Klienter inom narkotikavård och -rehabilitering 2022

Endast en femtedel av klienterna inom narkotikavården är i arbetslivet eller utbildning

Bland klienterna inom narkotikavården var opioider de vanligaste drogerna som orsakade problem. 46 procent av klienterna hade under föregående månad missbrukat opioider. Sammanlagt 79 procent hade använt opioider under föregående månad eller var i avgiftnings- eller substitutionsbehandling för opioidberoende. Efter opioider var de vanligaste drogerna som orsakade problem lugnande läkemedel (55 %), stimulanter (50 %) samt cannabis (47 %). Av klienterna inom narkotikavården berättade 32 procent även om riskfyllt alkoholbruk.

En andel på 82 procent av klienterna rapporterade om missbruk av minst två droger. Av klienterna rapporterade 52 procent om blandbruk och 18 procent av dessa uppgav att det är svårt att uppge vilken drog som orsakar de största problemen.

Inom narkotikavården var nio procent av klienterna bostadslösa. Av klienterna var 73 procent ensamboende och drygt hälften (53 %) hade endast slutfört grundskolan. 79 procent av klienterna stod utanför arbetslivet och utbildning.

Andelen klienter som fick opioidsubstitutionsbehandling ökade fortfarande och var nu 56 procent av alla klienter i materialet. 71 procent av alla opioidanvändare i materialet omfattades av substitutionsbehandling.

Statistikrapporten grundar sig på frivillig rapportering från de enheter som ger narkotikavård och i vilken klienternas uppgifter samlas in anonymt. I rapporteringen 2022 deltog sammanlagt 40 enheter för narkotikavård, och de lämnade in uppgifter om 1079 klienter. Materialet täcker inte all narkotikavård som ges i Finland eller alla som använder narkotika.

Obs. Statistikrapport har korrigerats den 9 februari 2024. Uppgifterna i tabellbilaga 5 är rättade. Tidigare information är tillgänglig på begäran.

Ladda ner hela statistikrapporten

Statistikfotograf, huvudanmärkningar finns angivna i sidans text.
Droger som orsakat problem hos klienter inom narkotikavården åren 2000–2022, % av klienterna

Bakgrundsinformation

Statistikbeskrivning

Varje år samlar THL genom en separat datainsamling in uppgifter om klienter som på grund av narkotikamissbruk sökt sig till missbrukarvården. Målet är att få aktuell och tillförlitlig information om narkotikaskador och narkomanvården.

Informationen baserar sig på enskilda klienter, men datainsamlingen är anonym på nationell nivå, och det är omöjligt att identifiera personer genom uppgifterna.

Datainsamlingen omfattar uppskattningsvis en tredjedel av narkomanvården.

Statistiken för föregående år publiceras en gång per år.

Källa

Huumehoidon ja -kuntoutuksen asiakkaat 2022
Klienter inom narkotikavård och -rehabilitering 2022
Clients for drug treatment and rehabilitation 2022

Statistikrapport 72/2023, 20.12.2023. THL.

Ytterligare information

Leena Kovanen
tfn 029 524 7235
e-post: [email protected]