Talous ja suunnittelu

THL:n rahoitus

THL:n keskeiset rahoituslähteet ovat valtion talousarviosta tuleva budjettirahoitus, yhteisrahoitteinen toiminta ja maksullinen palvelutoiminta.

Budjettirahoitus 2022

Vuonna 2022 valtion budjettirahoituksen kokonaismäärä on 85,9 miljoonaa euroa (sisältää siirtyvän määrärahan).

Yhteisrahoitteinen toiminta 2022

Vuonna 2022 (helmikuun tilanne) yhteisrahoitteisen toiminnan budjetoitu kokonaismäärä on 41,2 miljoonaa euroa.

Yhteisrahoitteisella toiminnalla tarkoitetaan rahoitusta, joka saadaan laitoksen ulkopuoliselta taholta ilman velvoitetta luovuttaa rahoittajalle välitöntä vastiketta. Yhteisrahoitteisella toiminnalla rahoitetaan tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Kolmen suurimman yhteisrahoittajan osuus vuonna 2021 oli noin 84 prosenttia.

10 suurinta yhteisrahoittajaa vuonna 2021 (miljoonaa euroa)

  • Sosiaali- ja terveysministeriö (22,6)
  • Suomen Akatemia (4,3)
  • Euroopan Unioni (3,1)
  • Opetus ja kulttuuriministeriö (1,2)
  • Helsingin yliopisto (1,0)
  • Kunnat, kaupungit ja kuntayhtymät (0,8)
  • Valtioneuvoston kanslia (0,4)
  • Sanofi Pasteur MSD (0,3)
  • GlaxoSmithKleine GSK (0,3)
  • Sisäasiainministeriö (0,2)

Maksullinen palvelutoiminta 2022

Vuonna 2022 maksullisen palvelutoiminnan tuotoiksi on budjetoitu 9,0 miljoonaa euroa.

Maksullisella palvelutoiminnalla tarkoitetaan tuotteiden ja palveluiden myyntiä joko kilpailluilla markkinoilla tai julkisoikeudellisina suoritteina omakustannushintaan. THL:n maksullinen toiminta koostuu pääosin laboratoriotutkimuksista ja -analyyseista sekä kansainvälisestä projektitoiminnasta.

Suunnittelun ja seurannan asiakirjat

Julkaisemme tällä sivulla asiakirjoja, jotka liittyvät THL:n toiminnan suunnitteluun ja seurantaan ja ovat sen tulosohjauksen kannalta olennaisia. Niitä ovat tilinpäätökset, tulossopimukset ja tulostavoitteet.

Valtion virastot ja laitokset solmivat tulossopimuksensa ja tulostavoitteensa oman hallinnonalansa ministeriön kanssa. THL solmii ne sosiaali- ja terveysministeriön (STM) kanssa.

Valtion tulosohjauksen keskeisiin suunnitelmiin kuuluu myös talousarvio, jonka päättää eduskunta.

Myös THL:n strategialla on tärkeä rooli laitoksen toiminnan ohjauksessa.
THL:n strategia

THL:n tilinpäätökset

Tilinpäätös kokoaa vuosittain yksiin kansiin keskeistä tietoa esimerkiksi toimintamme taloudesta, tuloksellisuudesta, vaikuttavuudesta sekä henkilöstöasioista. Tilinpäätös sisältää myös toimintakertomuksen.

Vanhemmat tilinpäätökset (Julkari.fi)

STM:n tilinpäätöskannanotot THL:n toiminnasta

STM antaa vuosittain kannanottonsa THL:n edellisen vuoden toiminnasta laitoksen tilinpäätöksen ja siihen kuuluvan toimintakertomuksen perusteella. Lisäksi kannanotto koskee niitä toimenpiteitä, joihin THL:n tilinpäätös ja siitä annettu Valtiontalouden tarkastusviraston tilintarkastuskertomus ja vuosiyhteenveto sekä muut selvitykset antavat aihetta.

Tulossopimukset ja tulostavoitteet

Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat

Muualla palvelussa