Analytiikkaosaamisverkosto

Hyteairon logo roboteilla, hyvinvoinnin ja tekoäly ja robotiikka-ohjelma. Kotona asuminen (KATI-ohjelma)(boldattuna), Keskusteleva sote-tekoäly ja Tekoäly analytiikassa.

Analytiikkaverkoston tavoite ja toiminta 

Kansallisen analytiikkaverkoston toiminnan tavoitteena on saattaa terveyden data- ja tekoälypohjaisten ratkaisujen kehittämistyön parissa työskenteleviä organisaatiota ja ihmisiä yhteen ja luoda yhteinen käsitys datan tehokkaammasta käytöstä, tekoäly-avusteisesta tietojohtamisesta sekä data-pohjaisten palvelumallien kehityksestä. 

Verkoston tehtävänä on tukea erityisesti tiedolla johtamisen kehitysohjelmien (Toivo-ohjelman, Valtava-hankkeen, Tulevaisuuden Sote-keskushankkeen toimia) sekä toisiolain TKI yhteistyön kehitystä tekoälyn hyödyntämisessä tutkimuksessa. Verkosto tuottaa myös näkemyksen tekoälyyn perustuvan analytiikan uusista osaamisvaatimuksista sekä ehdotuksia osaamisen kehittämisestä sekä hakee referenssejä ja kumppanuuksia tähän kehitykseen kansainvälisistä verkostoista. 

Tekoäly sote-tiedolla johtamisessa -tilannekuvaraportti

HyteAiron Tekoäly-analytiikassa-verkoston toiminnan keskiössä on tuottaa näkemystä terveysdatan tehokkaammasta toisiokäytöstä ja tarkastella tekoälyn ja edistyksellisen analytiikan hyödyntämisen osaamisen tilannekuvaa tietojohtamisessa ja datalla tuettujen palvelumallien kehityksessä. Tilannekuvan muodostamiseksi on kerätty kyselytutkimuksella käynnissä olevia kokeiluja, haastateltu aihealueen parissa työskenteleviä henkilöitä, tehty selvityksiä ja järjestetty keskustelutilaisuuksia.

Tämänhetkistä tilannetta on kuvattu Tekoäly sote-tiedolla johtamisessa -tilannekuvaraportissa. Raporttiin on koostettu johtopäätöksiä ja suosituksia myös verkostomaisen toiminnan jatkosta.

Linkki Tekoäly sote-tiedolla johtamisessa -tilannekuvaraporttiin (pdf 758 kt)

Tiedon hyödyntäminen kotihoidon ratkaisuissa

Kotihoidon ja kotona käytettävien laitteiden ja sovellusten tuottamien seurantatietojen tietopohjan ja tietojen hyödyntämisen osalta tehtiin haastattelututkimus Kati-ohjelman hankkeissa. Haastatteluilla kartoitettiin hankkeiden taustaorganisaatioiden ja hanketoimijoiden näkemystä ja valmiuksia seurantalaitteiden tuottaman datan hyödyntämisestä toisiokäytöstä ja mahdollisuuksista hyödyntää koneoppimista/tekoälyä tulevaisuuden palvelunohjauksessa ja ennakoinnissa. Tiedon hyödyntäminen kotihoidon ratkaisuissa -raportissa on avattu haastatteluiden tuloksia.

Linkki Tiedon hyödyntäminen kotihoidon ratkaisuissa -raporttiin (pdf 1,3 Mt)

Tekoäly analytiikassa -työryhmän työ jatkuu HYTKI Hyvinvointi- ja terveysdatan kansallinen innovaatioekosysteemi -toiminnassa 

HyteAiro-ohjelmassa käynnistyneet verkostot luovat hyvän pohjan verkostomaisen yhteistyön jatkolle. Tekoäly Analytiikassa -työryhmä on jatkokehittänyt verkostomaisen yhteistyön konseptia. Verkostoyhteistyön rakentamisen kulmakiviksi on nostettu innovaatioekosysteemipohjainen kehittäminen. HyteAiro-ohjelman vaikuttavuuden lisäämiseksi on yhteistyötä laajennettava alueille, jossa toimijat voivat edistää omilla toimillaan datan hyödyntämispotentiaalia sekä tekoälypohjaista kehittämistä osana terveysalan innovaatioekosysteemitoimintaa.

