Aikuisten terveys,- hyvinvointi- ja palvelututkimus (ATH)

Suomalaisen aikuisväestön terveyttä ja hyvinvointia seurattiin Aikuisten terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimuksen (ATH) avulla vuosina 2010–2017. ATH-tutkimuksen tavoitteena oli seurata hyvinvoinnissa ja terveydessä tapahtuneita muutoksia väestöryhmittäin ja alueittain. Tutkimus tuotti tietoa myös terveyspalveluiden tarpeesta, käytöstä ja koetusta riittävyydestä. ATH-tutkimus on ollut tärkeä väline kansallisen terveyspolitiikan arvioinnissa ja suunnittelussa. Tietoa on myös hyödynnetty alueiden ja kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Tutkimuksen kohteena olivat yli 20-vuotiaat suomalaiset. Otoksen laajuus on vaihdellut vuosittain. Otoskokoa kasvatettiin yhteistyössä alueiden ja kuntien kanssa niin, että muutoksia voitiin seurata myös kunta- ja aluetasolla. ATH-tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin posti- ja verkkokyselynä.

Kunnilla ja alueilla oli mahdollisuus tulla mukaan tutkimukseen yhteistyössä THL:n kanssa ja kerätä erillisotos alueensa tarpeiden mukaan. ATH-tutkimus loi kunnille ja kuntayhtymille sekä alueellisille ja kansallisille toimijoille edellytykset seurata väestön hyvinvointia ja terveyttä.

Syksystä 2017 alkaen ATH-tutkimus jatkui nimellä FinSote-tutkimus.

ATH-tutkimuksen tulokset

ATH-tutkimuksen tulokset on raportoitu THL:n ylläpitämässä, kaikille avoimessa ja maksuttomassa Terveytemme-palvelussa. Tuloksia voi tarkastella palvelussa väestöryhmittäin sukupuolen, ikäryhmän tai koulutusryhmän mukaan.

Terveytemme-palvelu

ATH-tutkimuksen indikaattoreita on Sotkanet-indikaattoripankissa. Sotkanettiin on raportoitu myös pitkän aikavälin tuloksia alkaen AVTK-tutkimuksen vuodesta 1990.

Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet

Yhteyshenkilöt

Suvi Parikka
Vastaava tutkija
Sähköposti: [email protected]

Timo Koskela
Erikoissuunnittelija
Sähköposti: [email protected]