Edistäminen ja ehkäisy

Mielenterveysstrategia 2020-2030.

Toteutus

Hanketyö

Mielenterveysstrategiaa toteutetaan käytännössä valtion rahoittamilla hankkeilla, joilla vahvistetaan mielenterveysosaamista kunnissa, ehkäistään itsemurhia ja tuetaan työllistymistä. Hankkeissa tehdään hyvin monenlaista: juurrutetaan hyviä toimintatapoja, levitetään tietoa mielenterveydestä, edistetään mielenterveyttä, vahvistetaan osaamista, vähennetään stigmaa ja toteutetaan laatuperusteista työhönvalmennusta. Hankkeiden toimikausi on 2020–2022.

Lisätietoa hankkeiden työstä sekä linkit hankkeiden verkkosivuille ja sosiaalisen median kanaviin löydät hankekokonaisuuksien sivuilta:

Vuoden 2022 aikana hankkeet julkaisevat Innokylä-sivustolla toimintamalleja, joissa hankkeissa kehitettyä toimintaa ja hyviä käytäntöjä kuvataan tarkemmin.
Mielenterveysstrategia Innokylässä (Innokyla.fi)

Strategiaan kuuluu lisäksi kolme erillishanketta, joiden tehtävät liittyvät asiakaspalautteen keräämiseen mielenterveys- ja päihdepalveluissa sekä psykiatrisessa sairaanhoidossa, verkko-opetusmateriaalin luomiseen haastaviin vuorovaikutustilanteisiin sekä NEET-nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelujen uudistamiseen, mielenterveysoikeuksiin sekä syrjäytymisen ehkäisyyn.
Strategian erillishankkeet

Tuloksia vuodelta 2021

Mielenterveysosaamisen vahvistaminen kunnissa

Mielenterveysosaamisen vahvistaminen kunnissa – hankkeissa tavoitteina on lisätä ammattilaisten osaamista mielen hyvinvoinnin tukemisessa, avun tarpeen tunnistamisessa  ja huolen puheeksi ottamisessa. 

Tavoitteeseen on päästy muun muassa järjestämällä erilaisia koulutuksia ja tilaisuuksia. Vuoden 2021 aikana koulutuksia ja muita tilaisuuksia järjestettiin eri hankkeissa yhteensä yli 100. Näissä tilaisuuksissa oli yhteensä noin 2300 osallistujaa.

Aiheita ovat olleet muun muassa

  • mielen hyvinvoinnin tukeminen
  • mielenterveyden ensiapu
  • kiusaamisen vähentäminen ja
  • kulttuurinen kompetenssi. 

Myös kuntalaisille ja muille kohderyhmille (oppilaat, vanhemmat, vapaaehtoiset) on järjestetty tilaisuuksia oman tai toisen mielen hyvinvoinnin edistämisessä. 

Itsemurhien ehkäisy 

Itsemurhien ehkäisy- hankkeissa koulutetaan ammattilaisia itsemurhariskin havaitsemiseen ja itsemurhariskissä olevan kohtaamiseen liittyviä taitoja. Hankkeissa on järjestetty yli 40 koulutusta, joissa koulutettavia on ollut melkein 2 000. 

Teemoina tilaisuuksissa on ollut muun muassa 

  • itsetuhoisuuden puheeksi ottaminen
  • turvasuunnitelman tekeminen
  • itsemurhaa yrittäneen hoito – Käypä hoito – suosituksen sisältö ja
  • mielenterveyden ensiapu. 

Hankkeiden toiminnan tuki

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tukee hankkeiden toimintaa järjestämällä erilaisia koulutus- ja verkostoitumistilaisuuksia, työpajoja ja seminaareja, keräämällä, levittämällä ja julkaisemalla tietoa, sekä viestimällä strategian tavoitteista myös laajemmin eri kanavissa. Lisäksi tuotamme ja päivitämme materiaaleja konkreettisen asiakastyön tueksi.

Hankekokonaisuuksien yhteyshenkilöt

Kaikki hankkeet

Outi Linnaranta
ylilääkäri
p. 029 524 7517
[email protected]

Mielenterveysosaamisen vahvistaminen kunnissa (MITO)

Saara Rapeli
erikoissuunnittelija
p. 029 524 7102
[email protected]

Itsemurhien ehkäisy (IE)

Timo Partonen
tutkimusprofessori
p. 029 524 8859
[email protected]

Pia Solin
johtava asiantuntija
p. 029 524 7332
[email protected]

IPS – Sijoita ja valmenna!

Helka Raivio
projektipäällikkö
p. 029 524 7183
[email protected]

Lue lisää

Mielenterveysstrategian väliraportti

Mielenterveysstrategian väliraportti on nyt julkaistu.

Tutustu raporttiin Julkarissa:
Mielenterveysstrategia 2020-2030 : Toimeenpanon ensimmäiset vuodet ja yhteisen tekemisen tahto (julkari.fi)