Yhteistyötä vahvistetaan TEM:n alueiden välisen verkostoyhteistyön tukemiseen kohdistettavalla rahoituksella Hyvinvointi- ja terveysdatan kansallinen innovaatioekosysteemi (HYTKI) -hankkeessa. Hankkeen toimilla edistetään Tekoäly sote-tiedolla johtamisessa -raportin suosituksia. Tavoitteena on nostaa ja pitää Suomi yhtenä johtavista digitaalisen terveyden ja hyvinvoinnin datapohjaisen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan ekosysteemeistä Euroopassa. Datakyvykkyyden kasvattaminen ja hyödyntäminen hyvinvoinnin ja terveyden toimialalla on priorisoitu verkoston tärkeimmäksi yhteiseksi temaattiseksi kokonaisuudeksi ja aluekehittämisen painopisteeksi, ja siksi kansallinen yhteistyö on perusteltua.

Linkki HYTKI-hankkeen sivuille (Oulun yliopisto)

Selvitys toisiolain vaikutuksista tutkimukseen ja data-analytiikan sovelluksiin

Analytiikkaverkosto on toteuttanut sosiaali- ja terveysministeriön (STM) tilaamana selvitysprojektin, jonka tavoitteena oli kartoittaa toisiolain ja siihen liittyvien määräysten vaikutusta tekoälyteknologioihin liittyvään tutkimustoimintaan. Projektin tulokset ja jatkotoimenpidesuositukset koostava raportti keskittyy potentiaalisten teknologioiden ja ratkaisujen tunnistamiseen ja niihin liittyvien rajoitteiden selventämiseen. Lisäksi raportissa haetaan näkökulmia uusien ratkaisujen tukemiseen, niin lupien kuin myös tietoturvallisten käyttöympäristöjen kehittämisen kannalta. Raportti toimii myös pohjana päätettäessä tarvittavista toimenpiteistä datan toisiokäytön potentiaalin hyödyntämisessä nyt ja tulevaisuudessa sekä lähtökohtana STM:n tuleville selvityksille sote-tiedon hyödyntämisestä toisiolain puitteissa tiedolla johtamisen ja resursoinnin näkökulmasta.

Linkki selvitysprojektin raporttiin 
Selvityksen tuloksia ja jatkotoimenpidesuosituksia esitellään tarkemmin seuraavassa Analytiikkawebinaarissa 18.3.2021

Analytiikkaverkoston webinaarit

Analytiikkaverkosto järjestää webinaareja eri teemoista liittyen datan ja analytiikan hyödyntämiseen terveysalalla. Niissä esitellään hyviä käytäntöjä, uusimpia ratkaisuja ja selvitettyjä haasteita datan ja tekoälyanalytiikan hyödyntämiseen liittyen. 

Seuraa ilmoittelua webinaareista Hyteairon verkostokirjeissä sekä Analytiikkaverkostoa vetävän Oulun yliopiston DigiHealth Hubin sivuilta.

Linkki Oulun yliopiston DigiHealth Hubiin

Mikäli haluat päästä esittelemään omaa projektiasi webinaareissa, vastaa analytiikkaverkoston kyselyyn (kts. alla). Aiempien webinaarien teemoina on ollut mm. datan poimintaan sekä regulaatioon liittyviä haasteita ja ratkaisuja.

Tallenne Hyteairo Analytiikkaverkoston webinaarista 28.10.2020

Käy vastaamassa Analytiikkaverkoston kyselyyn

Oletko mukana terveyteen ja hyvinvointiin liittyvässä dataa ja tekoälymenetelmiä hyödyntävässä projektissa, josta haluaisit kertoa muille aihealueen toimijoille? Oletko kehittänyt niihin liittyvän ratkaisun, josta alan toimijoiden olisi tärkeää tietää?

Hyteairo-ohjelman analytiikkaverkoston yhtenä tehtävänä on tiedon kerääminen ja välittäminen datan hyödyntämiseen ja analytiikkaan liittyvistä kokeiluista ja ratkaisuista. Tätä tiedon keräämistä ja välittämistä varten olemme järjestäneet kyselyn kokeilujen ja ratkaisujen kartoittamiseksi. Kyselyn vastauksista koostetaan katsauksia meneillään olevista ja uusista projekteista ja tehdään nostoja onnistuneista ratkaisuista ja hyödyllisistä opeista.

