionsförmåga och hälsa samt utveckla social- och hälsotjänsterna.  

Undersökningen finansieras av arbets- och näringsministeriet (ANM), kommunerna och EU:s integrationsfond (AMIF). Informationen behövs för att främja hälsa och välfärd, förbättra tjänsterna och följa integrationen. Resultat publiceras från och med 2019.

Dina svar är viktiga och konfidentiella

Dina uppgifter behandlas i alla skeden fullständigt konfidentiellt och med iakttagande av personuppgiftslagen. Inga personuppgifter syns på undersökningsformulären och -dokumenten, i stället används ett separat undersökningsnummer. Det går inte att identifiera dig i den information som samlas in. Det går inte att identifiera de uppgifter som en enskild deltagare uppgett eller en deltagares identitet i undersökningsresultaten. Forskarna har lagstadgad tystnadsplikt. Det ursprungliga forskningsmaterialet sparas permanent hos Institutet för hälsa och välfärd. Utifrån dina uppgifter lämnas inte regelmässigt ut information och uppgifterna lämnas aldrig ut utanför EU- eller EES-området.      

Du kan också när som helst ta tillbaka ditt deltagande i undersökningen genom att meddela att du inte längre vill delta till forskningschefen eller den forskare som ansvarar för undersökningen. Deras kontaktuppgifter finns i det här brevet.

Koppling av informationen till register

Med ditt samtycke kan dina undersökningsresultat sammanföras med uppgifter från olika registerförare: Institutet för hälsa och välfärd (information om behandling av sjukdomar, besök på mottagningar och ingrepp), Folkpensionsanstalten (information om utbetalda förmåner och ersättningar), Statistikcentralen (information om utbildning och yrke, socioekonomisk ställning och dödsorsaker), Pensionsskyddscentralen (information om pensioner, rehabilitering och anställningar), Skatteförvaltningen (beskattningsuppgifter), Befolkningsregistercentralen (namn, födelsetid och -ort, adressuppgifter, kön, civilstånd, modersmål, nationalitet) och arbets- och näringsministeriet (information om sysselsättning och sysselsättningsåtgärder). Det ansöks separat om tillstånd för sammanföringen av varje registerförare. 

Registeruppgifter som med ditt samtycke kopplas till materialet från undersökningen FinMonik:

Register Uppgifter
THL

Uppgifter från utskrivnings-/vårdanmälningsregistret för hälso- och sjukvården (HILMO) (från tidsperioden 1994–2023), till exempel om diagnoser och åtgärder, 
uppgifter från primärvårdens vårdanmälningsregister (AvoHilmo) (från tidsperioden 2011–2023), 
uppgifter från Cancerregistret (från tidsperioden 1953–2023) om konstaterade cancerfall,
uppgifter från massundersökningsregistret (för kvinnor som hör till urvalet för FinMonik från tidsperioden 2004–2023), till exempel om personen deltagit i screening för cancer, 
uppgifter från födelseregistret (från tidsperioden 1987–2023), till exempel födelseår och uppgifter om förlossningar och uppföljning av graviditeten, uppgifter från abortregistret
(från tidsperioden 1983–2023) om genomförda aborter och steriliseringar, vilka år dessa genomförts, uppgifter från steriliseringsregistret (från tidsperioden 1987–2023). Uppgifter från registret över smittsamma sjukdomar (från tidsperioden 1980–2023), till exempel fall av Hiv, hepatit A, B, C, syfilis, malaria och tuberkulos, uppgifter från utkomststödsregistret (från tidsperioden 2006–2023). 

Statistikcentralen Uppgifter om utbildning och yrke, socioekonomisk ställning., dödsorsaker (från tidsperioden 2010–2023).
FPA Försäkringsuppgifter, handikappbidrag, vårdbidrag för pensionärer, rehabiliteringsuppgifter, uppgifter från registret över specialersättning för läkemedel, uppgifter om läkemedel som används för behandling av de vanligaste folksjukdomarna från receptregistret, uppgifter om sjukdagpenningsperioder och orsakerna till dessa från sjukdagpenningsregistret (från tidsperioden 2010–2023).
Befolkningsregistercentralen (BRC) Civilstånd, äktenskapshistoria, övriga invånare i bostaden, det totala antalet invånare i bostaden, antalet minderåriga i bostaden (från tidsperioden 2010–2023).
ANM

Uppgifter om arbetslöshet (arbetssökandens sysselsättningskoder och förändringar;
uppgifter om arbetssökanden (basuppgifter, utbildning, diagnoser) och
uppgifter om sysselsättning (arbetskraftsutbildning, jobbsökningsyrken,
arbetsprövningar, bedömningar av arbetsskicket) och förändringar (från tidsperioden 2010–2023).