Seksuaaliväkivalta

Lapsiin ja nuoriin kohdistuva seksuaaliväkivalta on vakavaa piilorikollisuutta.

Palvelujärjestelmän ja viranomaisyhteistyön on toimittava matalalla kynnyksellä ja riittävän varhain, jotta seksuaaliväkivallan aiheuttamaa vaikeaa psyykkistä, sosiaalista ja fyysistä haittaa voidaan ennaltaehkäistä ja vähentää. Seksuaaliväkivallan haittoja vähentää se, että uhrit saavat tehokasta ja yhdenvertaista apua.

Varhain aloitettu laadukas seksuaali- ja turvataitokasvatus voi suojata lasta seksuaaliväkivallalta. Turvataito- ja seksuaalikasvatus tulee räätälöidä lapsen ja nuoren tarpeiden mukaisesti. Siinä täytyy huomioida erityisen haavoittuvassa asemassa olevat lapset ja nuoret, kuten vammaiset ja toimintarajoitteiset lapset ja nuoret. 
Haavoittuvat ryhmät

Lisää seksuaalikasvatuksesta ja turvataidoista (Väkivalta ja turvataitokasvatus kodin ulkopuolisissa ympäristöissä)

Lasten ja nuorten parissa työskentelevien ammattilaisten tietämystä seksuaaliväkivallasta ja sen ehkäisystä on tarpeen parantaa, jotta he tunnistavat ilmiön herkästi ja osaavat hoitaa tapauksia tehokkaasti ja lapsisensitiivisesti. 

Seksuaaliväkivaltaa on myös digitaalisessa mediassa

Lapsi kertoo kokemastaan seksuaaliväkivallasta viranomaisille vain harvoin.

Vielä vaikeampi lapsen on kertoa seksuaaliväkivallasta, jos

  • teko on tallennettu kuvana tai videona
  • lapsi tarvitsee erityistä tukea asiasta kertomiseen esimerkiksi kehitysvamman vuoksi.

Koronapandemian seurauksena koulujen opetus siirtyi suurimmalta osin verkkoon, samoin useat lapsille ja nuorille suunnatut harrastukset. Lasten ja nuorten viettämä aika verkossa lisääntyi, mikä on voinut altistaa lapset seksuaaliväkivallalle digitaalisessa mediassa.

Jos lapseen kohdistuvaa seksuaalirikosta todistava laiton kuvamateriaali ladataan verkkoon, voi sitä olla vaikea saada sieltä kokonaan pois. Tällaisen teon uhrilla on merkittävä riski vakavaan psyykkiseen pahoinvointiin, käytöshäiriöihin tai jopa itsetuhoisuuteen.

Lasten suojeleminen seksuaalivallalta vaatii asiantuntijuutta ja moniammatillista viranomais- ja järjestöyhteistyötä sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Lapsiin digitaalisen median välityksellä kohdistetut seksuaalirikokset eivät noudata maiden rajoja. Kansainvälinen yhteistyö laittoman kuvamateriaalin poistamiseksi on nopeaa ja tehokasta.

Haitan arvioinnin laatu vaihtelee

Seksuaaliväkivallasta lapselle aiheutuneen haitan arvioinnilla tarkoitetaan lapsen yksilöpsykiatrisia tutkimuksia, jotka sisältävät tarvittaessa psykologin tutkimukset.

Lapset ovat valtakunnallisesti epätasa-arvoisessa asemassa haitan arvioinnin suhteen, sillä haitan arvioita laativien terveydenhuollon asiantuntijoiden pätevyys vaihtelee. Suomessa ei ole myöskään tietoa siitä, toteutuuko lapsen oikeusturva haitan arvioinnissa.

Lääkärit ja psykologit tarvitsevat jatkuvaa koulutusta, jotta haitan arviointi olisi laadukasta.

Seksuaaliväkivallasta voi toipua. Yhteiskunnalla on erityinen velvoite huolehtia kaikista tarvittavista toimenpiteistä, jotka tukevat lapsiuhrin selviytymistä.

Esimerkkejä teemakokonaisuuteen kootuista toimenpiteistä

  • Lisätään ensi vaiheessa seksuaaliväkivaltaan ja sen ehkäisyyn liittyvää koulutusta terveydenhoitajien ja kätilöiden perus- sekä täydennyskoulutuksen sisältöihin, huomioiden myös erityisen haavoittuvassa asemassa olevat lapset ja nuoret.
  • THL:n selvittää osana Barnahus-hanketta saatavilla olevat hoito-ohjelmat pedofiilisiä ja hebefiilisiä taipumuksia omaaville henkilöille sekä niiden asiakasmäärät vuoteen 2023 mennessä. 
  • Lapsilla ja nuorilla tulee olla tieto ja ohjeistus siitä, mistä he saavat apua seksuaaliväkivaltaan. Heidän täytyy tietää, minne he voivat ilmoittaa seksuaalisesta häirinnästä, houkuttelusta ja seksuaaliväkivallasta myös digitaalisessa mediassa.
  • Laaditaan kansallinen ohjeistus lääkäreille lääketieteellisen haitan arviointiin tilanteessa, jossa he arvioivat lapselle yksilöllisesti seksuaalirikoksesta aiheutunutta haittaa.

Lisätietoja

Joki-Erkkilä M, Salmivalli A-M, Tenhunen T, Darth M. & Lehrbäck H. 2019. Lasten ja nuorten seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisy ja haittojen minimointi. Luku 10. Teoksessa Korpilahti ym. 2019, 273–341.

Kettunen H. & Jokela S. Seksuaaliväkivalta. Teoksessa Väkivallaton lapsuus 2020‒2025 – toimeenpano ja viestintä, s. 79–104. (Korpilahti, STM 2021)

Peltola M, Lahtinen H, Peltola J. & Puura K. 2019. Haitan arviointi lapsiin kohdistuvissa seksuaalirikoksissa. Luku 12. Teoksessa Korpilahti ym. 2019, s. 517–528.

Vaaranen-Valkonen N. & Laitinen H-L. 2019. Seksuaalinen häirintä, houkuttelu ja seksuaaliväkivalta digitaalisessa mediassa. Teoksessa Korpilahti ym. 2019, s. 517–528.