Vaikuttamistavoitteet

Haluamme THL:ssä vaikuttaa yhteiskunnan ja kansalaisten kestävyyteen, varautumiseen ja resilienssiin.

Tällä sivulla esittelemme tavoitteemme ja ehdottamamme yhteiskunnalliset toimenpiteet niiden toteuttamiseksi.

Tavoitteemme

 • nostaa planetaarinen terveys ja hyvinvointi eli ihmisten ja luonnon keskinäisriippuvuus keskiöön
 • ehkäistä päihteistä ja riippuvuuksista koituvia haittoja
 • tukea nuoren mielen hyvinvointia
 • vahvistaa kokonaisturvallisuutta.

THL:n vaikuttamistavoitteet jakautuvat teemojen kestävyys, resilienssi ja varautuminen alle. Kuhunkin teemaan yhdistyy tavoitteita, joita tahdomme edistää.

Planetaarinen terveys ja hyvinvointi

Planetaarinen terveys ja hyvinvointi tarkoittaa, että luonnonjärjestelmien hyvinvointi on kaiken hyvinvoinnin taustalla.

Ihmisen ja luonnon terveys ja hyvinvointi ovat väistämättä riippuvaisia toisistaan. Ilmastonmuutos, luontokato ja luonnon voimavarojen ylikulutus vaikuttavat ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin kaikkialla.

Vastavuoroisesti voimme vaikuttaa elinympäristöömme elintavoillamme ja valinnoillamme, joilla tuetaan sekä ihmisten että luonnon terveyttä ja hyvinvointia.

THL:n tavoitteena on tukea terveellistä ja kestävää elämäntapaa. Planetaarinen terveys ja hyvinvointi luo pohjan kestävälle kehitykselle, ja siksi se on nostettava päätöksenteon ytimeen.

Ehdottamamme toimenpiteet

 1. Planetaarisen terveyden ja hyvinvoinnin toimintojen koordinaatio valtioneuvostolle, johtovastuu ministeriöön.
 2. Verotukselliset keinot terveellisten ja kestävien valintojen tukemiseksi: sokerivero, rasvavero ja suolavero.
 3. Yhdyskuntasuunnittelu ja kannustimet tukemaan liikunnallista elämäntapaa, kuten työ- ja koulumatkaliikuntaa sekä luontoliikuntaa.
 4. Kestävien ja terveellisten valintojen lisääminen joukkoruokailussa ja ruokatuotannossa.
 5. Kestävyys- ja terveysnäkökulmien huomiointi energiaratkaisuissa.

Päihteet ja riippuvuudet

Tavoitteemme on ehkäistä päihteiden ja riippuvuuksien aiheuttamia haittoja ja eri aineiden käytön kasvua.

Haluamme varmistaa riittävän aikaisen hoitoon pääsyn sekä yhdenvertaisen pääsyn päihde- ja riippuvuuskuntoutukseen. Hoidon vaikuttavuutta on tärkeää lisätä.

Tavoitteenamme on myös vähentää stigmaa, joka kohdistuu päihteitä käyttäviin ihmisiin tai heihin, joilla on mielenterveyden ongelmia.

Ehdottamamme toimenpiteet

 1. Alkoholin saatavuuden ja hinnan sääntely säilyttämällä myynnin yksinoikeusjärjestelmä.
 2. Huumeiden käytön dekriminalisoinnin sekä käyttöhuoneiden pilotoinnin vaikutusten arviointi.
 3. Päihde- ja riippuvuusstrategian tehokas toimeenpano ja riittävä rahoitus.
 4. Matalan kynnyksen päihde-, riippuvuus- ja mielenterveyspalveluiden lisääminen.

Nuoren mielen hyvinvointi

Tavoitteenamme on vahvistaa lasten ja nuorten positiivista mielenterveyttä sekä kaventaa hyvinvointieroja.

Haluamme vahvistaa mielen hyvinvointia rakentavia arjen rakenteita ja matalan kynnyksen palveluita perustasolla. Tavoitteemme on myös vahvistaa nuorten ja sote-ammattilaisten mielenterveystaitoja ja -osaamista.

Ehdottamamme toimenpiteet

 1. Lasten, nuorten ja perheiden turvallisen arjen tukeminen. Kehitetään ja toimenpannaan segregaatiota ehkäisevä ja osallisuutta lisäävä Suomen mallin laajennus.
 2. Varmistetaan varhaiskasvatuksen ja koulujen riittävät resurssit sekä perheiden tukipalvelut eli neuvola, perhetyö ja kotipalvelu.
 3. Lasten ja nuorten kanssa toimivien aikuisten mielenterveysosaamisen lisääminen ammatillisten tutkintojen sisällöissä sekä täydennyskoulutuksessa.
 4. Lapsiperheköyhyyden vähentäminen. Tavoite huomioidaan myös sosiaaliturvauudistuksessa.
 5. Yhteiskunnallisten päätösten mielenterveysvaikutusten arviointi ennen ja jälkeen päätösten tekemisen.

Kokonaisturvallisuus

Tavoitteenamme on vahvistaa yhteiskunnan sosiaalista kestävyyttä sekä resilienssiä ja valmiutta sosiaali- ja terveysalalla.

Varaudumme kansallisesti ja rajat ylittäen erilaisiin terveysuhkiin, kuten pandemioihin, infektiotauteihin ja kemikaaliuhkiin.

Tärkeää on myös digitaalisen turvallisuuden vahvistaminen, tiedon ja tietämyksen huoltovarmuus.

Ehdottamamme toimenpiteet

 1. Sisäisen turvallisuuden vahvistaminen ehkäisemällä ja vähentämällä yhteiskunnallisia uhkia (eriarvoisuus, väkivalta, köyhyys, päihteet) ja lisäämällä osallisuutta.
 2. Analytiikkakyvykkyyden nosto.
 3. Lääketukkukaupan jatkuvuuden turvaaminen ja roolin täydentäminen (RescEU).
 4. Roolien ja vastuiden selkeytys ja yhteistyön varmistaminen eri viranomaisten kesken.
 5. THL terveysuhkien harjoituskeskukseksi.
 6. Sosiaali- ja terveydenhuollon kyberturvallisuuskeskus.