Klienter inom narkotikavård och -rehabilitering

Beskrivning av datamaterialet

En beskrivning av datamaterialet görs i fråga om sådan statistik som inte bygger på personregister. Uppgifterna enligt registerbeskrivningen beskrivs i tillämpliga delar.

Statistikproducent

Institutet för hälsa och välfärd (THL), avdelningen för information.

Datainnehåll

Inom informationssystemet för narkomanvården samlar man in anonyma statistikuppgifter om klienter som på grund av narkotika- eller läkemedelsmissbruk sökt sig till missbrukarvården. Systemet innehåller uppgifter om alkoholmissbrukare som dessutom missbrukar narkotika eller läkemedel.

Uppgifter samlas in om

  • livssituation
  • alkohol- och narkotikamissbruk
  • sökt vård
  • läkemedelsbehandling
  • riskbeteende
  • smittsamma sjukdomar.

Använda klassificeringar

Uppgifterna registreras enligt koderna i anvisningarna, som utkommer i serien Anvisningar och klassifikationer, för informationssystemet för narkomanvården. Uppgifterna bygger på den information som klienten ger vid det första besöket. Resultaten offentliggörs regionalt på nationell nivå och enligt en klassifikation som bygger på landskapsindelningen.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Enheterna för missbrukarvård deltar frivilligt i datainsamlingen för informationssystemet för narkomanvården.

I informationssystemet för narkomanvården kan delta behandlingsenheter som ger narkotikabrukare missbrukarvård, som t.ex. A-kliniker, ungdomsstationer, avgiftnings- och rehabiliteringsenheter inom missbrukarvården, enheter specialiserade på narkomanvård, missbrukspsykiatriska enheter, hälsovårdscentraler som ger opiatberoende personer läkemedelsbehandling, hälso- och sjukvårds- och missbrukarvårdsenheter vid fängelser och hälsorådgivningar.

Somatiska sjukhus och akutbesök inom hälso- och sjukvården ingår inte i informationssystemet för narkomanvården. De enheter som enbart tillhandahåller boendeservice inom missbrukarvården ingår inte heller i datainsamlingen.

Målet är att så många som möjligt av de enheter som ingår i informationssystemet för narkomanvården ska delta i den riksomfattande insamlingen för att man ska få statistikuppgifter från hela landet om narkotikaberoende klienter inom missbrukarvården.

Uppgifter samlas in antingen med hjälp av pappersformulär eller genom webbformuläret Netti-Pompidou.

Uppdateringsfrekvens

Resultaten från informationssystemet för narkomanvården offentliggörs årligen.

Tidpunkt då statistiken färdigställs eller publiceras

Resultaten från föregående års material i informationssystemet för narkomanvården offentliggörs i form av en nationell statistikrapport i augusti–september följande år.

Tidsserie

Informationssystemet för narkomanvårdens kalenderårsspecifika statistikrapporter har getts ut sedan år 2000.

Referensord

Narkotiskt ämne, läkemedel, alkohol, narkotika, missbrukarvård