Talous ja suunnittelu

THL:n rahoitus

THL:n keskeiset rahoituslähteet ovat valtion talousarviosta tuleva budjettirahoitus, yhteisrahoitteinen toiminta ja maksullinen palvelutoiminta.

Budjettirahoitus 2023

THL:n perustoiminnan talousarviorahoitus oli 81,2 miljoonaa euroa.

Yhteisrahoitteinen ja yhteistoiminta 2023

Yhteisrahoitteisen ja yhteistoiminnan tuotot olivat yhteensä 39,2 miljoonaa euroa.

Yhteisrahoitteisella toiminnalla tarkoitetaan rahoitusta, joka saadaan laitoksen ulkopuoliselta taholta ilman velvoitetta luovuttaa rahoittajalle välitöntä vastiketta. Yhteisrahoitteisella toiminnalla rahoitetaan tutkimus- ja kehittämishankkeita.

10 suurinta yhteisrahoittajaa vuonna 2023 (miljoonaa euroa)

  • sosiaali- ja terveysministeriö (15,4)
  • Suomen Akatemia (3,6)
  • Euroopan unioni (3,3)
  • opetus- ja kulttuuriministeriö (1,2)
  • Sanofi Pasteur Inc. (0,8)
  • muu kaupunki ja kuntarahoitus (0,8)
  • Helsingin yliopisto (0,8)
  • Alko Oyj (0,4)
  • Kansaneläkelaitos (0,3)
  • University of South Florida (0,3)

Maksullinen palvelutoiminta 2023

Maksullisen toiminnan tuotot olivat 11,0 miljoona euroa.

Maksullisella palvelutoiminnalla tarkoitetaan tuotteiden ja palveluiden myyntiä joko kilpailluilla markkinoilla tai julkisoikeudellisina suoritteina omakustannushintaan. THL:n maksullinen toiminta koostuu pääosin laboratoriotutkimuksista ja -analyyseista sekä kansainvälisestä projektitoiminnasta.

Suunnittelun ja seurannan asiakirjat

Julkaisemme tällä sivulla asiakirjoja, jotka liittyvät THL:n toiminnan suunnitteluun ja seurantaan ja ovat sen tulosohjauksen kannalta olennaisia. Niitä ovat tilinpäätökset, tulossopimukset ja tulostavoitteet.

Valtion virastot ja laitokset solmivat tulossopimuksensa ja tulostavoitteensa oman hallinnonalansa ministeriön kanssa. THL solmii ne sosiaali- ja terveysministeriön (STM) kanssa.

Valtion tulosohjauksen keskeisiin suunnitelmiin kuuluu myös talousarvio, jonka päättää eduskunta.

Myös THL:n strategialla on tärkeä rooli laitoksen toiminnan ohjauksessa.
THL:n strategia

THL:n tilinpäätökset

Tilinpäätös kokoaa vuosittain yksiin kansiin keskeistä tietoa esimerkiksi toimintamme taloudesta, tuloksellisuudesta, vaikuttavuudesta sekä henkilöstöasioista. Tilinpäätös sisältää myös toimintakertomuksen.

Vanhemmat tilinpäätökset (Julkari.fi)

STM:n tilinpäätöskannanotot THL:n toiminnasta

STM antaa vuosittain kannanottonsa THL:n edellisen vuoden toiminnasta laitoksen tilinpäätöksen ja siihen kuuluvan toimintakertomuksen perusteella. Lisäksi kannanotto koskee niitä toimenpiteitä, joihin THL:n tilinpäätös ja siitä annettu Valtiontalouden tarkastusviraston tilintarkastuskertomus ja vuosiyhteenveto sekä muut selvitykset antavat aihetta.

Tulossopimukset ja tulostavoitteet

Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat

Muualla palvelussa