Öppna data

THL tar fram den information man producerar och sammanställer som öppna data, och främjar omfattande användning av social- och hälsovårdsbranschens datalager.

Uppgifter som publiceras som öppna data innehåller inte personuppgifter eller andra sekretessbelagda uppgifter. När öppna data framställs raderas alla direkta identifikationsuppgifter.

Uppgifter som finns som öppna data

Material som finns som öppna data enligt ämnesområde. 

Ultrahack 2016: THL's öppen data -utmaningUltrahack 2016: THL's öppen data -utmaning

Specialiserad sjukvård

Patienter och vårdperioder

Specialiserad somatisk sjukvård regionvis (sjukvårdsdistrikt)

Specialiserad somatisk sjukvård regionvis (landskap)

Specialiserad psykiatrisk sjukvård regionvis (sjukvårdsdistrikt)

Specialiserad psykiatrisk sjukvård för barn och unga regionvis (sjukvårdsdistrikt)

Åtgärder

Antal åtgärder årligen

Antal åtgärder per serviceproducent

Tillgång till specialiserad sjukvård

Kösituation

Kösituation, kögrupper

Specialiserad psykiatrisk sjukvård

Mer information om materialet

Primärvården

Snabbrapporter

Besök per vecka och månad

Besöksorsaker och registrering av dem per månad

Åtgärder och registrering av dem per månad

Akut luftvägsinfektion (influensa och andra virus)

Mer information om materialet (endast på finska)

Besök inom primärvården

Kunder

Besök per serviceproducent

Besök regionvis

Besöksorsaker enligt ICD-10 inom öppna primärvården

Besöksorsaker enligt ICPC-2 inom öppna primärvården

SPAT-åtgärder inom öppna primärvården

Besök inom mun- och tandvården regionvis

Mer information om materialet (endast på finska)

Tillgång till primärvård

Tillgång till primärvård inom 14 dygn

Fortsatt vård som ges av en läkare inom primärvården inom sju dygn

Tillgång till primärvård inom tre månader

Täckningen av uppgifterna om tillgången till mun- och tandvård

Tillgång till fortsatt vård som ges av en tandläkare inom 4 veckor från det första vårdtillgångsbesöket

Tillgång till fortsatt vård av en tandläkare inom 4 (3) månader från den första bedömningen av vårdbehovet. Obs! Uppgifterna publiceras inte ännu, eftersom endast ett fåtal besök har genomförts.

  • Statistikdatabas och nedladdning av filer
  • Programmeringsgränssnitt

Tillgång till vård av specialisttandläkare inom tre månader

Mer information om materialet

Hälsoundersökningar

Omfattande hälsoundersökningar på moderskapsrådgivningen

Tidsbundna hälsoundersökningar vid barnrådgivningen och inom skolhälsovården

Omfattande hälsoundersökningar vid barnrådgivningen och inom skolhälsovården

Hälsoundersökningar inom mun- och tandvården

Mer information om materialet (endast på finska)

Studerandehälsovård

Studerandes användning av tjänster på hälsovårdscentralerna

Studerandes (vid gymnasier och yrkesläroanstalter) besök vid studerandehälsovården 

Servicehelheten för studerandehälsovården på yrkeshögskolor och universitet

Mer information om materialet

Föderskor, förlossningar och nyfödda

Föderskor och åtgärder i samband med förlossning

Lindring av förlossningssmärta

Nyfödda

Nyfödda per region

Nyfödda per sjukhus

Mer information om materialet

Fertilitetsbehandlingar

Fertilitetsbehandlingar, hela landet

Mer information om materialet

Aborter

Aborter, hela landet

Aborter, sjukvårdsdistrikten

Mer information om materialet

Steriliseringar

Steriliseringar, hela landet

Steriliseringar per sjukvårdsdistrikt

Mer information om materialet

Barnskydd

Uppföljning av barnskyddets tidsfrister

Mer information om materialet

Utkomststöd

Utkomststöd, förhandsuppgifter

Mer information om materialet

Uppföljning av handläggningstiderna för utkomststöd

Mer information om materialet

Hemvård

Hemvårdsbesök per serviceproducent

Mer information om materialet

Smittsamma sjukdomar

Det nationella registret över smittsamma sjukdomar innehåller uppdaterad information om förekomsten av olika infektionssjukdomar regionalt och tidsmässigt.

Mer information om materialet

Förekomsten av invasiv pneumokocksjukdom i Finland

Mer information om materialet (på finska)

Vaccinationer

Vaccinationstäckningen bland barn

Influensavaccinationstäckningen bland personer över 65 år

Influensavaccinationstäckningen bland barn mellan 6 månader och 6 år

Mer information om materialet

Höft- och knäprotesoperationer

Ledprotesregistret

Mer information om materialet

Statistik om hälsa och välfärd (Sotkanet)

Statistik- och indikatorbanken Sotkanet innehåller statistik om finländarnas hälsa och välfärd. Alla uppgifter i Sotkanet finns som öppna data på finska, svenska och engelska.
Bruksanvisning för gränssnittet REST i tjänsten Sotkanet (endast på finska)

Uppgifter i Sotkanet enligt ämnesområde

Mer information om Sotkanet

Kommunala referensuppgifter om främjande av hälsa (TEAviisari)

I TEAviisari har referensuppgifter sammanställts om kommunernas hälsofrämjande verksamhet. Publiceringen av uppgifter om specifika skolor/läroanstalter ska avtalas separat med materialets innehavare.

TEAviisaris mätare per ämnesområde

Mätare för hälsofrämjande verksamhet

Mätare för kommunledningen

Mätare för den grundläggande utbildningen

Mätare för gymnasieutbildningen

Mätare för yrkesutbildningen

Mätare för motion

Mätare för primärvården

Mer information om TEAviisari

Privata och offentliga organisationer inom social- och hälsovården

Mer information om SOTE-organisationsregistret (endast på finska)

Verksamhetsställen inom social- och hälsovården

Mer information om registret över verksamhetsenheter (TOPI)

Kodsystem som används inom social- och hälsovården

Mer information om kodtjänsten

Information om livsmedels sammansättning

Mer information om Fineli

Licens och gränssnittsbeskrivningar för öppna data

Andra organisationers öppna data

Öppna data vid Statistikcentralen
Öppna datamaterial

Open Knowledge Finland (på finska)
Förening som främjar öppna data

Helsinki Region Infoshare
Öppna datamaterial från städerna i huvudstadsregionen

Avoindata.fi
I tjänsten sammanställs den offentliga förvaltningens öppna data samt verktyg som främjar interoperabilitet. 

Effektiv användning av data - THL:s datapolicy

  • Datapolicy är ett verktyg för ledning och praktiskt arbete som främjar effektiv användning av datamaterial.
  • Med hjälp av sin datapolicy uppfyller THL sin egen och den offentliga förvaltningens strategi för principen om öppna data och främjar omfattande användning av social- och hälsovårdens datamaterial. 

Bekanta dig med THL:s datapolicy (på finska)

På andra webbplatser

Fingenious logo

Fingenious ekosystem (på Engelska)
Fingenious erbjuder en helhetsvy över hälsodataanalystjänster i Finland

Utnyttjande av öppna data och dess effektivitet (på finska)
Statsrådets rapport

Rapport: Utnyttjande av data bidrar till innovation och tillväxt
Statsrådets meddelande