Aborter i Norden 2021

Antalet aborter minskar i Norden

År 2021 utfördes i Finland, Sverige, Norge och på Island cirka 53 000 aborter, dvs. 11,5 aborter per 1 000 kvinnor i fertil ålder (15–49 år). Antalet aborter var minst i Finland (6,7/1 000 kvinnor i samma ålder) och störst i Sverige (15,1/1 000 kvinnor i samma ålder). Det finns ingen information för Danmark för år 2019‒2021 . I Danmark utfördes ca 14 300 aborter år 2018.

På 2000-talet har antalet aborter i åldersgruppen under 20 år minskat i alla nordiska länder. Norge och Finland hade betydligt mindre aborter än Sverige år 2021 och mindre än Island och Danmark hade året innan.

Även om antalet alla aborter är lite högre än i början av 2000-talet, har totalantalet minskat under de sista åren och är klart mindre än under åren med de högsta abort-antalen på 1970- och 1980-talet. Då utfördes 85 000–100 000 aborter årligen. 

Islands reviderade lagstiftning trädde i kraft i september 2019 . Enligt den nya lagstiftningen kan en abort beviljas på Island på kvinnans egen begäran fram till den 22: e graviditetsveckan. Den nya, mer liberala lagstiftningen orsakade ingen ökning i antalet aborter på Island.

Finland har den strängaste abortlagstiftningen i Norden. Finlands lagstiftning om avbrytande av graviditet förnyas från och med den 1 september 2023, varefter avbrytande på kvinnans egen begäran kommer att vara möjligt till slutet av den 12:e graviditetsveckan.

Ladda ner hela statistikrapporten

Antalet aborter minskar i Norden
Aborter i Norden per 1 000 kvinnor i fertil ålder (15–49 år) 1970–2021 år 1970–2021.

Tabeller

Bakgrundsinformation

Statistikbeskrivning

Statistiken innehåller uppgifter om aborter från alla nordiska länder. De viktigaste indikatorerna i statistiken är det totala antalet aborter, antalet aborter i förhållande till alla kvinnor i fertil ålder, gestationslängden och andelen farmakologiska aborter. Alla uppgifter presenteras landsvis.

Statistiken publiceras vartannat år. Följande gång utkommer statistiken våren 2025, och rapporten innehåller då uppgifter fram till år 2023.

THL ansvarar för datainsamlingen och rapporteringen. De siffror som anges har fåtts från ländernas kontaktpersoner eller från abortregistrens webbplatser.

Källa

Pohjoismaiset raskaudenkeskeytykset 2021
Aborter i Norden 2021
Induced abortions in the Nordic countries 2021

Statistikrapport 10/2023, 14.3.2023.
Finlands officiella statistik, Aborter i Norden. THL. FOS-logo

Ytterligare information

Anna Heino
tfn 029 524 7177

Mika Gissler
tfn 029 524 7279

e-post [email protected]

Kvalitetsbeskrivning

Statistik- och indikatorbanken Sotkanet

På vår webbplats

På andra webbplatser

Nordisk medicinalstatistisk kommitté (NOMESKO)
Nordisk statistik om aborter

Eurostat database
Statistik om hälsa och reproduktion i Europa