Aborter i Norden

Kvalitetsbeskrivning

Kvalitetsbeskrivningen för statistiken över aborter innehåller en bedömning av hur tillförlitlig statistiken är och hur väl den lämpar sig för olika användningsändamål utgående från rekommendationen om kvalitetsbeskrivningar för Finlands officiella statistik (FOS).

Statistikens relevans

Institutet för hälsa och välfärd (THL) upprätthåller och uppdaterar vartannat år statistiken över aborter i Norden. Statistiken beskriver det årliga antalet aborter i alla de nordiska länderna. Utöver antalet visas aborterna indelade enligt åldersgrupp per tusen kvinnor i samma ålder.

I statistikrapporten presenteras dessutom uppgifter om antalet aborter enligt graviditetsvecka, andelen farmakologiska aborter samt antalet aborter i förhållande till antalet levande födda. I slutet av statistikrapporten finns också uppgifter om nativiteten i Norden (antalet levande födda och det summerade fruktsamhetstalet)[1]. Statistikens datainnehåll har definierats så att det är möjligt att på ett heltäckande sätt samla in uppgifter från alla nordiska länder. Därför innehåller statistiken inte alla variabler som samlas in i den nationella statistiken över aborter.

Rapporten är avsedd för yrkespersoner inom hälso- och sjukvården, myndigheter, planerare och forskare som arbetar med reproduktiv hälsa och som behöver aktuell information om aborter och ställa landspecifika uppgifter i relation till den internationella situationen.

Verksamheten i det finländska abortregistret grundar sig på lagen om Institutet för hälsa och välfärd (668/2008) och lagen om avbrytande av havandeskap (239/1970). Information om grunderna för datainsamlingen i de övriga nordiska länderna finns på ländernas webbplatser.

Metodbeskrivning

De senaste uppgifterna har uppdaterats utifrån varje lands officiella statistik som ländernas kontaktpersoner har lämnat till THL. Kontaktpersonerna representerar organisationer som ansvarar för insamlingen av uppgifter om aborter i varje land:

Metoderna för statistikinsamling är annorlunda i olika länder. I Danmark har uppgifterna om abort under de senaste åren samlats in direkt med hjälp av det nationella sjukhusregistret som innehåller personbeteckningar. I Finland samlas uppgifter om abort in med en separat blankett som också innehåller personens identifikationsuppgifter. Även i Norge och Sverige samlas uppgifter på individnivå in med en blankett, men personens identifikationsuppgifter sparas inte i det nationella registret. Före år 2019 hade Island en separat datainsamlingsblankett, men i och med reformen av abortlagen år 2019 blev Islands sjukhusregister till en informationskälla.

 I statistikrapportens textdel presenteras de begrepp som används i rapporten. I förhållande till befolkningen har man använt ett genomsnittligt befolkningstal per åldersgrupper på fem år. Befolkningsuppgifterna grundar sig på de siffror som länderna rapporterat till Nomesko (Nordiska medicinalstatliga kommittén) och siffrorna om de summerade fruktsamhetstal följer de siffror som rapporterats till Eurostat och baserar sig i regel på siffrorna från statistikmyndigheten i respektive land [2],[3].

Uppgifterna för Finland omfattar Åland, men uppgifterna för Danmark omfattar inte Färöarna eller Grönland[4].

Sveriges uppgifter om aborter 2013 saknas eftersom datainsamlingen i Sverige avbröts våren 2013. Man utredde den detaljerade datainsamlingen och integritetsskyddet och beslöt att fortsätta datainsamlingen med förnyat datainnehåll i början av år 2014.

Uppgifter om Island saknas för år 2019. Avsaknaden av information på Island hör samman med den förnyade lagstiftningen år 2019 och därmed med den förnyade datainsamlingen. Uppgifterna för 2019 publiceras inte, men från och med 2020 rapporteras uppgifterna utifrån den nya datainsamlingen.

Uppgifter om Danmark saknas för 2019–2021, vilket beror på förnyelsen av det danska abortregistret. Uppgifterna för 2019–2021 fås retroaktivt när registerförnyelsen är klar.

