Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys (AVTK)

Työikäisten (15−64-vuotiaat) terveyttä ja elintapoja seurattiin vuosittaisten AVTK-postikyselytutkimuksien avulla vuodesta 1978 alkaen vuoteen 2014 saakka. AVTK-tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa työikäisen väestön elintavoissa tapahtuneita muutoksia. Eri vuosien tulokset ovat olleet keskenään vertailukelpoisia, joten tutkimuksien avulla voitiin seurata sekä pitkän että lyhyen aikavälin muutoksia.

AVTK-tutkimus on ollut tärkeä työväline terveyspoliittisessa suunnittelussa, ja sitä hyödynnetään myös monissa tieteellisissä tutkimuksissa. Väestöryhmittäin kerättyä tietoa on käytetty lisäksi muun muassa erilaisten terveyttä edistävien ohjelmien suunnittelussa. 

Vuodesta 2015 alkaen AVTK-tutkimus tuli osaksi Aikuisten terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimusta (ATH), jonka avulla seurattiin hyvinvoinnin ja terveyden muutoksia väestössä ja eri väestöryhmissä.

AVTK-tutkimuksen raportit

AVTK-tutkimuksen raportit maakunnittain

Kyselylomakkeet

Kyselylomakkeet löytyvät AVTK-tutkimuksen raporttien lopusta liitetiedostona.