Keskusteleva tekoäly sotessa

Hyteairon logo roboteilla, hyvinvoinnin ja tekoäly ja robotiikka-ohjelma. Kotona asuminen (KATI-ohjelma), Keskusteleva sote-tekoäly (boldattuna) ja Tekoäly analytiikassa.

Sotebotti-verkoston koordinointi on siirtynyt vuoden 2022 alussa Kelalle.
Lisätietoa verkostosta (Kela)

Tausta ja yhteistyö

Keskusteleva tekoäly on yksinkertaisimmillaan ihmisen ja koneen tekstillä tai puheella käytettävä vuorovaikutusrajapinta. Tekoäly on opetettu ymmärtämään ihmisen käyttämää kieltä, usein ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta syntyneellä koulutusdatalla. Tekoäly voi oppia rajattomasti uusia asioita, mutta oppiakseen se vaatii dataa, jolla sekä opetetaan että testataan opittua.

Hyteairo-ohjelma haluaa tukea ja edistää keskustelevan tekoälyn hyödyntämistä sosiaali- ja terveydenhuollossa kansallisesti. Olemme avanneet yhteistyössä AuroraAI-ohjelman kanssa Slack-alustalle kanavan, jossa tavoitteena on luoda innovaatioverkosto mm. yhteiskehittämiseen, tiedon ja kokemusten jakamiseen sekä tapahtumien suunnitteluun keskustelevan tekoälyn teemasta.
Linkki Slack-alustalla olevaan kanavaan

Hyteairo on tuottanut alkuvuodesta 2020 selvityksen keskustelevan tekoälyn hyödyntämisestä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Selvityksessä käytiin läpi käytössä olevia ratkaisuja ja luotiin strategiaa teknologian potentiaalin kansalliselle hyödyntämiselle. Accenture toteutti selvityksen Hyteairon toimeksiannosta.
Keskustelevan tekoälyn rooli sosiaali- ja terveydenhuollossa (pdf 1,19 Mt)
Keskusteleva tekoäly sotessa - tiivistelmä (pdf 264 kt) 

Selvityksen mukaan keskusteleva tekoäly on suomalaisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa vielä alkutekijöissään. Ratkaisut olivat pääsääntöisesti asiakaspalvelun virtuaaliassistentteja, joita käytetään asiakkaiden ja potilaiden yleiseen neuvontaan ja opastamiseen. Kehitys on ollut toistaiseksi organisaatiolähtöistä ja pistemäistä. 

Selvityksen mukaisesti Hyteairo on perustanut Sotebotti-verkoston kehittämään keskustelevaa sote-tekoälyä Suomeen.

Sotebotti-verkoston tavoite ja toiminta

Sotebotti-verkoston tavoitteena on parantaa sosiaali- ja terveyspalveluiden vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta yhdistämällä sote-toimijoita, mutta myös purkaa hallinnollisia siiloja. Tekoäly, tai paremminkin tukiäly, ei korvaa ihmistä vaan tukee ihmisen toimintaa. Se antaa ihmiselle mahdollisuuden tehdä entistä vaikuttavampaa työtä ja kohdentaa henkilöresursseja asiakkaalle monimutkaisempiin ja työntekijälle mielekkäämpiin tehtäviin.

Keskustelevan tekoälyn kansallinen kehittäminen asettuu luontevasti myös osaksi jo käynnissä olevia kehittämishankkeita. Kansallinen AuroraAI-ohjelma tarjoaa rakenteen verkoston luomiselle ja yhteiskehittämiselle sekä yhdessä oppimiselle.
Kansallinen tekoälyohjelma AuroraAI 

Verkoston tehtävänä on tukea erityisesti oikeanlaista viestintää tekoälystä ja sen roolista palveluiden toteuttamisen avustamisessa sekä hälventää kentän pelkoja bottien käyttöön.  Viestintään kuuluu olennaisesti myös Hyteairon keskustelevan tekoälyn nykytilaa koskeva tiedon vaihto ja tiedon levittäminen. Tietoa välitetään Hyteairon viestintäkanavissa.

Verkosto pyrkii määrittämään Hyteairon keskustelevan tekoälyn kansallisen suunnan ja tavoitetilan sote-puolelle, tunnistaa yhteydet keskeisiin kansallisiin bottihankkeisiin, synnyttää uusia ideoita kehityksen tueksi sekä edistää ikäbotin kehittämistä tuomalla verkoston sote-asiantuntijat yhteen bottiaiheen ympärille. 