I Finland har uppgifter om abort samlats in från alla ingreppsenheter där aborter görs inom hälso- och sjukvården. I enlighet med lagen om avbrytande av havandeskap och förordningen som utfärdats med stöd av den ska den verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården där åtgärden har utförts lämna in en anmälan om den utförda åtgärden till THL på en av social- och hälsovårdsministeriet fastställd blankett inom en månad efter att åtgärden har utförts.

Uppgifternas riktighet och exakthet

I varje land ansvarar de lokala statistikmyndigheterna för den egna nationella datainsamlingen och uppgifternas riktighet. Kontaktpersonen i varje nordiskt land kontrollerar och godkänner uppgifterna innan de publiceras.

Eventuella fel som hittas i statistiken korrigeras. På grund av fördröjningen i rapporteringen uppdateras även tidigare år retroaktivt. Dessa korrigeringar har dock ingen betydande inverkan på den totala trenden för antalet aborter.

De publicerade uppgifternas aktualitet och punktlighet

THL producerar statistiken över aborter i Norden en gång per två år (ojämna år). Statistiken publiceras när alla nordiska länders nationella statistik är färdigställd och publicerad. Statistiken för år 2021 publiceras undantagsvis utan Danmarks uppgifter för 2019–2021, eftersom uppgifterna ännu inte är klara vid publiceringstillfället på grund av registerförnyelsen.

Uppgifternas tillgänglighet och transparens/tydlighet

Statistiken över aborter i Norden har publicerats sedan år 1999. Statistikrapporten publiceras på THL:s webbplats.

Närmare information om aborter i Finland finns på THL:s webbplats. Tabellbilagorna till statistiken har i samband med denna publikation för första gången ersatts med Sotkanet-indikatorer.

Findata kan bevilja forskare tillstånd att använda uppgifterna från Finlands abortregister i vetenskaplig forskning. För användningen av material från andra länder ansvarar statistikmyndigheten i landet i fråga.

Statistikens jämförbarhet

Statistiken över aborter i Norden kan användas för att uppskatta antalet aborter från 1970-talet till idag och för att jämföra antalet aborter mellan de deltagande länderna. Tabellerna är planerade och definierade tillsammans med de nordiska samarbetspartnerna och man har strävat efter att definiera variablerna enhetligt.

Det kan finnas små skillnader i tillgången på enskilda variabler. Statistikens datainnehåll har uppdaterats bland annat i takt med utvecklingen av de medicinska metoderna (farmakologiska aborter togs i bruk först i början av 2000-talet). Under statistikföringen har det inte skett några betydande förändringar i de begrepp som används i statistiken.

Finlands gällande lag om avbrytande av havandeskap är från år 1970. Den väsentligaste ändringen kom i och med lagen om ändring av lagen om avbrytande av havandeskap (572/1985), vars 5 a § innebär att abort på fosterindikation är tillåten före den 24:e fullgångna graviditetsveckan (≤ 24+0). Uppgifter om aborter ingår sedan år 1983 i THL:s elektroniska databas.

Tydlighet och enhetlighet/överensstämmelse

Statistikrapporten innehåller heltäckande riksomfattande uppgifter om utförda aborter. Uppgifterna för tidigare år uppdateras efter behov retroaktivt, men de ändringar som görs i tidigare uppgifter har konstaterats vara ganska små.

Observationer om statistiken för år 2021

Uppgifter om Danmark saknas för 2019–2021. Uppgifterna från Danmark färdigställs senare och kommer att kompletteras i nästa statistikrapport som publiceras 2025.

I Sveriges statistik för 2020 saknar 2,7 procent av aborterna uppgifter om personens ålder vilket betyder att siffrorna per åldersgrupp i Sverige är något lägre än i verkligheten.

Tabellbilagorna till statistikpublikationen har för första gången ersatts med Sotkanet-indikatorer.

 


[1] I tur och ordning med denna statistik publiceras under jämna år den Nordiska perinatalstatistiken med närmare uppgifter om förlossningar och nyfödda i Norden.

[2] Den nordiska befolkningsstatistiken finns samlad på Nomeskos/Nososkos webbplats. [Sådan som 09.02.2023.]

[3] Mer information om Eurostats statistik över fruktsamhet

[4] Uppgifter om aborter på Färöarna och Grönland finns i Nomeskos nordiska databas.