Servicekoncept för främjande av hälsa och välfärd


Det nationella servicekonceptet för främjande av hälsa och välfärd styr utvecklingsarbetet i välfärdsområdena


Inom Finlands program för hållbar utveckling (RRR) utvecklar och inför alla välfärdsområden (inkl. Helsingfors stad) verksamhetsmodeller som stöder det sektorsövergripande arbetet för främjande av hälsa och välfärd samt ett digitalt serviceutbud under 2022–2025.

Målet med utvecklingsarbetet är att invånare och yrkespersoner enkelt ska hitta tjänster som främjar välfärd, arbets- och funktionsförmåga, resiliens, hälsa och delaktighet. I utvecklingsarbetet skapas också förutsättningar för sektorsövergripande kund- och servicehandledning.

Det nationella arbetet med att definiera servicekonceptet för främjande av hälsa och välfärd har sammanställts i THL:s publikation, som styr utvecklingsarbetet i välfärdsområdena. I definitionsarbetet deltog välfärdsområdena, nationella projektaktörer samt kommuner och organisationer. Dessutom hölls en öppen kommentarrunda där man fick in nästan 200 svar.

THL:s nätverk stöder medskapande 


THL erbjuder stöd, bl.a i form av nätverk, för utvecklingen inom de regionala projekten. Det nationella utvecklarnätverket för servicekonceptet för främjande av hälsa och välfärd sammanträder varje månad. Läs mer om THL:s andra nätverk (på finska). 

THL koordinerar det nationella projektarbetet och stödet för välfärdsområdena i samarbete med DigiFinland Oy och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. 

Sektorsövergripande kund- och servicehandledning tryggar smidiga servicevägar

De verksamhetsmodeller som utvecklats av välfärdsområdena stöder sektorsövergripande kund- och servicehandledning. Med sektorsövergripande avses att yrkespersoner inom social- och hälsovårdstjänsterna inte bara kan hänvisa sina kunder till tjänster inom social- och hälsovården utan också till kommunernas och organisationernas tjänster.

Kommuner och organisationer erbjuder många olika slags verksamhet som stöder hälsa och välfärd, t.ex. motions-, natur-, och kulturtjänster. 

Verktyg som stöder sektorsövergripande kund- och servicehandledning är till exempel (THL 2023):

  • Ett digitalt serviceutbud som samlar information om tjänster som stöder välfärd, delaktighet och funktionsförmåga i välfärdsområdet. Välfärdsområdena är skyldiga att ta i bruk ett digitalt tjänsteutbud före utgången av 2024.
  • Verktyg för bedömning av välbefinnande för att kartlägga välbefinnande hos kunden. 
  • Praxis för remisser (t.ex. motions- och kulturremisser).
  • Praxis (t.ex. stödpersoner och ekonomiskt stöd för deltagande) som sänker tröskeln för att delta i verksamhet som främjar välfärden. 

Välfärdsområdena ordnar också utbildning för yrkespersoner inom social- och hälsovården för att säkerställa deras kompetens när det gäller främjande av välbefinnande och hälsa.

•    Du kan läsa om välfärdsområdenas verksamhetsmodeller i Innokylä. Beskrivningarna är endast tillgängliga på finska.

Information om tjänster för främjande av hälsa och välfärd kommer i fortsättningen att finnas i en enda webbtjänst

Varje välfärdsområde ska före utgången av 2024 ta i bruk ett digitalt serviceutbud som samlar information om välfärdsområdets tjänster för främjande av hälsa och välfärd. Med serviceutbud avses en webbtjänst där invånare och yrkespersoner kan söka bland annat motions-, natur- och kulturtjänster som erbjuds av kommuner, organisationer och välfärdsområden. 

Välfärdsområdena kan ta i bruk webbtjänsten Tarmoa som utvecklats av DigiFinland Oy eller utveckla ett eget digitalt serviceutbud. Servicekonceptet för främjande av hälsa och välfärd stöder välfärdsområdena i arbetet med att utveckla det digitala serviceutbudet genom att beskriva dess centrala innehåll. Uppgifterna om tjänsterna hämtas till serviceutbudet från Suomi.fi-servicedatalagret och eventuellt från andra sammanställande tjänster.

I serviceutbudets innehåll beaktas SHM:s övergripande arkitektur för främjande av hälsa och välfärd, vars utgångspunkt är Stiglitz-kommissionens modell för välfärdens dimensioner.

Kontaktuppgifter

Pia Hakamäki
projektchef

Reetta Nick
expert
[email protected]

Välfärdsområdenas kontaktpersoner för utvecklingen av servicekonceptet för främjande av hälsa och välfärd (på finska)