Käy vastaamassa Sotebotti-verkoston kyselyyn (kysely sulkeutunut)

Oletko mukana terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien palveluiden kehittämistyössä? Kiinnostaako sinua tekoälyavusteiset digitaaliset palveluapurit toiminnan tukemisessa? Mietitkö voisiko sinun palvelussasi olla hyödyksi ohjaus- ja neuvontapalvelut, jotka voisi hoitaa sotebotti? Hyteairo-ohjelman sotebotti-verkoston yhtenä tehtävänä on tiedon jakaminen bottihankkeiden läpiviennistä, tukemisesta, tekoälystä ja sen roolista palveluiden toteuttamisen avustamisessa. Haluaisimmekin nyt tietää millaisiin asioihin meidän tiedottamisessamme, ja verkoston toiminnassa tulisi kiinnittää huomiota.

Sotebotti-verkoston tietosuojaseloste

Terveiset Sotebotti-verkoston tietoiskuista!

Käy lukemassa tiiviit koonnit syksyn 2021 tietoiskuista:

18.8.21 seuraajien 1. tietoisku, jonka aiheena oli 
tekoälyn ja bottiratkaisujen mahdollisuudet, Pasi Lehtimäki, Gofore

14.10.21 seuraajien 2. tietoisku, jonka aiheena oli
Kela-Kelpo chattirobottiRiikka Lindroos-Järvitalo, Kela

15.12.21 seuraajien 3. tietoisku, jonka aiheena oli
ohjelmistorobotiikan käyttö palvelutuotannossa, Case Kelan etuuskäsittely, Niklas Collin, Kela

Yhteenvetoa verkoston merkityksestä

Viimeisimmässä aktiivisten toimijoiden työpajassa 1.9. käsiteltiin verkoston merkitystä, ja sen myötä nousi esille seuraavia ajatuksia verkoston merkityksestä niin työpajassa kuin verkoston työtilassa.

  • Voimme olla vaikuttamassa lakien ja asetusten muuttamiseen; niitä ei pidä nähdä esteenä, vaan mahdollisuutena antaa keinoja toteuttaa uudenlaisia ratkaisuja palvelujen kehittämiseksi, kunhan muutos tukee tavoitteita. ”Digitaalisen minän kohdalla olisi tärkeää saada kuntoon ihmisen puolesta toimivien työntekijöiden ja ammattilaisten mahdollisuus toimia. Jo pankkitunnuksilla tapahtuva tunnistautuminen on monelle liian korkea kynnys.”
  • Voimme auttaa asiakasymmärryksen ja ihmisten elämäntilanteiden monimuotoisuuden pitämistä tärkeänä bottikehittämisessä; eri sidosryhmien tarpeet asiakkaiden itsensä, läheisten ja työntekijöiden kertomana, ”MyData -henkinen tai yhdistelty tilannekuva on välttämätön, muuten asiakaslähtöinen lähestyminen ei onnistu”
  • Voimme lisätä ymmärrystä siitä mihin kaikkeen voimme käyttää bottiratkaisuja; ”Se kuinka moneen asiaan botit liittyvät, voivat liittyä ja olla avuksi elämän eri vaiheissa”, ”Tarvittaisiin palvelutarpeen itsearviointi-ratkaisuja, ei pelkästään ohjausta.”
  • Voimme vähentää häiriökysynnän syntymistä palveluissa; kohdentamalla botit palveluihin/palveluiden osiin, jotka voidaan automatisoida (mm. kartoitus, ohjauspalvelut, muistutukset jne.), ”automatisointi on välttämätöntä, kun palveluja halutaan tehostaa ja henkilöstökuluja hillitä. Automatisointi varmasti pystyisi palvelemaan isoa osaa väestöstä nopeammin ja paremmin kuin takaisinsoittopalvelut tai  uusintakäynnit. Tämä ei tietenkään poissulkisi erityisryhmien tuettuja palveluita, joita tänäkin päivänä järjestetään.””Sosiaalipuolella tiedon haravointi ja priorisoiminen voisi tehostua tietyiltä osin ja sitä kautta lisätä tasa-arvoisuutta. Näin myös työntekijöiden työkuormaa tiedonkäsittelyn osalta saataisiin vähenemään, kun sähköiset palvelut tekisivät sitä jo ennalta.”

Lisätiedot

Katri-Leena Launis
Johdon konsultti, Kela
p. 050 464 7013
[email protected]

Maria Di Piazza
Verkostokoordinaattori
p. 050 357 6658
[email protected]