Kyselytutkimus osallisuudesta

Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke – Sokra on toteuttanut kyselytutkimuksen, jonka avulla kerätään tietoa heikoimmassa asemassa olevien työikäisten hyvinvoinnista ja osallisuudesta. Kysely järjestettiin syksyllä 2017 ja ensimmäisiä tulokset julkaistiin kesäkuussa 2018.

Kyse on väestöryhmästä, jota ei ole tavoitettu hyvin muissa väestötutkimuksissa. Tarve tutkimustietoon on suuri.

Tutkimuksella on kolme tavoitetta:

  1. lisätä tietoa heikoimmassa asemassa olevien työikäisten osallisuudesta ja koetusta hyvinvoinnista
  2. tutkia, miten osallisuuden ulottuvuudet liittyvät toisiinsa ja muokkaavat kokemusta osallisuudesta
  3. tarkastella, millaisiin ilmiöihin osallisuuden kokemukset liittyvät

Tutkimuksen avulla Sokra kehittää ihmisten kokemuksia mittaavaa osallisuusindikaattoria, jollaista ei ole aiemmin kehitetty. Sillä mitataan ihmisten osallisuuden kokemuksen yhteyttä hyvinvointiin. Indikaattoria tarvitaan muun muassa sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen vaikuttavuuden mittaamiseen. Indikaattorin validointi toteutettiin vuonna 2019 ja aihetta koskeva tutkimusartikkeli julkaistiin vuonna 2022.

Kysely järjestettiin loka-joulukuussa vuonna 2017 Euroopan sosiaalirahaston toimintalinjan 5 hankkeissa, joissa järjestetään erilaista toimintaa työelämän ulkopuolella oleville työikäisille. Kyselylomakkeita kerätiin hankkeiden tiloissa järjestettävissä aineistonkeruutilaisuuksissa osallistujilta, jotka ovat täysi-ikäisiä ja työikäisiä.
Toimintalinjan 5 hankkeet

Ensimmäiset tulokset: Työelämän ulkopuolella olevien osallisuus ja hyvinvointi

Kesäkuussa 2018 julkaistussa työpaperissa esiteltiin kyselytutkimuksesta saadut karkeat tulokset koskien työelämän ulkopuolella olevien kokemaa osallisuutta, hyvinvointia, terveyttä, aktiivisuutta ja taloudellista tilannetta.

Tulosten mukaan työelämän ulkopuolella olevilla on usein riittämätön toimeentulo ja vaikeuksia perustarpeiden tyydyttämisessä. Psyykkinen kuormittuneisuus sekä kokemukset huonosta terveydestä, yksinäisyydestä ja heikosta elämänlaadusta olivat vastaajien keskuudessa yllättävän yleisiä.

Toisaalta vastaajat luottivat julkisiin palveluihin ja osa suhtautui positiivisesti mahdollisuuksiinsa osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon eri palveluissa. He myös uskoivat muiden luottavan itseensä. Monet osallistuivat aktiivisesti järjestötoimintaan ja kokivat hankkeisiin osallistumisen hyödylliseksi.

THL-blogi 23.8.2018: Työelämän ulkopuolella olevat tuntevat yksinäisyyttä selvästi muita useammin

Tutkimus jatkuu

 

Osallisuusindikaattori oli vuonna 2019 ensimmäistä kertaa mukana muun muassa Kouluterveyskyselyssä. Osallisuusindikaattorin validoinnista julkaistiin tieteellinen artikkeli vuonna 2022.

Lue osallisuusindikaattorista ja sillä saaduista tuloksista:

Osallisuusindikaattori mittaa osallisuuden kokemusta: tutkimustuloksia

THL-blogi 12.3.2019: Nämä 10 väittämää kertovat, kuinka osallinen olet

Tietoa kyselyyn osallistuneille

Lue lisää muun muassa siitä, millaisia kysymyksiä kyselyssä esitettiin ja miten vastauksia käsitellään.
Tietoa kyselyyn osallistuville

Lähteet

Työelämän ulkopuolella olevien osallisuus ja hyvinvointi. Kyselytutkimuksen tuloksia
Lars Leemann, Anna-Maria Isola, Minna Kukkonen, Henna Puromäki, Salla Valtari & Anna Keto-Tokoi
THL, 2018 (Osallisuusindikaattorin validoinnista kerrotaan sivuilla 14–17)

Osallisuusindikaattori mittaa osallisuuden kokemusta

Lisätietoja

Lars Leemann
tutkija
puh. 029 524 7509
sähköposti: [email protected]

Anna-Maria Isola
tutkimuspäällikkö
puh. 029 524 7334
sähköposti: [email protected]

Yhteydenotot liittyen osallisuusindikaattorin käyttöön arviointitutkimuksessa:
Marko Nousiainen
arviointitutkija
p. 029 524 7225
sähköposti: [email protected]

EU-rahoitteinen

Vipuvoimaa EU:sta -logo ja Euroopan sosiaalirahaston logo.

Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke – Sokran tunnuskuva.