Vanhuspalvelujen tila (Vanpal)

Kesto:

1.1.2013 –

Vastuuyksikkö:

Hyvinvointivaltion tutkimus ja uudistaminen

Muualla verkossa:

Tiedot kerätään järjestämisestä, toimintayksiköiden henkilöstöstä ja johtamisesta sekä asiakastasolla asiakaskokemuksesta.
Tietoa iäkkäiden palvelujen järjestämisestä, yksiköistä ja asiakaskokemuksesta seurannan, johtamisen ja päätöksen teon tarpeisiin.

Ajankohtaista

Iäkkäiden ympärivuorokautisen palveluasumisen ja pitkäaikaisen laitoshoidon henkilöstömitoituksen seuranta toteutetaan seuraavan kerran huhtikuussa 2024.
Tutustu seurannan aikatauluun ja ohjeisiin

Kotihoidon riittävyyden seuranta toteutetaan seuraavan kerran lokakuussa 2024.

Suorien tiedonsiirtojen pilotointi THL:n tiedontoimituspalvelun kautta on aloitettu ja kiinnostuneet voivat ilmoittautua mukaan pilotointiin. 
Tutustu tiedonkeruiden uudistamisen tavoitteisiin ja aikatauluun

Miksi seurantaa tehdään?

Vanhuspalvelulaki ja THL-laki velvoittavat Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta (THL) tutkimaan, seuraamaan ja arvioimaan iäkkäiden palvelujen laatua, tuottamista ja järjestämistä. THL:n tehtävänä on myös ylläpitää iäkkäiden palveluihin liittyviä rekistereitä ja tilastoja.
Vanhuspalvelulaki (Finlex)
Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (Finlex)

Miten tietoa hyödynnetään?

 • Valtakunnan tasolla tietoja käytetään vanhuspalvelulain toteutumisen arvioinnissa, strategisten tavoitteiden ja toimenpideohjelmien, kuten laatusuosituksen seurannassa
 • Valvontaviranomaiset käyttävät tietoja valvonnan tukena
 • Palvelunjärjestäjät hyödyntävät tuloksia valvontatehtävässään, palveluiden hankinnassa ja niiden toteutumisen seurannassa
 • Palveluntuottajat voivat käyttää tietoa toimintansa kehittämisessä
 • Asiakkaat ja omaiset voivat vertailla eri toimintayksiköiden tietoja.

Missä tulokset julkaistaan?

Tulokset julkaistaan tutkimusraportteina ja tietokantoina, joista käyttäjä voi itse poimia haluamaansa tietoa. 
Tutustu seurannan tuloksiin

Miten seuranta toteutetaan?

Toimintayksikkötasoiset seurannat toteutetaan sähköisillä kyselyillä iäkkäiden kotihoidon ja ympärivuorokautisen palveluasumisen toimintayksiköille. Kyselyt lähetetään noin 3 000 toimintayksikölle. 

Ympärivuorokautisen palveluasumisen henkilöstömitoitusta ja kotihoidon riittävyyttä seurattiin vuonna 2020 yhdellä kyselyllä ja vuosina 2021–2022 kaksi kertaa vuodessa. Vuonna 2023 henkilöstömitoitusta seurattiin touko- ja lokakuussa, ja kotihoidon riittävyyttä lokakuussa. Vuonna 2024 henkilöstömitoitusta seurataan huhti- ja lokakuussa, ja kotihoidon riittävyyttä lokakuussa.

Toimintayksiköiden johtamista ja toimintatapoja seurataan kyselyillä kahden vuoden välein. Edellinen kysely toteutettiin toukokuussa 2023. 

Iäkkäiden palvelujen järjestämistä seurataan kyselyllä kahden vuoden välein. Edellinen kysely toteutettiin syyskuussa 2022.

Yhteistyökumppanit

 • Aluehallintovirastot (AVI:t)
 • Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia (EOA)
 • Ihmisoikeuskeskus
 • Järjestöt
 • Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV)
 • Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy
 • Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)
 • Sosiaali- ja terveysministeriö (STM).

Rahoitus

 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
 • Sosiaali- ja terveysministeriö (STM).

Yhteystiedot

Hanna Alastalo
johtava tutkija
puh. 029 524 8609
sähköposti: [email protected]

Sari Kehusmaa
johtava asiantuntija
puh. 029 524 7914
sähköposti: [email protected]

Lisätietoa

Vanhuspalvelujen tila -tiedonkeruussa seurataan yli 3000 vanhuspalvelujen toimintayksikön henkilöstömitoitusta ja -rakennetta, asiakas- ja käyntimääriä sekä johtamista ja toimintakäytäntöjä.

Julkisten palvelujärjestäjien kyselyllä seurataan vanhuspalvelujen tilaa mm. ikäohjelman, vanhuspalvelulain ja laatusuositusten toteutumisen näkökulmasta. 

Löydät aiempien tiedonkeruiden tulokset sivulta
Julkaisut ja tiedotteet 

 

Muualla verkossa

Suunnitellun ja toteutuneen henkilöstömitoituksen laskenta perustuu tietoihin, jotka ympärivuorokautisen hoidon toimintayksiköt antavat Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle Vanhuspalvelujen tila -tiedonkeruussa.

Henkilöstömitoituksen laskeminen

Ohje välittömän ja välillisen asiakastyön määrittelystä (pdf 377 kt, Valvira ja aluehallintovirasto)

Muualla verkossa

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Kuntaliitto ovat antaneet laatusuosituksen ja poikkihallinnollisen ikäohjelman hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi.

Kansallinen ikäohjelma vuoteen 2030 – Tavoitteena ikäkyvykäs Suomi : Periaatepäätös

Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020–2023: Tavoitteena ikäystävällinen Suomi (STM)