Tietoa välitetään Hyteairon ja Oulun yliopiston DigiHealth Hubin viestintäkanavissa. Lisäksi kyselyn vastauksista poimitaan projekteja esittäytymään Analytiikkaverkoston webinaareihin.

Verkoston jäsenet

HyteAiro -ohjelmaan on perustettu alatyöryhmä, joka määrittelee osaamisverkoston yhteistyön toimintamallin, ohjausrakenteen ja sen toteuttamissuunnitelman ja toteuttaa verkoston tehtäviä. Alatyöryhmän koordinaatiovastuu on Oulun yliopistolla.

Heidi Anttila, erikoistutkija, Hyteairo-ohjelma, THL
Päivi Haho, yliopettaja, terveysteknologia ja robotiikka, Metropolia
Pirjo Mustonen, kehittäjäylilääkäri, sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri, työelämäprofessori (terveysdatan hyödyntäminen) 2018-04/2020
Erkki Jantunen, Specialist, knowledge management, DigiFinland Oy
Juha Pajula, Research Scientist, Smart Health, VTT
Maritta Perälä-Heape, työelämäprofessori (Tietopohjaiset terveys- ja hyvinvointiratkaisut ja innovaatioekosysteemit), Oulun yliopisto, OuluHealth ekosysteemi
Juuso Rahkola, analytiikkayksikön päällikkö, Tietopalvelut, Kela
Simo Särkkä, Associate Professor and Academy Research Fellow with Aalto University, AI for Health coordination at FCAI
Antti Tuomi-Nikula, kehittämispäällikkö, avoin data, THL
Aaro Viertiö, Data Science & Open Data, Kela
Antti Vikström, Senior Specialist, Findata
Veera Virta, koordinaattori ja viestintä, DigiHealth Hub, Oulun yliopisto
Satu Väinämö, kehityspäällikkö, DigiHealth Hub, Oulun yliopisto

Analytiikkaosaamisen kansallisen verkostoyhteistyön taustaa

Analytiikka kattaa kaiken perinteisestä tilastotieteellisistä menetelmistä edistykselliseen analytiikkaan. Edistyksellistä analytiikkaa ovat esimerkiksi koneoppiminen, tekoäly, ohjelmistorobotiikka, tekstianalytiikka, IOT-analytiikka ja big data -analytiikka. Edistyksellinen analytiikka voi parantaa eSote-palvelujen tietojohtamisen kehittymistä nopeuttaa koneavusteisen päätöksenteontuen käyttöönottoa palvelutuotannossa auttaa datastrategioiden luomista osaksi datapohjaista palvelukehittämistä esimerkiksi uusien ennustemallien ja sairastumisriskien ennakointiin STM ja Oulun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta ovat tehneet selvityksen terveys-ja hyvinvointialan analytiikkaosaamisen kehittämisestä Suomessa. Selvitys tehtiin osana EAKR-rahotteista DigiHealth Hub –hanketta.

Linkki DigiHealth Hubiin

Selvityksen perusteella todettiin analytiikkaosaaminen ja sen kehittämisen olevan pistemäistä, eikä selkeää näkemystä hyvistä käytännöistä ja analytiikan edistysaskelista vielä ole. Laaja-alaisen terveys- ja hyvinvointitiedon hyödyntäminen vaatii osaamisen kehittämistä erityisesti edistyksellisen analytiikan osalta. Selvityksen tulosten kannustamana luotiin Hyteairo analytiikkaverkosto - hyvinvointi- ja terveysalan analytiikkaosaamisen kehittämisen verkostomainen toimintamalli. Verkostomainen yhteistyö edistää kansallisia tietojohtamisen strategioiden toimeenpanoa sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan vahvistamista.

Lisätietoja

Maritta Perälä-Heape
Työelämäprofessori, Tietopohjaiset terveys- ja hyvinvointiratkaisut ja innovaatioekosysteemit
Oulun yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
[email protected]