Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelukonsepti

Kansallinen hyte-palvelukonsepti ohjaa kehittämistyötä hyvinvointialueilla

Hyte-palvelukonsepti tukee hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen alueellista kehittämistyötä, jota tehdään Suomen kestävän kasvun ohjelman aluehankkeissa vuosina 2022–2025.

Palvelukonseptissa määritellään suunta toimintamallien ja digitaalisten palvelujen kehittämistyölle ja se noudattaa kansallisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaisarkkitehtuuria (STM 2021) . Palvelukonseptin kehittämistyön kohderyhmänä on aikuisväestö, johon lukeutuvat nuoret aikuiset, työikäiset ja ikääntyneet.

Kehittämistyössä ovat olleet mukana kaikki hyvinvointialueet ja Helsingin kaupunki sekä järjestöjä, kuntia ja kansallisia toimijoita. 

Määrittelyssä hyödynnettiin ammattilaisten ja asukkaiden näkemyksiä

Hyte-palvelukonseptin luonnokseen kerättiin kommentteja mm. hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toiminnasta ja sen kehittämisestä vastaavilta ammattilaisilta, asiantuntijoilta ja organisaation johdolta hyvinvointialueilta, kunnista ja järjestöistä keväällä 2023. Avoimen kommentointikierroksen aikana luonnoksesta saatiin lähes 200 lausuntoa, joita hyödynnettiin konseptin kehittämisessä.

THL toteutti keväällä 2023 kaksi asukastilaisuutta yhteistyössä hyvinvointialueiden kanssa. Tilaisuuksissa kerättiin asukkaiden näkemyksiä ja tarpeita, joita hyödynnettiin hyte-palvelukonseptin ja digitaalisten ratkaisujen kehittämistyössä. Asukkaiden näkemyksiä saatiin myös avoimen kommentointikierroksen kautta.

Hankkeen toteutus ja vaiheet

THL:n koordinoimaan kehittämishankkeeseen osallistuvat Sosiaali- ja terveysministeriö, Digi- ja Väestötietovirasto, DigiFinland Oy, Kela, Työterveyslaitos, aluehankkeet hyvinvointialueilla, valtionvarainministeriö, järjestöt, Terve Kunta -verkosto ja Suomen Kuntaliitto. Digitaalisia ratkaisuja kehitetään DigiFinland Oy:n ja Digi- ja Väestötietoviraston (DVV) kanssa.

Hankkeen vaiheet ovat:

  1. hyte-palvelukonseptin esiselvitys ja konseptointi (valmistunut kesäkuussa 2023)
  2. kehittäminen ja pilotointi (2023–2024) 
  3. alueelliset käyttöönotot (2024 loppuun mennessä)
  4. käyttöönoton laajentaminen ja jatkuva kehittäminen (2025–)

Valmistuneet esiselvitykset

Väestöryhmät, joiden tilanne heikkeni koronaepidemiassa  

THL julkaisi loppuvuonna 2022 selvityksen väestöryhmistä, joiden tilanne heikkeni koronaepidemian aikana erityisen paljon. Selvitys tukee näille väestöryhmille suunnattujen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelujen ja toimintojen kehittämistarpeiden tunnistamista. Selvityksessä tarkastellaan, millaisilla hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimenpiteillä ja ratkaisuilla näiden väestöryhmien hyvinvointia voitaisiin vahvistaa.
Väestöryhmät, joiden tilanne heikkeni koronaepidemian aikana : Miten ottaa huomioon haavoittuvassa asemassa olevat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä (THL 2022)

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen digiratkaisut

Selvitys kokoaa tietoa jo käytössä olevista digitaalisista ratkaisuista, joita on kehitetty hyvinvointitarkastuksiin, lähetekäytäntöihin tai palvelutarjottimen alustoiksi. Selvitys nostaa esiin palvelujen käytettävyyteen, yhdenvertaiseen saavutettavuuteen ja kokonaisarkkitehtuuriin liittyviä näkökohtia. Selvityksen toteuttivat THL, DigiFinland Oy ja Deloitte Oy. 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen digitaaliset ratkaisut (1/2023, diaesitys 2 Mt)

Katsaus digipalveluiden hyödyntämiseen liittyvistä yksilötason tekijöistä

Selvitys esittelee Suomessa kerättyä tutkimustietoa digipalveluiden käyttöön liittyvistä yksilötason tekijöistä eri asiakasryhmissä digisoveltuvuuden näkökulmasta. Työpaperi tarjoaa suuntaviivoja digisoveltuvuuden arvioinnin kehittämiselle, jotta asiakasohjaus digipalveluihin olisi mahdollisimman yksilölähtöistä ja yhdenvertaista. Selvitys on tuotettu yhteistyönä DigiIN-hankkeen kanssa.
Hyvinvointiyhteiskunnan erilaiset digipalveluiden käyttäjät – Katsaus digipalveluiden hyödyntämiseen liittyvistä yksilötason tekijöistä

Kehittämistyön lähtökohdat STM:n hankeoppaassa 

Hyte-palvelukonseptin kehittämistyön tavoite ja loppuarviointia palveleva seurantaindikaattori on kuvattu STM:n hankeoppaassa (2022): "Kehitetään ja otetaan käyttöön monialaisten palvelujen (mukaan lukien sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut sekä kulttuuri-, liikunta- ja luontoon liittyvät palvelut) integroidut toimintamallit ja digitaaliset palvelut 22 hyvinvointialueella".
Suomen kestävän kasvun ohjelma : Hankeopas STM:n toiseen valtionavustushakuun vuosille 2023–2025 (Valto)

Määrittely- ja kehittämistyötä tukee jo aiemmin julkaistu Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaisarkkitehtuuri (2021). Sen tavoitteena on tukea luotettavien, esteettömien ja helposti löydettävissä olevien digitaalisten palvelujen kehittämistä. Hyte-kokonaisarkkitehtuurin päivitystyö on käynnissä syksyllä 2023.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaisarkkitehtuuri (STM 2021)

Materiaaleja 

Videotallenteet kansallisen hyte-palvelukonseptin esittelytilaisuudesta 4.9.2023

Digikehittämistä tukevat materiaalit

Kansallisen hyte-palvelukonseptin digikehittämisestä vastaavat DigiFinland Oy ja Digi- ja väestötietovirasto. 

Yhteystiedot

Pia Hakamäki, projektipäällikkö
[email protected]

Reetta Nick, asiantuntija
[email protected]

Hyvinvointialueiden yhteyshenkilöt Hyte-palvelukonseptin kehittämisessä