Hjälptelefonen Nollinjen

Hjälptelefonen Nollinjen 080 005 005 erbjuder stöd till personer som upplevt våld i nära relationer och våld mot kvinnor, till deras närstående och till yrkesfolk.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) ansvarar för Nollinjens verksamhet och för utdelningen av statsunderstöd till serviceproducenter. THL gör servicen känd särskilt bland allmänheten genom att marknadsföra och föra kampanjer i olika kanaler och massmedier.

THL har en central uppgift i att också följa och rapportera om hur känd Nollinjen och dess service är samt om resultaten av användningen.

THL väljer en tjänsteproducent för fem år åt gången. Den som ser till att den riksomfattande Nollinjen fungerar i praktiken är fram till slutet av 2023 den religiöst och politiskt obundna medborgarorganisationen Setlementti Tampere ry. 

Nollinjens verksamhet finansieras av justitieministeriet med de brottsofferavgifter som samlas in till staten. 

Stöd för arbetet

Till Nollinjen kan också yrkesfolk och myndigheter som behöver råd i sitt klientarbete ringa.
För personal inom social- och hälsovården samt för olika intressentgrupper finns det Nollinjematerial för marknadsföring och för utdelning till klienter. 

Nollinjens material  

Nollinjen för våld i nära relationer och för våld mot kvinnor 

Nollinjen är avsedd för dem som upplever och möter våld i nära relationer och våld mot kvinnor. Med våld i nära relationer avses situationer där våldet drabbar en nuvarande eller en före detta partner, en familjemedlem, nära släkting eller annan närstående. 

Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet trädde i kraft i Finland 2015. 
Konventionen slår fast att det ska finnas nationella stödtelefoner som är kostnadsfria och öppna dygnet runt. Syftet med konventionen är att förebygga och bekämpa våld i hemmet och våld mot kvinnor i alla sina former. Konventionen konstaterar att våld i hemmet drabbar kvinnor oproportionerligt och att även män kan utsättas för våld i hemmet.

Statistik om användningen av tjänsten

THL ansvarar för insamlingen av data för statistik över Nollinjens verksamhet. 
Anonym information samlas om antalet samtal samt samtalens tidpunkter och längd. Dessutom samlar man anonyma data om uppringarens roll, våldsformerna, tjänsterna som använts och vilken slags hjälp som getts. 

Forskning om Nollinjen

THL genomför en undersökning gällande hjälptelefonen Nollinjen. Syftet är att undersöka Nollinjens verksamhet, effekterna av Nollinjens marknadsföring och det hjälparbete som utförs per telefon.

Ytterligare information

Anu Karhinen-Soppi
tfn. +358 29 524 7990
e-post: [email protected]