Rättsmedicin

Institutet för hälsa och välfärd (THL) är den myndighet som ansvarar för rättsmedicin i Finland.

THL:s enhet för rättsmedicin

  • ansvarar för rättsmedicinsk obduktionsverksamhet
  • svarar för styrningen och övervakningen i anslutning till utredning av dödsorsak i Finland
  • har hand om granskningen av dödsattester
  • utgör expertorgan i frågor som gäller rättsmedicin
  • deltar i forskning och utveckling inom området.

Rättsmedicinsk utredning av dödsorsak
Styrning och tillsyn samt andra expertuppgifter (på finska)
Granskning av dödsattester

Lagstiftning reglerar verksamheten

Utredning av dödsorsak är myndighetsverksamhet som baserar sig på tillbörlig lagstiftning. De viktigaste föreskrifterna som reglerar den rättsmedicinska obduktionsverksamheten är lag och förordning om utredande av dödsorsak.

Lagstiftning som reglerar utredning av dödsorsak

Systemen för utredning av dödsorsak

En människas död har många slags rättsverkningar, och därför är det viktigt att utreda dödsorsaken, även om man inte misstänker brott.

Omständigheterna kring döden avgör om dödsorsaken skall utredas enligt det medicinska eller det rättsmedicinska systemet.

Systemen för utredning av dödsorsak

Styrning och tillsyn över utredning av dödsorsak

Utöver utförandet av rättsmedicinska obduktioner har THL:s rättsläkare också till uppgift att styra och utöva tillsyn över utredning av dödsorsak. Tillsyn över utredning av dödsorsak sker i samband med granskning av dödsattester som skrivs ut i Finland.

Styrning och tillsyn över utredning av dödsorsak (på finska)
Granskning av dödsattester

PÅ VÅR WEBBPLATS

PÅ VÅR WEBBPLATS

NATIONELL KONSULTATIONSTELEFON

En nationell konsultationstelefon avsedd för polisen och hälsovårdens yrkespersonal i frågor som gäller utredning av dödsorsak står till förfogande vardagar kl. 8–16 på numret 029 524 6074.

E-POSTKRYPTERINGSSYSTEM

Verksamhetsställena vid THL:s enhet för rättsmedicin använder Deltagons e-postkrypteringssystem.

Mer information och sändningsanvisningar för krypterad e-post (på finska)